Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về văn hóa (tài liệu đại học)

Được đăng lên bởi ky-suu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3709 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Văn hóa quản lý nhà nước và vấn đề nâng cao
văn hóa quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay
Phân tích sự thể hiện văn hoá trong các xã hội phương Đông phong kiến và các xã hội
phương Tây hiện đại, tác giả cho rằng, sự gia tăng hàm lượng văn hoá là xu thế chung
của sự phát triển của quản lý nhà nước.
Chính sự gia tăng hàm lượng văn hoá là nhân tố tạo nên hiệu quả của quản lý nhà
nước. Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, những bất cập trong quản lý nhà nước thể
hiện ở cả bình diện phương thức quản lý lẫn bình diện nhân cách con người quản lý.
Vì vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm hoàn thiện phương thức quản lý, nâng cao
đạo đức và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của cán bộ công chức chính là nâng
cao hàm lượng văn hoá của quản lý nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả của quản lý
nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay.
Với sự phát triển của thực tiễn và lý luận hiện nay, văn hóa không còn bị quy giản chỉ
về một số yếu tố cấu thành văn hóa, chẳng hạn, giáo dục, khoa học, nghệ thuật… Văn
hóa, hiểu theo nghĩa rộng, là sự thể hiện và thực hiện những sức mạnh bản chất của
con người trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động người. Do thể hiện và thực hiện những
sức mạnh bản chất của con người mà văn hóa giữ vai trò nền tảng tinh thần của xã hội
và là mục tiêu, động lực của sự phát triển.
Với quan niệm như vậy về phạm vi thể hiện và vai trò của văn hoá, từ Chiến lược phát
triển kinh tế – xã hội 10 năm từ 2001 – 2010 đến Báo cáo Chính trị tại Đại hội X,
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán chủ trương “nâng cao tính văn hóa trong mọi
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân”(1).
Với tư cách một lĩnh vực, một loại hình hoạt động của xã hội, quản lý nhà nước chính
là một trong những địa bàn thể hiện sức mạnh bản chất của con người, nghĩa là địa bàn
thể hiện văn hoá. Đồng thời, văn hoá quản lý nhà nước là động lực, là sự đảm bảo cho
hoạt động quản lý nhà nước có hiệu quả. Với tinh thần ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam
“đặc biệt coi trọng nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý…”(2).
Như chúng ta đều biết, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước vừa phụ thuộc vào
phương thức quản lý (hoặc công nghệ quản lý), vừa phụ thuộc vào nhân cách (đức và
tài) của các chủ thể quản lý. Vì thế, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cần phải
nâng cao văn hoá của cả phương thức quản lý lẫn nhân cách người quản lý.
Mặc dù chưa ý thức được đầy đủ phạm vi thể hiện và vai trò của văn hóa, nhưng
không vì thế mà quản lý nhà nước trong các thời đại trước đây không í...
Văn hóa quản lý nhà nước và vấn đề nâng cao
văn hóa quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay
Phân tích sự thể hiện văn hoá trong cáchội phương Đông phong kiến cáchội
phương Tây hiện đại, tác giả cho rằng, sự gia tăng hàm lượng văn hoá xu thế chung
của sự phát triển của quản lý nhà nước.
Chính sự gia tăng hàm lượng văn hoá nhân tố tạo nên hiệu quả của quản nhà
nước. Trong điều kiện hiện nay nước ta, những bất cập trong quản n nước thể
hiện cả bình diện phương thức quản lẫn bình diện nhân cách con người quản lý.
Vì vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm hoàn thiện phương thức quản lý, nâng cao
đạo đức tính chuyên nghiệp trong hoạt động của cán bộ công chức chính nâng
cao hàm lượng văn hoá của quản nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả của quản lý
nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay.
Với sự phát triển của thực tiễn lý luận hiện nay, văn hóa không còn bị quy giản chỉ
về một số yếu tố cấu thành văn hóa, chẳng hạn, giáo dục, khoa học, nghệ thuật… Văn
hóa, hiểu theo nghĩa rộng, s thể hiện thực hiện những sức mạnh bản chất của
con người trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động người. Do thể hiện và thực hiện những
sức mạnh bản chất của con ngườivăn hóa giữ vai trò nền tảng tinh thần củahội
và là mục tiêu, động lực của sự phát triển.
Với quan niệm như vậy về phạm vi thể hiện và vai trò của văn hoá, từ Chiến lược phát
triển kinh tế hội 10 m từ 2001 2010 đến Báo cáo Chính trị tại Đại hội X,
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán chủ trương “nâng cao tính văn hóa trong mọi
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân”(1).
Với cách một lĩnh vực, một loại hình hoạt động của hội, quản nnước chính
là một trong những địa bàn thể hiện sức mạnh bản chất của con người, nghĩa là địa bàn
thể hiện văn hoá. Đồng thời, văn hoá quảnnhà nước động lực, sự đảm bảo cho
hoạt động quản nhà nước hiệu quả. Với tinh thần ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam
“đặc biệt coi trọng nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý…”(2).
Như chúng ta đều biết, hiệu quả của hoạt động quản nhà nước vừa phụ thuộc vào
phương thức quản (hoặc công nghệ quản lý), vừa phụ thuộc vào nhân cách (đức
tài) của các chủ thể quản lý. thế, để nâng cao hiệu quả quản nhà nước, cần phải
nâng cao văn hoá của cả phương thức quản lý lẫn nhân cách người quản lý.
Mặc chưa ý thức được đầy đủ phạm vi thể hiện vai trò của văn hóa, nhưng
không thế mà quản lý nhà nước trong các thời đại trước đây không ít nhiều biết đến
văn hóa trong quản lý. Trong các quốc gia phong kiến phương Đông, cụ thể Trung
Hoa và Việt Nam, ở một mức độ nhất định, văn hóa đã được thể hiện khá tự giác trong
quản lý nhà nước. Các nhà nước phong kiến đã sử dụng phương thức đức trị trong
quản xã hội. Phương thức này vận hành thông qua một hệ thống những yêu cầu,
những chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hoạt động của toàn bộ xã hội, và đặc biệt là hoạt
động của những nhà quản lý, tức những bậc đế vương, quan lại c cấp. Hệ thống
những chuẩn mực đức trị chính hệ chuẩn mực Nho giáo với Trung, Hiếu, Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín… Tương ứng với các chuẩn mực đạo đức đó là nhân cách đạo đức,
các phẩm chất đạo đức cá nhân của các nhà quản lý. Vua sáng, tôi hiền, những vị quan
phụ mẫu những tấm gương sáng cho mọi người noi theo… Trong tinh thần ấy, văn
hóa của quản lý nhà nước trong các quốc gia Nho giáo đã được thể hiện. Cố nhiên, văn
Quản lý nhà nước về văn hóa (tài liệu đại học) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về văn hóa (tài liệu đại học) - Người đăng: ky-suu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quản lý nhà nước về văn hóa (tài liệu đại học) 9 10 35