Ktl-icon-tai-lieu

Phóng sự truyền hình

Được đăng lên bởi HẢo HẢo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỊCH BẢN ĐỀ CƯƠNG PHÓNG SỰ (ĐỀ CƯƠNG SƠ LƯỢC)
Tên phóng sự
Chủ đề - Nội dung chính của PS:
Mục đích - yêu cầu thực hiện PS:
Thời lượng:
Thời gian thực hiện:
Địa điểm thực hiện:
Đề xuất sử dụng trong chương trình:
STT

Dự kiến nội dung

Dự kiến hình ảnh

Dự kiến nhân vật
phỏng vấn

Địa điểm
thực hiện

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
Một số đề xuất khác:
- Kinh phí (tiền thuê mướn ghe tàu, trả tiền công cho nhân vật vì trường hợp đặc biệt, v.v…)
- Ê kíp thực hiện (đề nghị PV quay phim: Tuấn, dẫn tại hiện trường: PTV Hoa, v.v…)
- Phương tiện (xe ô tô, , máy CMR loại…., monitor, v.v…)

Ký duyệt của Ban Biên tập

Người làm Đề cương
(PVBT)

KỊCH BẢN PHÂN CẢNH (KỊCH BẢN GHI HÌNH)
Tên phóng sự:
Thời lượng:
Ê kíp thực hiện:
Thời gian và địa điểm thực hiện:
Đề xuất sử dụng trong CT:

STT

Cảnh quay

Các cỡ
cảnh

Góc
máy/
động tác
máy

Nội dung phóng sự

Âm thanh

Thời
lượng

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7

Ký duyệt của Ban Biên tập

Người làm kịch bản
(PVQP)

KỊCH BẢN CHI TIẾT (KỊCH BẢN DỰNG)
Tên phóng sự:
Thời lượng:
Ê kíp thực hiện:
Đề xuất sử dụng trong CT:
STT TIMECODE

NỘI DUNG
CẢNH QUAY

DỰ KIẾN LỜI BÌNH

ÂM THANH

THỜI
LƯỢNG

GHI CHÚ

1
2
3
4
5
6
7

Ký duyệt của Ban Biên tập

Người làm kịch bản
(PVBT)

KỊCH BẢN HOÀN CHỈNH
(KỊCH BẢN THỂ HIỆN LỜI BÌNH)
Tên phóng sự:
Thời lượng:
Đề xuất sử dụng trong CT:
STT

NỘI DUNG
CẢNH QUAY

LỜI BÌNH

ÂM
THANH

THỜI
LƯỢNG

GHI CHÚ

1
2
3
4
5
6
7

Ký duyệt của Ban Biên tập

Người làm kịch bản
(PVBT)

...
KỊCH BẢN ĐỀ CƯƠNG PHÓNG S Ề CƯƠNG SƠ LƯỢC)
Tên phóng s
Chủ đề - Ni dung chính của PS:
Mục đích - yêu cầu thực hiện PS:
Thời lượng:
Thời gian thc hiện:
Địa điểm thực hiện:
Đề xuất sử dụng trong chương trình:
STT
Dự kiến nội dung Dự kiến hình nh Dự kiến nhân vật
phỏng vấn
Địa điểm
thực hiện
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
Một số đề xuất khác:
- Kinh phí (tin thuê mướn ghe tàu, trả tin công cho nhân vật vì trường hợp đặc biệt, v.v…)
- Ê kíp thc hiện (đề nghị PV quay phim: Tuấn, dẫn tại hiện trường: PTV Hoa, v.v…)
- Phương tiện (xe ô tô, , máy CMR loại…., monitor, v.v…)
Ký duyệt của Ban Biên tập Người làm Đề cương
(PVBT)
Phóng sự truyền hình - Trang 2
Phóng sự truyền hình - Người đăng: HẢo HẢo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phóng sự truyền hình 9 10 262