Ktl-icon-tai-lieu

Quân sự

Được đăng lên bởi trieuminh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đào Thành Trung - CĐHC

BÀI 7: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1 Mục đích
- Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên,
nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng.
- Xây dựng niềm tự hào dân tộc, phát huy tinh thần thượng võ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
1.2 Yêu cầu
- Đề cao trách nhiệm trong học tập, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực hoạt động góp
phần giữ gìn kế thừa và phát triển các nội dung đó trong sự nghiệp bảo về Tổ quốc
II. NỘI DUNG
2.1 Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta
2.1.1 Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc
- Về địa lí:
+ Nước ta có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và biển Đông
+ Chúng ta có hệ thống giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, đường không bảo
đảm giao lưu trong khu vực châu Á và thế giới thuận lợi
+ Đã từ lâu nhiều kẻ thù đã nhòm ngó, đe doạ và tiến công xâm lược nước ta
- Về kinh tế:
+ Kinh tế nước ta là tự cung tự cấp, sản xuất nông nghiệp là chính, trong đó trồng trọt,
chăn nuôi là chủ yếu, trình độ canh tác thấp
+ Quá trình phát triển, tổ tiên ta đã kết hợp chặt chẽ tư tưởng dựng nước phải đi đôi với
giữ nước, thực hiện nhiều kế sách như: “phú quốc, binh cường”, “ngụ binh ư nông”…Tích cực
phát triển sản xuất, chăn nuôi để ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời phát huy tính
sáng tạo trong lao động, tự tạo ra vũ khí để chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc
- Về chính trị, văn hoá – xã hội
+ Chúng ta có 54 dân tộc anh em chung sống hoà thuận, đoàn kết
+ Dân tộc ta đã sớm xây dựng được nhà nước, xác định chủ quyền lãnh thổ, tổ chức ra
quân đội để cùng toàn dân đánh giặc, xây dựng và bảo vệ đất nước
+ Dân tộc ta đã xây dựng được nền văn hoá truyền thống: đoàn kết, yêu nước thương nòi,
sống hoà thuận, thuỷ chung, lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất
+ Chúng ta đã xây dựng được nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc với kết cấu vững chắc:
đất nước bao gồm làng, xã, thôn, bản và có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi làng, xã, thôn bản
có phong tục tập quán riêng.
2.1.2 Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược
Môn GDQP - AN

1

Đào Thành Trung - CĐHC

- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên
+ Cuộc kháng chiến chống quân Tần: trước năm 214 trước công nguyên, dưới sự lãnh đạo
của vua Hùng và vua Thục Phán
+ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà, từ năm 184 đến 179 trước công
nguyên, do An Dương Vươn...
Đào Thành Trung - CĐHC
BÀI 7: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1 Mục đích
- Trang bị cho sinh viên những nội dung bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên,
nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng.
- Xây dựng niềm tự hào dân tộc, phát huy tinh thần thượng võ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
1.2 Yêu cầu
- Đề cao trách nhiệm trong học tập, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực hoạt động góp
phần giữ gìn kế thừa và phát triển các nội dung đó trong sự nghiệp bảo về Tổ quốc
II. NỘI DUNG
2.1 Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta
2.1.1 Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc
- Về địa lí:
+ Nước ta có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và biển Đông
+ Chúng ta có hệ thống giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, đường không bảo
đảm giao lưu trong khu vực châu Á và thế giới thuận lợi
+ Đã từ lâu nhiều kẻ thù đã nhòm ngó, đe doạ và tiến công xâm lược nước ta
- Về kinh tế:
+ Kinh tế nước ta tự cung tự cấp, sản xuất nông nghiệp chính, trong đó trồng trọt,
chăn nuôi là chủ yếu, trình độ canh tác thấp
+ Qtrình phát triển, t tiên ta đã kết hợp chặt chẽ tưởng dựng nước phải đi đôi với
giữ nước, thực hiện nhiều kế sách như: “phú quốc, binh cường”, “ngụ binh ư nông”…Tích cực
phát triển sản xuất, chăn nuôi để ổn định, nâng cao đời sống nhân n, đồng thời phát huy nh
sáng tạo trong lao động, tự tạo ra vũ khí để chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc
- Về chính trị, văn hoá – xã hội
+ Chúng ta có 54 dân tộc anh em chung sống hoà thuận, đoàn kết
+ Dân tộc ta đã sớm xây dựng được nhà nước, xác định chủ quyền lãnh thổ, tổ chức ra
quân đội để cùng toàn dân đánh giặc, xây dựng và bảo vệ đất nước
+ Dân tộc ta đã xây dựng được nền văn hoá truyền thống: đoàn kết, yêu nước thương nòi,
sống hoà thuận, thuỷ chung, lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất
+ Chúng ta đã xây dựng được nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc với kết cấu vững chắc:
đất nước bao gồm làng, xã, thôn, bản và có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi làng, xã, thôn bản
có phong tục tập quán riêng.
2.1.2 Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược
Môn GDQP - AN
1
Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quân sự - Người đăng: trieuminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quân sự 9 10 166