Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 5

PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất

Numerical Methods in Chemical Engineering

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.2 Phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
phi tuyến
Nghiệm thực của phương trình – Ý nghĩa hình học.
f(x) = 0;

(1)

y

f(x)

f – hàm cho trước của đối số x
α - nghiệm thực của ( 1 )
f(α) = 0;
- Vẽ đồ thị y = f(x)

(2)

α

y

- hoặc
(1) ~ g(x) = h(x)
đồ thị y1 = g(x) và y2 = h(x)
Hoành độ điểm M

O

nghiệm α.

x
g(x)

M
O

M

h(x)
α

x

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.2 Phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
phi tuyến
Sự tồn tại của nghiệm thực
Định lý. Nếu có hai số thực a, b
(a < b) sao cho f(a) và f(b) trái
dấu, tức là
f(a).f(b) < 0
(3)
đồng thời f(x) liên tục trên [a, b]
thì trong khoảng [a, b] ít nhất có
một nghiệm thực của phương
trình f(x) = 0.

y
B
O

a
A

b

x

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.2 Phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
phi tuyến
Khoảng phân ly nghiệm (tách nghiệm)
Định nghĩa: Khoảng [a, b] nào
y
đó gọi là khoảng phân ly nghiệm
của phương trình f(x) = 0 nếu nó
chứa một và chỉ một nghiệm
O
của phương trình đó.
- hàm f(x) đơn điệu
trong [a, b] :
f’(x) không đổi dấu

B
a
b

x

A

Định lý: Nếu hàm số f(x) liên tục và đơn điệu trên khoảng [a, b],
đồng thời f(a) và f(b) trái dấu thì [a, b] là khoảng phân ly nghiệm
của phương trình f(x) = 0.

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.2 Phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
phi tuyến
Các phương pháp xác định gần đúng nghiệm thực của
phương trình phi tuyến
1. Phương pháp đồ thị.
2. Phương pháp thử.
3. Phương pháp chia đôi.
4. Phương pháp lặp.
5. Phương pháp tiếp tuyến
(phương pháp Newton-Raphson).
6. Phương pháp dây cung.

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.2 Phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
phi tuyến
Phương pháp Newton-Raphson (phương pháp tiếp tuyến)

Cơ sở : khai triển Taylor:
- Hàm F(x) xác định và có đạo hàm đến cấp n+1 tại x o và lân
cận xo.
- Khai triển Taylor bậc n của F(x) tại xo:
( x  xo ) 2
F ( x) F ( xo )  ( x  xo ) F ' ( xo ) 
F " ( xo )  
2!
( x  xo ) n ( n )
( x  xo ) n 1 ( n 1)

F ( xo ) 
F
(c);
n!
(n  1)!
c  xo   ( x  xo ); 0    1;

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.2 Phương pháp giải phương trình và hệ phương trình
phi tuy...
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất
Numerical Methods in Chemical Engineering
Tuần 5
Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp số - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 989