Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi hien-tu-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5927 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Quản lý là nghành khoa hoc đã có từ lâu đời nh ưng khoa h ọc qu ản lý là m ột nghành khoa
học còn mới mẻ và được hiều người quan tâm. Theo thời gian đã t ồn tại nhi ều lý thuy ết, nhi ều
trường phái tư tưởng quản lý khác nhau. Mỗi học thuyết dù cũ hay mới đ ều có nh ững giá trị
lịch sử và khoa học nhất định, mà những người qua tâm đến lý thuyết cũng nh ư th ực hành
quản lý đều cấn phải biết để tìm được những tri thức cần thiết với nh ững giải pháp thích h ợp
cho công việc của mình. Phương Đông cổ đại là cái nôi của sự xu ất hi ện các t ư t ưởng và h ọc
thuyết về quản lý. Trong đó phải kể đến các học thuyết về quản lý của Hàn Phi T ử, Kh ổng T ử,
Mạnh Tử, Trang Tử…
I.

HỌC THUYẾT PHÁP TRI CỦA HAN PHI TỬ

Hàn Phi (khoảng 280 – 233 TCN) là người tập đại thành tư tưởng Pháp gia. Ông đã tiếp thu
điểm ưu trội của ba trường pháp “pháp”, “thuật”, “thế” để xây dựng và phát triển một hệ thống
lý luận pháp trị tương đối hoàn chỉnh và tiến bộ so với đương thời. Coi pháp luật là công cụ hữu
hiệu để đem lại hoà bình, ổn định và công bằng, Hàn Phi đã đề xuất tư tưởng dùng luật pháp để
trị nước. Ông đưa ra một số nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và thực thi pháp luật, như pháp
luật phải nghiêm minh, không phân biệt sang hèn, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật...
Với những tư tưởng đó, học thuyết của Hàn Phi được người xưa gọi là “học thuyết của đế
vương”.
Hàn Phi quan niệm nhà vua cũng chỉ là người bình thường như bao người khác. Cái làm cho
đất nước trị hay loạn không phải là ông vua của nước đó ra sao, mà là nền pháp trị của nước đó
như thế nào.
Hàn Phi quan niệm pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để đem lại hòa bình, ổn định và công
bằng . Then chốt của việc xây dựng đất nước giàu mạnh là phải dựa vào pháp luật. Có pháp luật,
pháp luật được thi hành một cách phổ quát và đúng đắn thì xã hội mới ổn định, xã hội ổn định lại
là tiền đề quan trọng để xây dựng đất nước giàu mạnh, làm cho dân chúng được yên bình, hạnh
phúc. Từ chỗ cho rằng, “Không có nước nào luôn luôn mạnh, cũng không có nước nào luôn luôn
yếu. Hễ những người thi hành pháp luật mà mạnh thì nước mạnh, còn hễ những người thi hành
pháp luật yếu thì nước yếu”(9), Hàn Phi đã đề xuất tư tưởng “trị nước bằng luật pháp” (dĩ pháp
trị quốc), chủ trương “luật pháp không phân biệt sang hèn” (pháp bất a quý), “hình phạt không
kiêng dè bậc đại thần, tưởng thưởng không bỏ sót kẻ thất phu” (hình quá bất tị đại thần, thưởng
thiện bất di tứ phu). Ông hết sức coi trọng tác dụng của pháp luật và chủ trương xây dựng một lý
...
Qu n lý là nghành khoa hoc đã có t lâu đ i nh ng khoa h c qu n lý là m t nghành khoa ư
h c còn m i m đ c hi u ng i quan tâm. Theo th i gian đã t n t i nhi u lý thuy t, nhi u ượ ườ ế
tr ng phái t t ng qu n khác nhau. M i h c thuy t dù hay m i đ u nh ng giá trườ ư ưở ế
l ch s khoa h c nh t đ nh, mà nh ng ng i qua tâm đ n thuy t cũng nh th c hành ườ ế ế ư
qu n đ u c n ph i bi t đ tìm đ c nh ng tri th c c n thi t v i nh ng gi i pháp thích h p ế ượ ế
cho công vi c c a mình. Ph ng Đông c đ i là cái nôi c a s xu t hi n các t t ng và h c ươ ư ưở
thuy t v qu n lý. Trong đó ph i k đ n các h c thuy t v qu n lý c a Hàn Phi T , Kh ng T ,ế ả ể ế ế
M nh T , Trang T
I. HỌC THUYẾT PHÁP TRI CỦA HAN PHI TỬ
Hàn Phi (khoảng 280 233 TCN) là người tập đại thành tư tưởng Pháp gia. Ông đã tiếp thu
điểm ưu trội của ba trường pháp pháp, thuật, thế để xây dựng và phát triển một hệ thống
lý luận pháp trị tương đối hoàn chỉnh và tiến bộ so với đương thời. Coi pháp luật là công cụ hữu
hiệu để đem lại hoà bình, ổn định và công bằng, Hàn Phi đã đề xuất tư tưởng dùng luật pháp để
trị nước. Ông đưa ra một snguyên tắc cơ bản trong xây dựng thực thi pháp luật, như pháp
luật phải nghiêm minh, không phân biệt sang hèn, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật...
Với những tưởng đó, học thuyết của Hàn Phi được người xưa gọi học thuyết của đế
vương.
Hàn Phi quan niệm nhà vua cũng chỉ là người bình thường như bao người khác. Cái làm cho
đất nước trị hay loạn không phải là ông vua của nước đó ra sao, mà là nn pháp trị của nước đó
như thế nào.
Hàn Phi quan niệm pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để đem lại hòa bình, n định và công
bằng . Then chốt của việc xây dựng đất nước giàu mạnh là phải dựa vào pháp luật. Có pháp luật,
pháp luật được thi hành một cách phổ quát và đúng đắn thì xã hội mới ổn định, xã hội ổn định lại
tiền đề quan trọng để y dựng đất nước giàu mạnh, làm cho dân chúng được yên nh, hạnh
phúc. Từ chỗ cho rằng, “Không có nước nào luôn luôn mạnh, cũng không có nước nào luôn luôn
yếu. Hễ những người thi hành pháp luật mạnh thì nước mạnh, còn hễ những người thi hành
pháp luật yếu thì nước yếu”(9), Hàn Phi đã đề xuất tư tưởng “trị nưc bằng luật pháp” (dĩ pháp
trị quốc), chủ trương “luật pháp không phân biệt sang hèn (pháp bất a quý), “hình phạt không
kiêng bậc đại thần, tưởng thưởng không bỏ sót kẻ thất phu” (hình quá bất tị đại thần, thưởng
thiện bất di tứ phu). Ông hết sức coi trọng tác dụng của pháp luật và chủ trương xây dựng một lý
luận pháp trị hoàn chỉnh, trong đó lấypháp” làm hạt nhân, kết hợp chặt chẽpháp”, thuật” với
“thế”.
Hàn Phi hiểu rất rõ và sâu sắc về pháp luật, coi “pháp luật là mệnh lệnh ban bố rõ ràng ở nơi
cửa công, hình phạt chắc chắn đối với lòng dân, thưởng cho những kẻ cẩn thận giữ pháp luật,
nhưng phạt những kẻ làm trái lệnh”(10). Đây là một tư tưởng hết sức tiến bộ so với đương thời.
Cái gọi là “mệnh lệnh ban bố rõ ràng nơi cửa công” khác xa so với cách cai trị bởi ý muốn chủ
quan của các cá nhân quý tộc nắm quyền đương thời. Pháp luật rõ ràng được ban bố cho trăm họ,
làm cho dân biết pháp luật để tránh phạm pháp; lấy đó làm chuẩn tắc cho hành vi của mọi người,
chứ không phải là cái bẫy để hại dân. Các điều luật minh bạch là phương thức phòng bị tích cực,
chứ không phải là một thủ đoạn chế tài tiêu cực. Đồng thời, nó cũng chính là “hiến lệnh” – một
công cụ - để vua cai trị thần dân. Nội dung chủ yếu của “pháp” có thể quy về 2 khái niệm chủ
yếu là “thưởng” và “phạt”.
Quản lý nhà nước về xã hội - Trang 2
Quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: hien-tu-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản lý nhà nước về xã hội 9 10 505