Ktl-icon-tai-lieu

Phép biện chứng duy vật

Được đăng lên bởi boykutenhaozozo-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương II: Phép biện chứng duy vật
Yêu cầu: Sinh viên cần nắm được những nội dung cơ bản sau:
- Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
- Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
- Sáu cặp phạm trù, ba quy luật của phép biện chứng duy vật
- Thực tiễn và vai trò của thực tiễn.
I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
a) Phép biện chứng
*. Sự đối lập giữa phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng trong nhận thức
và cải tạo thế giới
Phương pháp siêu hình
Khái niệm "siêu hình" có nguồn gốc từ chữ: "Metaphysique" được Aritxtốt - nhà
triết học cổ đại Hy Lạp dùng để chỉ những hoạt động nghiên cứu khoa học sau môn vật
lý học.
- Đặc điểm của phương pháp siêu hình:
+ Xem xét đối tượng trong trạng thái tách rời cô lập với các đối tượng khác; coi
sự vật, cũng như các mặt của sự vật không có mối liên hệ, tác động chuyển hoá lẫn
nhau.
+ Xem xét sự vật ở trạng thái tĩnh tại, không có vận động, biến đổi, phát triển,
không có cái mới ra đời thay thế cái cũ. Nếu sự vật có biến đổi thì chỉ là sự biến đổi
thuần tuý về lượng, chứ không có sự biến đổi về chất.
- Phương pháp siêu hình bắt nguồn từ chỗ muốn nhận thức một cách chi tiết về sự
vật, người ta chia sự vật thành những bộ phận riêng lẻ và tìm hiểu sâu về những bộ
phận đó, xem xét sự vật trong trạng thái tách rời cô lập, không có vận động, biến đổi,
phát triển. Vì vậy, phương pháp này chỉ có tác dụng trong một giới hạn nhất định bởi
hiện thực không ngưng đọng và rời rạc như phương pháp này quan niệm.
Phương pháp biện chứng
Khái niệm "biện chứng" có nguồn gốc từ chữ Hy Lạp cổ đại "Dialectike" được
hiểu là: nghệ thuật tranh luận để đạt tới chân lý.
- Đặc điểm của phương pháp biện chứng:
+ Xem xét đối tượng trong những mối liên hệ phổ biến, ràng buộc nương tựa vào
nhau, tác động lẫn nhau.
+ Xem xét sự vật trong quá trình vận động, biến đổi phát triển không ngừng, luôn
có sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Đó là quá trình biến đổi về chất mà nguồn gốc
sâu xa là do sự đấu tranh của các mặt đối lập trong bản thân sự vật.
- Phương pháp biện chứng là một phương pháp triết học phản ánh đúng bản chất
của thế giới khách quan nên nó là phương pháp tư duy khoa học giúp con người nhận
thức đúng thế giới để cải tạo biến đổi thế giới.
- Phép biện chứng là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng của thế giới
thành hệ thống các nguyên lý, quy luật khoa học nhằm xây dựng hệ thống các nguyên
tắc phương pháp luận của nhận thức và thực tiễn.
b) Các hìn...
Chương II: Phép biện chứng duy vật
Yêu cầu: Sinh viên cần nắm được những nội dung cơ bản sau:
- Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
- Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
- Sáu cặp phạm trù, ba quy luật của phép biện chứng duy vật
- Thực tiễn và vai trò của thực tiễn.
I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
a) Phép biện chứng
*. Sự đối lập giữa phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng trong nhận thức
và cải tạo thế giới
Phương pháp siêu hình
Khái niệm "siêu hình" có nguồn gốc từ chữ: "Metaphysique" được Aritxtốt - nhà
triết học cổ đại Hy Lạp dùng để chỉ những hoạt động nghiên cứu khoa học sau môn vật
lý học.
- Đặc điểm của phương pháp siêu hình:
+ Xem xét đối tượng trong trạng thái ch rời lập với các đối tượng khác; coi
sự vật, cũng như các mặt của sự vật không mối liên hệ, c động chuyển hoá lẫn
nhau.
+ Xem xét sự vật trạng thái tĩnh tại, không vận động, biến đổi, phát triển,
không cái mới ra đời thay thế cái cũ. Nếu sự vật biến đổi thì chỉ sự biến đổi
thuần tuý về lượng, chứ không có sự biến đổi về chất.
- Phương pháp siêu hình bắt nguồn từ chỗ muốn nhận thức một cách chi tiết về sự
vật, người ta chia sự vật thành những bộ phận riêng lẻ tìm hiểu sâu về những bộ
phận đó, xem xét sự vật trong trạng thái ch rời lập, không vận động, biến đổi,
phát triển. vậy, phương pháp này chỉ c dụng trong một giới hạn nhất định bởi
hiện thực không ngưng đọng và rời rạc như phương pháp này quan niệm.
Phương pháp biện chứng
Khái niệm "biện chứng" nguồn gốc từ chữ Hy Lạp cổ đại "Dialectike" được
hiểu là: nghệ thuật tranh luận để đạt tới chân lý.
- Đặc điểm của phương pháp biện chứng:
+ Xem xét đốiợng trong những mối liên hệ phổ biến, ràng buộc nương tựa vào
nhau, tác động lẫn nhau.
+ Xem xét sự vật trong quá trình vận động, biến đổi phát triển không ngừng, luôn
có sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Đó quá trình biến đổi về chất mà nguồn gốc
sâu xa là do sự đấu tranh của các mặt đối lập trong bản thân sự vật.
- Phương pháp biện chứng một phương pháp triết học phản ánh đúng bản chất
của thế giới khách quan nên phương pháp duy khoa học giúp con người nhận
thức đúng thế giới để cải tạo biến đổi thế giới.
- Phép biện chứng học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng của thế giới
thành hệ thống các nguyên , quy luật khoa học nhằm xây dựng hệ thống các nguyên
tắc phương pháp luận của nhận thức và thực tiễn.
b) Các hình thức cơ bản của phép biện chứng
- Phép bin chng cht phác thời c đại: Các n triết hc ca phương Đông và phương
Tây đu tha nhận vũ trụ sinh tnh biến h trong nhng mi dây ln h vô tn. Tuy nhiên
18
Phép biện chứng duy vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép biện chứng duy vật - Người đăng: boykutenhaozozo-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phép biện chứng duy vật 9 10 297