Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi thuy-pham-nguyen-thu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 14 lần
III,Nhu cầu về vai trò của quản lí nhà nước trong việc gi ải quy ết các v ấn đ ề
xã hội
-

Nhu cầ về vai trò của quản lí nhà nước trong việc giải quyết các vấn đ ề xã h ội hiện nay
là có thật và vô cùng cấp thiết

-

Nhu cầu ấy đến từ hai phía là xã hội ( người dân trong xã h ội ấy) và t ừ chính b ản thân
nhà nước.
Về phía xã hội: Người dân trong xã hội ấy luôn mong muốn mình đ ược
sống trong một môi trường xã hội lành mạnh, ổn định, công b ằng và
văn minh. Nhưng bản thân trong các mối quan hệ xả h ội th ường nảy
sinh những mâu thuẫn hình thành nên các vấn đề xã hội và khi ấy
người dân cần đến sự can thiệp, quản lí của nhà nước về nh ững vấn
đề mới nảy sinh đó cũng như những vấn đề của quá khứ mà bản thân
họ không tự giải quyết được.
Về phía nhà nước: Nhà nước luôn nêu cao trách nhiệm quản lí c ủa
mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã h ội đ ể ngăn chặn, h ạn
chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng của các vấn đ ề nảy sinh
trong đời sống xã hội nhằm duy trì sự phát triển bình th ường c ủa các
chủ thề trong xã hội cũng như duy trì sự ổn định và phát triển của nhà
nước.
Nhà nước với vai trò là chủ thể quản lí cao nh ất c ủa xã h ội luôn đ ặt
câu hỏi cho mình về việc làm sao để giải quyết các vấn đ ề m ột cách
hiệu quả nhất, triệt để nhất.Nhà nước thường ưu tiên gi ải quyết các
vấn đề mang tính cấp thiết nhưng không có nghĩa là bỏ qua các v ấn
đề nhỏ hơn vẫn đang tồn tai và ảnh hưởng đến xã hội, nh ư vậy từ
khía cạnh này cũng cho thấy sự quan tâm quản lí của nhà nước đang
tập trung vào đối tượng nào, vấn đề nào với hướng giải quyết ra sao.
Việc ý thức và tự ý thức về trách nhiệm của mình thì nhà n ước ch ủ
động hơn trong việc nhận diện các vấn đề một cách chính xác để t ừ
đó có các công cụ điều chỉnh phù hợp
Nhà nước sử dụng các công cụ của mình trong quá trình qu ản lí nh ư:
Hệ thống pháp luật, chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà
nước, các chính sách..
Đối với những vấn đề chuyển hóa chậm nhà nước cần có sự tác đ ộng
nhất định (chuyển hóa cho phù hợp với môi trường tồn tại)
Nhà nước cần có sự phối hợp đỗng bộ trong quá trình giải quyết các
vấn đề giữa các bộ ngành quản lí trực tiếp từng mảng vấn đ ề nh ư:
văn hóa, tôn giáo, giáo dục…
Nhà nứơc cần nhận diện đúng cái gì đang có vấn đề thật sự tránh tình
trạng có những cái không có vấn đề thì lại cho là có vấn đề và đi giải
quyết những vấn đề ảo ấy nhằm mang lại lợi ích bất chính cho một bộ
phận một tàng lớp trong xã hội
Quản lí nhà nước phải đi sâu đi sát để thấy cái cốt lõi của vấn đề đang
g...
III,Nhu c u v vai trò c a qu n nhà n c trong vi c gi i quy t các v n đ ướ ế
xã h i
- Nhu c v vai trò c a qu n lí nhà n c trong vi c gi i quy t các v n đ xã h i hi n nay ướ ế
là có th t và vô cùng c p thi t ế
- Nhu c u y đ n t hai phía h i ( ng in trong h i y) t chính b n thân ế ườ
nhà n c.ướ
V phía xã h i: Ng i dân trong xã h i y luôn mong mu n mình đ c ườ ượ
s ng trong m t môi tr ng h i lành m nh, n đ nh, ng b ng ườ
văn minh. Nh ng b n thân trong các m i quan h x h i th ng n yư ườ
sinh nh ng mâu thu n hình thành nên các v n đ h i khi y
ng i dân c n đ n s can thi p, qu n c a nhà n c v nh ng v nườ ế ướ
đ m i n y sinh đó cũng nh nh ng v n đ c a quá kh b n thân ư
h không t gi i quy t đ c. ế ượ
V phía nhà n c: Nhà n c luôn nêu cao trách nhi m qu n c a ướ ư
mình trên t t c các lĩnh v c c a đ i s ng h i đ ngăn ch n, h n
ch đ n m c th p nh t nh ng nh h ng c a các v n đ n y sinhế ế ưở
trong đ i s ng h i nh m duy trì s phát tri n bình th ng c a các ườ
ch th trong h i cũng nh duy trì s n đ nh và phát tri n c a nhà ư ự ổ
n c.ướ
Nhà n c v i vai trò ch th qu n cao nh t c a h i luôn đ tướ
câu h i cho mình v vi c làm sao đ gi i quy t các v n đ m t cách ế
hi u qu nh t, tri t đ nh t.Nhà n c th ng u tiên gi i quy t các ướ ườ ư ế
v n đ mang tính c p thi t nh ng không nghĩa b qua các v n ế ư
đ nh h n v n đang t n tai nh h ng đ n h i, nh v y t ơ ưở ế ư
khía c nh này cũng cho th y s quan tâm qu n lí c a nhà n c đang ướ
t p trung vào đ i t ng nào, v n đ nào v i h ng gi i quy t ra sao. ượ ướ ế
Vi c ý th c t ý th c v trách nhi m c a mình thì nhà n c ch ướ
đ ng h n trong vi c nh n di n các v n đ m t cách chính xác đ t ơ
đó có các công c đi u ch nh phù h p
Nhà n c s d ng các công c c a mình trong quá trình qu n nh :ướ ư
H th ng pháp lu t, ch tr ng đ ng l i chính sách c a đ ng và nhà ươ ườ
n c, các chính sách..ướ
Đ i v i nh ng v n đ chuy n hóa ch m nhà n c c n có s tác đ ng ướ
nh t đ nh (chuy n hóa cho phù h p v i môi tr ng t n t i) ườ
Nhà n c c n s ph i h p đ ng b trong quá trình gi i quy t cácướ ế
v n đ gi a các b ngành qu n tr c ti p t ng m ng v n đ nh : ế ư
văn hóa, tôn giáo, giáo d c…
Nhà n c c n nh n di n đúng cái gì đang có v n đ th t s tránh tìnhứơ
tr ng nh ng cái không v n đ thì l i cho v n đ đi gi i
quy t nh ng v n đ o y nh m mang l i l i ích b t chính cho m t bế ề ả
ph n m t tàng l p trong xã h i
Qu n lí nhà n c ph i đi sâu đi sát đ th y cái c t lõi c a v n đ đang ướ
gi i quy t đ gi i quy t nó m t cách tri t d ế ế
Nhà n c, Đ ng v i vai tròng i đ nh h ng c ah i d n d t xãướ ư ướ
hoi di theo nh ng đ nh h ng c a mình thì nhà n c ph i th hi n vai ư ướ
trò đ u tàu y nh m d n d t đoàn tàu không b ch ch h ng. ướ
Quản lí nhà nước về xã hội - Trang 2
Quản lí nhà nước về xã hội - Người đăng: thuy-pham-nguyen-thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lí nhà nước về xã hội 9 10 400