Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên

Được đăng lên bởi ncsk20
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển, chúng ta đang
đứng trước thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều
thách thức. Xu thế hội nhập đang diễn ra trên phạm vi thế giới, sự kiện Việt
Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới đặt ra đòi
hỏi đất nước phải có nguồn nhân lực trình độ cao với chất lượng tốt, đòi hỏi
nền giáo dục nước nhà phải được cải thiện đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu đào
tạo con người đủ năng lực và bản lĩnh theo kịp hội nhập: con người năng
động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cần
trang bị cho người học năng lực tự chủ, phương pháp và thói quen tự học,
phát huy tối đa tiềm năng con người. Thời cơ và vận hội lớn song thách thức
càng gay gắt hơn, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam hiện nay đang
đứng trước mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuẩn
mực với thực trạng lạc hậu về nội dung và phương pháp dạy – học; giữa yêu
cầu đổi mới về phương pháp dạy – học ngày càng hiện đại với sức ỳ của
chính người học.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá
VIII đánh giá thực trạng của nền giáo dục nước ta với những tiến bộ rõ nét:
“Trong giáo dục – đào tạo đã xuất hiện một số nhân tố mới. ở nhiều nơi đã
hình thànhphong trào học tập sôi nổi của cán bộ, nhân dân, nhất là thanh
niên. Các loại hình trường lớp từ phổ thông đến đại học đa dạng hơn, tạo
thêm cơ hội học tập cho nhân dân” [21, tr 458]. Tuy nhiên, nghị quyết cũng
đánh giá khách quan những yếu kém bất cập của giáo dục nước ta cả về quy

1

mô, cơ cấu, nhất là về chất lượng và hiệu quả: “Chất lượng và hiệu quả giáo
dục – đào tạo còn thấp. Trình độ kiến thức, kỹ năng thực hành, phương pháp
tư duy khoa học, trình độ ngoại ngữ và thể lực của đa số học sinh còn yếu. Ở
nhiều học sinh ra trường khả năng vận dụng kiến thức vào sản xuất và đời
sống còn hạn chế. Số đông sinh viên tốt nghiệp chưa có khả năng thích ứng
với những biến đổi nhanh chóng trong ngành nghề và công nghệ” [21, tr
460]. Với những đánh giá về thực trạng giáo dục Việt Nam như vậy đã đặt ra
thách thức lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và năng lực đáp
ứng sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, để vượt qua thách thức
này đòi hỏi lớn ở sự sáng tạo, khả năng cải thiện của các nhà giáo dục, của
các nhà trường, đặc biệt là các trường đại học nhằm tìm tòi những phương
pháp, cách thức nâng cao chất lượng giáo dục v...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập phát triển, chúng ta đang
đứng trước thời vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều
thách thức. Xu thế hội nhập đang diễn ra trên phạm vi thế giới, s kiện Việt
Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới đặt ra đòi
hỏi đất nước phải có nguồn nhân lực trình độ cao với chất lượng tốt, đòi hỏi
nền giáo dục nước nhà phải được cải thiện đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu đào
tạo con người đủ ng lực bản lĩnh theo kịp hội nhập: con người năng
động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đó, ngành Giáo dục Đào tạo cần
trang bị cho người học năng lực tự chủ, phương pháp thói quen tự học,
phát huy tối đa tiềm năng con người. Thời vận hội lớn song thách thức
càng gay gắt hơn, sự nghiệp giáo dục đào tạo Việt Nam hiện nay đang
đứng trước mâu thuẫn giữa yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuẩn
mực với thực trạng lạc hậu v nội dung và phương pháp dạy học; giữa yêu
cầu đổi mới về phương pháp dạy học ngày càng hiện đại với sức của
chính người học.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá
VIII đánh giá thực trạng của nền giáo dục nước ta với những tiến bộ rõ nét:
Trong giáo dục đào tạo đã xuất hiện một số nhân tố mới. nhiều i đã
hình thànhphong trào học tập sôi nổi của cán bộ, nhân dân, nhất thanh
niên. Các loại hình trường lớp từ phổ thông đến đại học đa dạng hơn, tạo
thêm hội học tập cho nhân dân [21, tr 458]. Tuy nhiên, nghị quyết cũng
đánh giá khách quan những yếu kém bất cập của giáo dục ớc ta cả về quy
1
phương pháp tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên - Người đăng: ncsk20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
phương pháp tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên 9 10 241