Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình xã hội hóa cá nhân

Được đăng lên bởi vobanhan94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quá trình xã hội hóa cá nhân
Xã hội hóa là nền tảng quan trọng của loài người, không như các sinh vật khác,
con người cần phải có hiểu biết xã hội để sống.
Theo Neil Smelser: “xã hội hóa cá nhân là quá trình, mà trong đó cá nhân học cách
thức hành động tương ứng với vai trò của mình để phục vụ tốt cho việc thực hiện
các mô hình hành vi tương ứng với hệ thống vai trò mà cá nhân phải đóng trong
cuộc đời mình” 1. Trong xuyên suốt quá trình từ khi mới sinh ra cho đến khi
trường thành cá nhân phải không ngừng học tập để có thể thích nghi với môi
trường.Khi mới sinh ra cá nhân học ngôn ngữ theo bản năng để có thể giao tiếp
với mọi người xung quanh, lớn hơn chút cá nhân cần phải học đọc,học viết,học
đếm, học các quy tắc của xã hội đặt ra. Khi trưởng thành cá nhân học các kĩ năng
giao tiếp, đối nhân xử thế,cá nhân học các kinh nghiệm của ông bà cha mẹ truyền
lại.
Fichter cho rằng: “Xã hội là quá trình tương tác giữa người này với người khác, kết
quả là một sự chấp nhận những khuôn mẫu hành động và sự thích nghi với các
khuôn mẫu”. Môi trường xung quanh là yếu tố quyết rất lớn ảnh hưởng đến sự
hình thành nhân cách của một người. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nếu cá
nhân được giáo dục tốt bởi cha mẹ thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến
tính cách của cá nhân. Nếu cá nhân chơi với những người bạn không tốt ăn chơi
liêu lổng thì sẽ ảnh hưởng một cách tiêu cực đến cá nhân.
Theo nhà xã hội người Nga G.Andreeva đã nêu được hai mặt của quá trình xã hội
hóa cá nhân. Theo bà xã hội hóa là quá trình hai mặt, một mặt cá nhân tiếp nhận
kinh nghiệm xã hội bằng cách thâm nhập vào xã hội, vào hệ thống xã hội, mặt
khác, cá nhân tái sản xuất một cách chủ động bằng các mối quan hệ thông qua
việc họ tham gia vào các hoạt động và thâm nhập vào các quan hệ xã hội.
Hay hiểu cách khác xã hội hóa là quá trình quá độ, mà theo đó chúng ta có thể
tiếp nhận được nền văn hóa của xã hội mà trong đó chúng ta được sinh ra, quá
trình nhờ đó chúng ta đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được
cách suy nghĩ và ứng xử phù hợp với xã hội của chúng ta. Đó cũng gọi là quá trình
học hỏi xã hội, tiếp thu xã hội, thích ứng xã hội. Xã hội hóa là quá trình diễn

1

TS.Vũ Quang Hà: Nhà xã hội học đại cương.Nxb đại học quốc gia Hà Nội,Hà Nội 2002,trang 132

ra lien tục, diễn ra suốt đời. Trong quá trình xã hội hóa cá nhân thu nhận những
kinh nghiệm của xã hội và học các chuẩn mực các khuôn mẫu một các tự nhiên mà
không thể chống đối được.
Hiểu theo quan điểm triết học thì xã hội hóa cá n...

 !"#
$%&'()&!*+
,-.-/0-!-120)
3)43"5"60)&%7"7*"898
0 "43"58*"60%)
)0:
;
+,<=!*>05!)(
% >#%)&&?"50 
+@05! A-'B)&&C(%
"5054D$%)"(
)(0<E)F+@GHB
C(%)*I(80 '0J<
K+
L-M124A<"5(
0!9N%#A 0O)"!9?"5
 0O:+P <(*<(N5G)(!9
0+Q$09)-$)R!(
)ST7*'G0J?U!VGW9)(
W+.(4"5A'K *B4
=X!VG0C=9)(+
,-.Q+YT--")=)S0F
+,-'0F00FC(%#
80'M0#%""8*0F
!N0)'M0*8 
"80"K)"0#%"8+
Z<&)0-)D&
C(%#)S"B0)D)S!
)D)K)SA)F')S
!<H"3I%[S%"5D+\U
]C(%?3+T^
;
,/+_UZ1.)K4+.')K*Z.Z.`aa`;b`
Quá trình xã hội hóa cá nhân - Trang 2
Quá trình xã hội hóa cá nhân - Người đăng: vobanhan94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quá trình xã hội hóa cá nhân 9 10 562