Ktl-icon-tai-lieu

QUẢNG BÁ DU LỊCH Ở TÂY NGUYÊN

Được đăng lên bởi 14030306
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢNG BÁ DU LỊCH Ở TÂY NGUYÊN
Ngành du lịch Việt Nam trong thời gian dài đã khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân,ddongs góp quan trọng
vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội.Trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam,du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn ,góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế,đẩy mạnh tăng cường phát triển kinh tế phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện
đại hóa nền kinh tế đất nước.Trong quá trình hội nhập quốc tế,du lịch làm gia tăng sự hiểu biết,than thiện,quảng bá nền văn hóa
Việt Nam với các nước trên thế giới.Phát triển du lịch được nhìn nhận là nhành công nghiệp không khói”,góp phần hiện thực hóa
mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.
Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai,Đăk Lawk, Đăk Nông.Lâm Đồng chiếm 15,6% diện tích của cả nước,ở vào vị
trí trung tâm Nam Đông Dương,có những hành lang tự nhiên thông với Nam Lào,Đông Bắc Campuchia, có hệ thống giao thong
lien hoàn nối các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Đông Nam Bộ,có các cửa khẩu quốc tế trên hành lang Đông Tây và không cách
quá xa các cảng nước sâu như cảng Dung Quất, Chân Mây,Nhơn Hội.Tây Nguyên có vị trí chiến lược về quốc phòng,an ninh,có
điều kiện phát triển kinh tế mở.
Tây Nguyên có tiềm năng về tự nhiên,xã hội nhân văn,từ sau ngày giải phóng 1975,nền kinh tế đã có chuyển biến sâu sắc,
chuyển dân từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế chú trọng vào sản xuất hàng hóa,khai thác các lợi thế về đất đai,nhân
lực,văn hóa bản địa.Trong quá trình đó,ngành du lịch là ngành kinh tế đang được “đánh thức dậy sau thời gian ngủ quên” đã có
những đóng góp nhất định cho sự tăng trưởng kinh tế.
Từ sau quá trình đổi mới năm (1986)du lịch được xác định là nhành kinh tế mũi nhọn song đóng góp cho quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế.Tuy nhiên trong quá trình hội nhập du lịch các tỉnh Tây Nguyên còn bộc lộ những bất cập trong quá trình phát
triển.Tuy được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn xong đóng góp của du lịch còn hạn chế trong tổng sản phẩm nội địa,thiếu sự
phát triển bền vững đầu tư chưa xứng đáng với tiềm năng,sản phẩm du lịch nghèo làn đơn điệu thị trường du lịch chậm được mở
sộng,quản lí nhà nước còn yếu.Đặc biệt Tây Nguyên thiếu sự phát triển đồng bộ còn khép kín chưa tạo ra sự liên kết để vừa phát
triển vừa bổ sung lẫn nhau.
Cho nên,trong những năm trước đây khi nhắc đến Tây Nguyên nhiều người chỉ biết đến Đà Lạt một thành phố đầy thơ mộng

Hay là nơi đây có 1 di sản thế giới phi vật thể rất đặc sắc đó là không gian vă...
QUẢNG BÁ DU LỊCH Ở TÂY NGUYÊN
Ngành du lịch Việt Nam trong thời gian dài đã khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân,ddongs góp quan trọng
vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội.Trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam,du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn ,góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế,đẩy mạnh tăng cường phát triển kinh tế phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện
đại hóa nền kinh tế đất nước.Trong quá trình hội nhập quốc tế,du lịch làm gia tăng sự hiểu biết,than thiện,quảng bá nền văn hóa
Việt Nam với các nước trên thế giới.Phát triển du lịch được nhìn nhận là nhành công nghiệp không khói”,góp phần hiện thực hóa
mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.
Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai,Đăk Lawk, Đăk Nông.Lâm Đồng chiếm 15,6% diện tích của cả nước,ở vào vị
trí trung tâm Nam Đông Dương,có những hành lang tự nhiên thông với Nam Lào,Đông Bắc Campuchia, có hệ thống giao thong
lien hoàn nối các tỉnh Duyên Hải Miền Trung và Đông Nam Bộ,có các cửa khẩu quốc tế trên hành lang Đông Tây và không cách
quá xa các cảng nước sâu như cảng Dung Quất, Chân Mây,Nhơn Hội.Tây Nguyên có vị trí chiến lược về quốc phòng,an ninh,có
điều kiện phát triển kinh tế mở.
Tây Nguyên có tiềm năng về tự nhiên,xã hội nhân văn,từ sau ngày giải phóng 1975,nền kinh tế đã có chuyển biến sâu sắc,
chuyển dân từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế chú trọng vào sản xuất hàng hóa,khai thác các lợi thế về đất đai,nhân
lực,văn hóa bản địa.Trong quá trình đó,ngành du lịch là ngành kinh tế đang được “đánh thức dậy sau thời gian ngủ quên” đã có
những đóng góp nhất định cho sự tăng trưởng kinh tế.
Từ sau quá trình đổi mới năm (1986)du lịch được xác định là nhành kinh tế mũi nhọn song đóng góp cho quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế.Tuy nhiên trong quá trình hội nhập du lịch các tỉnh Tây Nguyên còn bộc lộ những bất cập trong quá trình phát
triển.Tuy được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn xong đóng góp của du lịch còn hạn chế trong tổng sản phẩm nội địa,thiếu sự
phát triển bền vững đầu tư chưa xứng đáng với tiềm năng,sản phẩm du lịch nghèo làn đơn điệu thị trường du lịch chậm được mở
sộng,quản lí nhà nước còn yếu.Đặc biệt Tây Nguyên thiếu sự phát triển đồng bộ còn khép kín chưa tạo ra sự liên kết để vừa phát
triển vừa bổ sung lẫn nhau.
Cho nên,trong những năm trước đây khi nhắc đến Tây Nguyên nhiều người chỉ biết đến Đà Lạt một thành phố đầy thơ mộng
QUẢNG BÁ DU LỊCH Ở TÂY NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢNG BÁ DU LỊCH Ở TÂY NGUYÊN - Người đăng: 14030306
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUẢNG BÁ DU LỊCH Ở TÂY NGUYÊN 9 10 7