Ktl-icon-tai-lieu

Quá độ lên XHCN

Được đăng lên bởi loptrungcap456
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÂU 4: Ñ/c haõy phaân tích tính
taát yeáu v ñaëc ñieåm cuûa thôøi k
quaù ñoä leân CNXH, tính taát yeáu
cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû
nöôùc ta ?
BAØI LAØM
Thôøi kyù quaù ñ leân CNXH l thôøi
kyø caûi bieán CM saâu saéc toaøn boä
caùc laõnh vöïc ñôøi soáng cuûa XH, taïo
ra nhöõng tieàn ñeà vaät chaát vaø tinh
thaàn caàn thieát ñeå hình thaønh moät
XH maø trong ñoù nhöõng nguyeân taéc
caên baûn cuûa XH, XHCN seõ ñöôïc
thöïc hieän. Thôøi kyø naøy baét ñaàu tö
khi GCCN giaønh ñöôïc chính
quyeàn nhaø nöôùc cho ñeán khi
CNXH ñaõ taïo ra ñöôïc nhöõng cô û
cuûa mình trong caùc laõnh vöïc cuûa
ñôi soáng xaõ hoäi.
Quaù ñ leân CNXH l moät taát yeáu
lòch û bôûi CNXH - giai ñoaïn
ñaàu cuûa hình thaùi KINH TEÁ-XAÕ
HOÄI CSCN khoâng theå töï phaùt ra
ñôi trong loønh XAÕ HOÄI cuõ.CNTB
duø phaùt trieån ôû trình ñoä cao cuõng
chæ taïo ra nhöõng tieàn ñeà vaät chaát
cho söï ra ñôøi cuûa CNXH; coøn baûn
thaân coâng cuoäc xaây döïng CNXH
phaûi thoâng qua quaù trình ñaáu tranh
gian khoå cuûa GCCN vaø NDLÑ
nhaèm giaønh laáy chính quyeàn nhaø
nöôùc vaøsöû duïng boä maùy nhaø nöôùc
cuûa mình ñeå caûi taïo xaõ hoäi cuõ, xaây
döïng xaõ hoäi môùi töø cô sôû haï taàng
ñeán kieán truùc thöôïng taàng.
Caùc nhaø saùng laäp CNXHKH ñaõ
neâu ra hai lieåu quaù ñoä leân CNXH :
Quaù ñoä tröïc tieáp töø CNTB leân
CNXH vaø quaù ñoä giaùn tieáp töø xaõ
hoäi tieàn TBCN leân CNXH. Duø laø
tröïc tieáp hay giaùn tieáp ñeàu phaûi
traõi qua moät quaù trình gay go,
phöùc taïp, laâu daøi.
ÔÛ moãi nöôùc do nhöõng ñieàu kieän
lòch söû, kinh teá, xaõ hoäi khaùc nhau
maø ñoä daøi, ngaén cuûa thôøi kyø quaù
ñoä coù khaùc nhau.
Caàn phaûi coù moät thôøi kyø quaù ñoä
laâu daøi ñeå ñoåi môùi neàn saûn xuaát xaõ
hoäi. Caàn coù thôøi gian môùi thay ñoåi
caên ban trong moïi laõnh vöïc cuûa
ñôøi soáng xaõ hoäi vaø phaûi traõi qua
moät cuoäc ñaáu tranh quyeát lieät môùi
coù theå thaéng ñöôïc söùc maïnh to lôùn
cuûa thoùi quen quaûn lyù theo kieåu
tieåu tö saûn vaø tö saûn.
Ñaëc ñieåm cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân
CNXH:
Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa thôøi k quaù
ñoä leân CNXH laø nhöõng nhaân toá
cuûa xaõ hoäi môùi vaø taøn tích cuûa xaõ
hoäi cuõ toàn taïi ñan xen laãn nhau,
ñaáu tranh treân moïi laõnh ïc cuûa
ñôøi soáng kinh teá, chính trò, vaên
hoùa, xaõ hoäi, töôûng, taäp quaùn
trong xaõ hoäi... bieåu hieän döôùi daïng
caùi c coøn toàn taïi nhung boä phaän,
nhöõng maûnh, nhöõng taøn dö (cuûa xaõ
hoäi cuõ ñaùnh baïi nhöng chöa
tieâu dieät hoaøn toaøn) xen keû vôùi caùi
môùi naûy sinh ñaõ ra ñôøi nhöng chöa
hoaøn chænh, coøn non yeáu.
Leânin nhaán maïnh tính ï phaùt tieåu
saûn cho raèng töï phaùt cuûa tieåu tö
saûn vaø tính kyû luaät cuûa GCVS laø
moät trong nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät
cuûa thôøi kyø quaù ñoä, caùi môùi ñaõ naûy
sinh nhöng chöa hoaøn chænh, coøn
non yeáu.
Thôøi kyø quaù ñoä l thôøi kyø caûi bieán
CM toaøn dieän, vöøa caûi taïo, vöøa
xaây döïng dieãn ra treân taát caû caùc
lónh vöïc cuûa ñôøi soáng x hoäi ñeå
cuûng coá, phaùt trieån CM vaø ñeå hình
thaønh veà caên baûn xaõ hoäi XHCN.
- Thôøi kyø quaù ñoä laø
thôøi kyø ñaáu tranh GC quyeát lieät,
gay go, phöùc taïp dieãn ra treân taát
caû moïi lónh vöïc.
- Vôùi nhöõng ñaëc ñieåm ñoù, coù theå
hieåu raèng thôøi kyø quaù ñoä laø thôøi k
laâu daøi, khoù khaên toaøn dieänvaø
laøkhoù khaên taát yeáu, bao goàm khoù
khaên khaùch quanvaø chuû quan ñoøi
hoûi GCCN phaûi bieát phaân bieät,
bình tónh vaø chuû ñoäng khaéc phuïc.
Theå hieän cuï theå:
Veà chính trò: Caùi baûn chaát nhaát
thôøi cuûa thôøi kyø quaù ñoä l söï quaù
ñoä veà chính trò, ôû ñoù nhaø nöôùc
chuyeân chính voâ saûn ñöôïc thieát
laäp, cuûng coá vaø ngaøy caøng hoaøn
thieän.
Veà kinh teá: N Leânin noùi laø
neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn, beân
caïnh caùc thaønh phaàn kinh teá
XHCN coøn coù nhöõng thaønh phaàn
kinh teá khaùc, trong ñoù coù caû nhöõng
thaønh phaàn kinh teá tö baûn.
Gaén lieàn vôùi caùc thaønh phaàn kinh
teá l cô caáu xaõ hoäi coøn nhieàu GC
coù lôïi ích caên baûn khaùc nhau thaäm
chí ñoái laäp nhau.
Veà maët xaõ hoäi: Trong thôøi kyø
naøy coøn coùï khaùc bieät cô bieät cô
baûn giöõa thaønh thò vaø noâng thoân,
ñoàng baèng vaø mieàn nuùi, lao ñoäng
trí oùc vaø lao ñoäng chaân tay, vaán ñeà
bình ñaúng vaø coâng baèng xaõ hoäi
caàn phaûi ñöôïc xaùc laäp daàn daàn.
Veà maët VH- Tö töôûng: Beân
caïnh neàn VH môùi, loái soáng vöøa
xaây döïng coøn toàn taïi nhöõng taøn
tích cuûa neàn VH cuõ, loái soáng cuõ,
töôûng laïc haäu, thaäm chí phaûn
ñoäng gaây caûn trôû khoâng nhoû cho
con ñöôøng ñi leân CNXH cuûa caùc
daân toäc sau khi môùi ñöôïc giaûi
phoùng.
Tính taát yeáu cuûa thôøi kyø quaù
ñoä leân CNXH ôû VN :
Cô sôû lyù luaän:
Quaù ñoä leân CNXH ôû moãi
nöôùc coù nhöõng neùt ñaëc thuø ño
ñieàu kieän lòch söû cuï theå ñaát nöôùc
ñoù. Nhieäm vuï cuûa caùc ÑCS vaø
nhaân daân moãi nöôùc laø vaän duïng
nguyeân lyù phoå bieán cuûa chuû nghóa
Maùc-Leânin veà thôøi kyø qu ñoä leân
CNXH vaøo haoøn caûnh lòch söû cuï
theå phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm vaø
truyeàn thoáng quyù baùu cuûa nöôùc
mình ñoàng thôøi taän duïng caùc öu
theù6 cuûa thôøi ñaïi ñeå ñònh ra muïc
tioeâu toång quaù, phöông höôùng vaø
böôùc ñi thích hôïp nhaèøm thöïc hieän
thaønh coâng böôùc quaù ñoä ñi leân
CNXH. Leânin vieát: Taát c caùc daân
toäc ñeàu seõ ñi leân CNXH, ñoù laø
ñieàu khoâng traùnh khoûi nhöng caùc
daân toäc tieán tôùi CNXH khoâng phaûi
hoaøn toaøn gioáng nhau, moãi daân toäc
seõ ñöa ñaëc ñieåm cuûa nh vaøo
hình thöùc naøy hay loaïi khaùc cuûa
chuyeân chính voâ saûn, vaøo nhòp ñoä
naøy hay nhòp ñoä khaùc cuûa vieäc caûi
taïo XHCN ñoái vôùi caùc maët khaùc
nhau cuûa ñoài soáng XH.
Chính MAÙC, ANGHEN,
LEÂNIN ñeàu cho raèng caùc nöôùc laïc
haäu veà kinh t vaãn coù khaû naêng
tieán thaúng leân CNXH maø khoâng
phaûi traõi qua cheá ñoä TBCN.
Lòch söû TG cuõng ñaõ coù nhieàu
tröôøng hôïp boû qua moät hoaëc moät
soá hình thaùi kinh teá- xaõ hoäi tieán boä
hôn.
Cô sôû thöïc tieãn:
Nöôùc ta coù neàn kinh teá laïc haäu,
nhöng coù ñieàu kieän l ñaûng CS
laõnh ñaïo, coù khoái lieân minh coâng
noâng vöõng chaéc vaø ñöôïc söï giuùp
ñôõ cuûa caùc nöôùc XHCN cho neân
quaù ñoä leân CNXH ôû VN laø moät taát
yeáu lòch söû.
Nöôùc ta quaù ñoä leân CNXH
khoâng qua cheá ñoä TBCN l söï luïa
choïn phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm tình
hình cuûa ñaát nöôùc vaø quy luaät phaùt
trieån cuûa lòch söû.
Thôøi ñaïi ngaøy nay laø thôøi ñaêò
quaù ñoä töø CNTB leân CNXH treân
phaïm vi toaøn TG, Vn löïa choïn con
ñöôøng ñi leân CNXH laø phuø hôïp
vôùi xu theá tieán boä cuûa thôøi ñaïi.
Töø khi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc
nöôùc ta ñeán naêm 1930 caùc phong
traøo cöùu nöôùc cuûa nhaân daân ta töø
phong traøo Caàn Vöông ñeán caùc
phong traøo theo laäp tröôøng tieåu TS
vaø TS, qua khaûo nghieäm ñeàu laàn
löôïc thaát baïi. Töø naêm 1930 döôùi
ngoïn côø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng nhaân
daân ta ñaõ phaùt huy cao ñoä truyeàn
thoáng anh huøng baát khuaát chieán
ñaáu hy sinh roøng raõ gaàn nöõa TK ñeå
giaønh ñoäc laäp thoáng nhaát cho toå
quoác hoaøn thaønh baûn nhieäm vuï
cuûa cuoäc CM DTDC nhaân daân
(CMDC TS kieåu môùi) Baøi hoïc
Trang:1
Quá độ lên XHCN - Trang 2
Quá độ lên XHCN - Người đăng: loptrungcap456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quá độ lên XHCN 9 10 971