Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi xuanhong
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 7923 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Luận văn Thạc sỹ Khoa học chính trị,
chuyên ngành Hồ Chí Minh học
Tác Giả: Yên Ngọc Trung
Ngưới hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng
Bảo vệ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tháng 10 năm
2010
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại ngày nay, hội nhập là xu thế tất yếu và là quy luật để một đất nước có thể
phát triển, Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đã ngày càng hội nhập sâu vào
sự phát triển của thế giới không chỉ về kinh tế mà còn cả về văn hoá, xã hội. Trong công
cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ở những thập kỷ tiếp theo, chúng ta cần có
một phương pháp, một phong cách ứng xử phù hợp để đưa đất nước phát triển trước sự
phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc của tất cả các quốc gia trên thế giới vì sự phát triển
của chính mình và vì những vấn đề phát triển chung của nhân loại.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân ta. Đảng
xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và phong phú về cách
mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, nó là sự chung đúc và kết tinh
những gì ưu tú nhất thuộc về Dân tộc - Thời đại và Nhân loại, được trí tuệ Hồ Chí Minh,
phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đạo đức, nhân cách và bản lĩnh văn hoá Hồ
Chí Minh làm cho thăng hoa, thực sự trở thành giá trị văn hoá Việt Nam hiện đại. Hồ Chí
Minh đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm được cái tinh thần, phương pháp biện chứng
trong nhận thức, để phát hiện và giải quyết các vấn đề phát triển của Việt Nam trong thời

đại mới. Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam mà còn có những phát triển mới, bổ sung và làm phong phú thêm
chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới.
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy phương pháp "Dĩ bất biến, ứng
vạn biến" trong tư tưởng của Người không những mang tính khoa học, biện chứng của
triết học mácxít mà còn chứa đựng cái tinh tế, sâu sắc của triết lý phương Đông. Khoa
học bởi nó chứa đựng những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó là tính
biện chứng, tính duy vật lịch sử, nguyên lý của phát triển, mối quan hệ giữa cái chung và
cái riêng, mối liên hệ phổ biến v.v.; tinh tế, sâu sắc bởi người sử dụng không bị gò bó mà
có thể sáng tạo trên cơ sở hoàn cảnh thực tế, hoàn cảnh khách quan của hoạt động đang
diễn ra và còn bởi nó không bao giờ trở nên cũ kỹ hay nhàm chán, ...
Luận văn Thạc sỹ Khoa học chính trị,
chuyên ngành Hồ Chí Minh học
Tác Giả: Yên Ngọc Trung
Ngưới hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng
Bảo vệ tại Hc viện Chính tr - Hành chính quốc gia H C Minh tháng 10 năm
2010
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại ngày nay, hội nhập là xu thế tất yếu và là quy luật để một đất nước có thể
phát triển, Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đã ngày càng hội nhập sâu vào
sự phát triển của thế giới không chỉ về kinh tế mà còn c về văn hoá, hội. Trongng
cuộc đổi mới,y dựng, phát triển đất nước những thập kỷ tiếp theo, chúng ta cần
một phương pháp, một phong cách ứng xử phù hợp để đưa đất nước phát triển trước sự
phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc của tất cả các quốc gia trên thế giới vì sự phát triển
của chính mình và vì những vấn đề phát triển chung của nhân loại.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân n ta. Đảng
xác định tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện phong phú về cách
mạng Việt Nam,tưởng Hồ Chí Minh tài sản giá, là s chung đúckết tinh
những ưu nhất thuộc về Dân tộc - Thời đại và Nhân loại, được trí tuệ Hồ Chí Minh,
phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, đạo đức, nhân cách bản lĩnh văn hoá H
Chí Minh làm cho thăng hoa, thực sự trở thành giá trị văn hoá Việt Nam hiện đại. Hồ Chí
Minh đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm được cái tinh thần, phương pháp biện chứng
trong nhận thức, để phát hiện và giải quyết các vấn đề phát triển của Việt Nam trong thời
Phương pháp "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" Hồ Chí Minh - Người đăng: xuanhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Phương pháp "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" Hồ Chí Minh 9 10 410