Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý HCNN

Được đăng lên bởi Nobita Dang
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NOÄI DUNG

LOGO

1. KHAÙI NIEÄM, ÑAËC ÑIEÅM, CAÙC YEÁU TOÁ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN QL
1.1 Khaùi nieäm quaûn lyù
1.2 Ñaëc ñieåm quaûn lyù
1.3 Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán quaûn lyù
2. KHAÙI NIEÄM, ÑAËC ÑIEÅM QUAÛN LYÙ HCNN
2.1 Khaùi nieäm quaûn lyù HCNN
2.2 Ñaëc ñieåm quaûn lyù HCNN
3. CHUÛ THEÅ, KHAÙCH THEÅ QUAÛN LYÙ HCNN
3.1 Chuû theå quaûn lyù HCNN
3.2 Khaùch theå quaûn lyù HCNN
3.3 Moái quan heä giöõa chuû theå vaø khaùch theå QLHCNN

1.1 Khaùi nieäm Quaûn lyù

QUAÛN
LYÙ

LOGO

Quaûn lyù laø moät hoaït ñoäng
nhaèm taùc ñoäng moät caùch coù toå
chöùc vaø ñònh höôùng cuûa chuû
theå quaûn lyù leân nhöõng ñoái
töôïng nhaát ñònh ñeå ñieàu chænh
haønh vi cuûa ñoái tương quaûn ly
theo nhöõng muïc tieâu ñaõ ñònh.

1.1 KHAÙI NIEÄM QUAÛN LYÙ

LOGO

CÁC
CÁC YẾU
YẾU TỐ
TỐ CỦA
CỦA QUẢN
QUẢN LY
LY

CHU
THÊ

ĐỐI
TƯỢNG

KHAÙCH
THEÅ

MUÏ
MUÏC
C
TIEÂ
TIEÂU
U

1.1 KHAÙI NIEÄM QUAÛN LYÙ

CHUÛ
THEÅ
QL

LOGO

- Laø con ngöôøi, cô quan,
toå chöùc taùc ñoäng leân ñoái
töôïng quaûn lyù baèng caùc
coâng cuï vaø phöông phaùp
thích hôïp.

1.1 KHAÙI NIEÄM QUAÛN LYÙ

ĐOÁI
TÖÔÏNG
QL

LOGO

- Laø con ngöôøi.Tuøy theo
ñoái töôïng khaùc nhau maø
chia thaønh caùc daïng
quaûn lyù khaùc nhau

1.1 KHAÙI NIEÄM QUAÛN LYÙ

KHAÙCH
THEÅ QL

- Laø caùi maø chuû theå quaûn lyù
höôùng tôùi, taùc ñoäng tôùi vaø
mong muoán ñaït ñöôïc.
- KTQL: laø haønh vi cuûa con
ngöôøi

LOGO

1.1 KHAÙI NIEÄM QUAÛN LYÙ

LOGO

MỤC TIÊU
QUẢN LY

Laø caên cöù ñeå
chuû theå thöïc
hieän söï taùc
ñoäng vaø löïa
choïn phöông
phaùp thích hôïp

Laø caùi maø
chuû theå phaûi
ñaït ñöôïc ôû
moät thôøi
ñieåm nhaát
ñònh


Moái quan heä cuûa caùc yeáu toá quaûn lyù

LOGO

COÂNG CUÏ
CHUÛ THEÅ

ÑOÁI TÖÔÏNG

PHÖÔNG PHAÙP

MUÏC
TIEÂU

Moái quan heä cuûa caùc yeáu toá quaûn lyù

LOGO

Xaùc ñònh
CHUÛ THEÅ QUAÛN LYÙ

QUAÛN
T/ñ
phaûn hoà
i
LYÙ

MUÏC

T/ñ quaûn lyù

ÑOÁI TÖÔÏNG QUAÛN LYÙ

Thöïc hieän

TIEÂU

1.2 ÑAËC ÑIEÅM QUAÛN LY
Luoân coù chuû theå vaø ñoái töôïng quaûn lyù

ÑAËC
ÑIEÅM
QUAÛN
LY

Vöøa laø khoa hoïc vöøa laø ngheä thuaät
Naêng ñoäng vaø luoân bieán ñoåi
Truyeàn ñaït vaø thu nhaän thoâng tin
Gaén vôùi quyeàn löïc

LOGO

1.3. CAÙC YEÁU TOÁ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN QUAÛN LYÙ

CON
NGÖÔØI

CHÍNH
TRÒ

CAÙC YEÁU TOÁ
TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN
QUAÛN LYÙ

VAÊN
HOÙA

THOÂNG
TIN
QUYEÀN
LÖÏC

LOGO

1.3.1 YÊU TÔ CON NGƯƠI

LOGO

CON NGƯỜI VỪA LÀ CHỦ THỂ, VỪA LÀ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LY

LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI NGUỒN LỰC, LÀ NHÂN TỐ QĐ
SỰ THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG QL

CÁC QĐQL CỦA CHỦ THỂ NHẰM PHU...




 !"#$%&'
 !"#$%&'
()*+ ,"#$%&'
()*+ ,"#$%&'
-*' .$/0./*+0!1+ .#$%&'
-*' .$/0./*+0!1+ .#$%&'
(2
(2
( !"#$%&'
( !"#$%&'
(()*+ ,"#$%&'
(()*+ ,"#$%&'
-22
-22
-$%/ ,#$%&'
-$%/ ,#$%&'
-(*/ ,#$%&'
-(*/ ,#$%&'
--0.#$ !134*$%/ ,567*/ ,
--0.#$ !134*$%/ ,567*/ ,
Quản lý HCNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý HCNN - Người đăng: Nobita Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quản lý HCNN 9 10 348