Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp duy vật biện chứng

Được đăng lên bởi Lê Thư
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ CÖÔNG BAØI GIAÛNG
PHEÙP BIEÄN CHÖÙNG DUY VAÄT
(Phaàn hai nguyeân lyù vaø ba qui luaät cô baûn)
1. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU
1.1. Veà lyù luaän: Giuùp ngöôøi hoïc hieåu ñöôïc nhöõng noäi dung sau:
+ Noäi dung cuûa nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï
phaùt trieån.
+ Noäi dung cuûa 3 qui luaät baûn cuûa Pheùp BCDV: Qui luaät thoáng nhaát
vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp; qui luaät chuyeån hoùa töø nhöõng thay ñoåi veà
löôïng daãn ñeán söï thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi; qui luaät phuû ñònh cuûa phuû
ñònh.
1.2. Veà thöïc tieãn : (YÙ nghóa phöông phaùp luaän)
Giuùp hoïc vieân coù theå vaän duïng ñöôïc nhöõng phöông phaùp bieän chöùng
ñöôïc ruùt ra töø nhöõng lyù luaän ñaõ nghieân cöùu vaøo hoaït ñoäng nhaän thöùc vaø thöïc
tieãn, cuï theå nhö:
- Trong nhaän thöùc cuõng nhö trong hoaït ñoäng thöïc tieãn phaûi quaùn trieät
quan ñieåm toaøn dieän, lòch söû cuï theå vaø quan ñieåm phaùt trieån.
- Hieåu vaø vaän duïng caùc phöông phaùp luaän ruùt ra töø vieäc nghieân cöùu caùc
qui luaät cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät.
1
Phương pháp duy vật biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp duy vật biện chứng - Người đăng: Lê Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phương pháp duy vật biện chứng 9 10 826