Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp dạy học hợp tác

Được đăng lên bởi hoangthuy2603
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5808 lần   |   Lượt tải: 13 lần
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HỢP TÁC
Nhóm 2
1. Giới thiệu
Học tập hợp tác là một phương pháp dạy học tiến bộ hiện nay đang được áp
dụng tại hầu khắp các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các quốc gia đang phát triển
thì mô hình học tập hợp tác càng ngày càng được sự quan tâm nghiên cứu của các
chuyên gia giáo dục cũng như sự áp dụng rộng rãi trong quá trình dạy học của các nhà
sư phạm.
Phương pháp này không những tạo điều kiện cho người học, phát huy khả năng tự
học mà còn rèn luyện cho họ kỹ năng làm việc nhóm , một trong những kỹ năng rất cần
phải được trang bị trước khi học sinh sinh viên bước vào thị trường lao động.
2.Định nghĩa phương pháp học tập hợp tác:
Phương pháp học tập hợp tác từ khi ra đời tới nay đã được nhiều nhà giáo dục
học định nghĩa một cách khác nhau. Dưới đây là định nghĩa về học tập hợp tác của
David và Roger Johnson, hai nhà tâm lý học, giáo dục học nổi tiếng, những người đã
có những đóng góp lớn trong việc nghiên cứu và phát triển phương pháp này:
“Học tập hợp tác là một loại hình cụ thể của học tập tích cực, là một phương
pháp giảng dạy chính thức, trong đó học sinh làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ
để đạt được một mục tiêu học tập chung.”
Có ít nhất 4 loại nhóm khác nhau được phân biệt bởi mức độ gắn kết trong
nhóm. 4 cấp độ đó là :
Nhóm sơ giản (pseudo groups) :
Là nhóm mà ở đó các thành viên được yêu cầu làm việc với nhau nhưng thực
sự họ không có hứng thú làm việc đó. Vì thế hiệu quả công việc thường không bằng
hiệu quả thực hiện của từng người.
Nhóm truyền thống (traditional groups) :
Là loại nhóm mà ở đó các thành viên đồng ý làm việc cùng nhau nhưng họ
chưa thực sự thấy hoặc ít thấy lợi ích của cách làm việc theo nhóm. Kết quả là chỉ một
số người được hưởng lợi từ cách làm việc này, số còn lại lại thấy rằng họ sẽ thực hiện
công việc tốt hơn khi làm một mình.
Nhóm hợp tác (cooperative groups) :
1

Là nhóm mà ở đó các thành viên tự nguyện hợp tác với nhau nhằm thực hiện
những mục tiêu chung có lợi cho toàn nhóm cũng như cho bản thân họ. Các thành viên
trong nhóm chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau về vấn đề hoàn thành nhiệm vụ
chung. Thông qua hoạt động nhóm, các thành viên có thể phát triển nhiều kỹ năng
khác nhau, trong đó đặc biệt quan trọng là kỹ năng làm việc và học tập trong tập thể.
Kết quả là tổng sản phẩm mà họ thu được bao giờ cũng lớn hơn những gì mà một cá
nhân trong nhóm có thể làm.
Nhóm hợp tác cấp độ cao (high performance cooperative group)
Là nhóm mà ở đó tập hợp được tất cả những tiêu chí cần đạt được của một...
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HỢP TÁC
Nhóm 2
1. Giới thiệu
Học tập hợp tác một phương pháp dạy học tiến bộ hiện nay đang được áp
dụng tại hu khắp các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các quốc gia đang phát triển
thì hình học tập hp tác càng ngày càng được sự quan tâm nghiên cứu của các
chuyên gia giáo dục cũng như sự áp dụng rộng rãi trong quá trình dạy học của các nhà
sư phạm.
Phương phápy kng những tạo điều kin cho ngưi học, phát huy khả năng t
học mà còn rèn luyện cho họ kỹ năng làm vic nhóm , mt trong những kỹ năng rt cần
phải được trang bị trước khi học sinh sinh vn bước vào thị trường lao động.
2.Định nghĩa phương pháp học tập hợp tác:
Phương pháp học tập hợp tác từ khi ra đời tới nay đã được nhiều nhà giáo dục
học định nghĩa một cách khác nhau. Dưới đây định nghĩa về học tập hợp tác của
David Roger Johnson, hai nhà tâm học, giáo dục học nổi tiếng, những người đã
có những đóng góp lớn trong việc nghiên cứu và phát triển phương pháp này:
“Học tập hợp tác một loại hình cthể của học tập tích cực, là một phương
pháp giảng dạy chính thức, trong đó học sinh làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ
để đạt được một mục tiêu học tập chung.”
ít nhất 4 loại nhóm khác nhau được phân biệt bởi mức độ gắn kết trong
nhóm. 4 cấp độ đó là :
Nhóm sơ giản (pseudo groups) :
nhóm đó các thành viên được yêu cầu làm việc với nhau nng thực
sự họ không hứng thú làm việc đó. thế hiệu quả công việc thưng không bằng
hiệu quả thực hiện của từng người.
Nhóm truyền thống (traditional groups) :
loại nhóm đó các thành viên đồng ý m việc cùng nhau nhưng họ
chưa thực sự thấy hoặc ít thấy lợi ích của cách làm việc theo nhóm. Kết quả là chỉ một
số người được hưởng li từ cách làm việc này, scòn lại lại thấy rằng họ sẽ thực hiện
công việc tốt hơn khi làm một mình.
Nhóm hợp tác (cooperative groups) :
1
Phương pháp dạy học hợp tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp dạy học hợp tác - Người đăng: hoangthuy2603
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương pháp dạy học hợp tác 9 10 545