Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

Được đăng lên bởi heoconngugat-cr123
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỦ ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG
A. Phương pháp giải bài tập về phương trình trạng thái khí lý tưởng.
- Liệt kê ra 2 trạng thái 1 ( p1,V1,T1) và 2 (p2,V2,T2).
- Áp dụng phương trình trạng thái:

p1V1 p2V2

T1
T2
* Chú ý: luôn đổi nhiệt độ toC ra T(K).
T (K) = 273 + to C
B. Bài tập vận dụng
Bài 1: Trong xilanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ 47o C và áp suất 0,7 atm.
a. Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8atm. Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén?
b. Người ta tăng nhiệt độ của khí lên đến 273oC và giữ pit-tông cố định thì áp suất của khí khi đó là bao nhiêu?
Giải
a. Tính nhiệt độ T2.
TT1
P1 = 0,7atm
V1
T1 = 320K

TT2
P2 = 8atm
V2 = V1/5
T2 = ?

Áp dụng PTTT khí lý tưởng,
Ta có:

p1V1 p2V2
8V .320

 T2  1
 731K
T1
T2
5.0, 7V1
b. Vì pít- tông được giữ không đổi nên đó là quá trình đẳng tích:
Theo định luật Sác – lơ, ta có:

p1 P3
p .T 546.0,7
  p3  1 3 
 1,19atm
T1 T3
T1
320

Bài 2: Tính khối lượng riêng của không khí ở 100 oC , áp suất 2.10 5 Pa. Biết khối lượng riêng của không khí ở 0 oC, áp
suất 1.105 Pa là 1,29 Kg/m3?
Giải
- Ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ To = 273 K và áp suất po = 1,01. 105 Pa
1kg không khí có thể tích là
Vo =

m
1
=
= 0,78 m3
0 1, 29

Ở điều kiện T2 = 373 K, áp suất p2 = 2. 105 Pa, 1kg không khí có thể tích là V2,
Áp dụng phương trình trạng thái,

p0 .V0 p2 .V2

T0
T2
p .V .T
 V2 = 0 0 2 = 0,54 m3
T0 . p2

Ta có:

Vậy khối lượng riêng không khí ở điều kiện này là  2 =

1
= 1,85 kg/m3
0,54

Bài 3: nếu thể tích của một lượng khí giảm đi 1/10, áp suất tăng 1/5 và nhiệt độ tăng thêm 16 0C so với ban đầu. Tính
nhiệt độ ban dầu của khí.
Giải
TT1: p1, V1, T1
TT2: p2 = 1,2p1,
V2 = 0,9V1, T2 = T1 +16
Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng:

p1V1 p2 .V2

 T1  200 K
T1
T2

Không có gì là thất bại, khi coi đó là trải nghiệm

1

Bài 4: pít tông của một máy nén, sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 1 atm vào bình chưa khí
ở thể tích 2m3. tính áp suất của khí trong bình khi phít tông đã thực hiện 1000 lần nén. Biết nhiệt độ trong bình là 420 C .
Giải
TT1
TT2
p1 = 10atm
p2 =?
V1 = nV = 1000.4 = 4000l
V2 = 2m3 = 2000l
T1 = 300K
T2 = 315K
Áp dụng phương trình trạng thái:

p1V1 p2 .V2

 p2  2,1atm
T1
T2
Bài 5: trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 470C. Pít tông nén
xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm3 và áp suất tăng lên tới 15 atm. Tính hỗn hợp khí nén.
Giải
TT1T...
CHỦ ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG
A. Phương pháp giải bài tập về phương trình trạng thái khí lý tưởng.







 !

p V p V
T T
* Chú ý:"#$%&%'
(
)*
*+,-.
(
)
B. Bài tập vận dụng
Bài 1: (/"012'%'003042'"567%'8,
(
)9#:;,2
<#=>?@60016A2%B"C9#:D"EF26%'01670#GH# ?I
=JKD%'016"%L,-
(
)M$0G%> 9#:016%3"=(#I
Giải
6%'
TT1 TT2
N
+;,2N
+F2

+
OB
+-;*
+I

N6"P7
03!

F -;
,-
B;,
p V p V V
T K
T T V

= 6$%50M$%&%3"H# %Q60!
R(%>"#S<0T"03!
1 3 1 3
3
1 3 1
.
546.0,7
1,19
320
p P p T
p atm
T T T
Bài 2 !6G"501$67;;
(
)9#:;
B
NULG"501$67;
(
)
9#:;
B
N"V*O2
-
I
Giải
W%X#0#Y%'
(
+,-*9#:
(
+;;
B
N
$603@60"
(
+
;
m
+
V
+;,F2
-
W%X#

+-,-*9#:
+;
B
N$603@60"
 
03!
; ;
;
p V
p V
T T

+
; ;
;
p V T
T p
+;B82
-
SZG"5$67%X#Z"
+
;B8
+FBO2
-
Bài 3:L#@60012'"56A2%O;9#:DOB%'D2[
;
)9(E=%C#6
%'=C#016
Giải
!


!
+

+;V

+
.[
\ 6"P7!
;;
p V p V
T K
T T
Không có gì là thất bại, khi coi đó là trải nghiệm 1
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG - Trang 2
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG - Người đăng: heoconngugat-cr123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG 9 10 366