Ktl-icon-tai-lieu

quy chế dân chủ ở xã phường

Được đăng lên bởi minhvuong232
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6175 lần   |   Lượt tải: 24 lần
UBND HUYỆN (THỊ, THÀNH…) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…..
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số…

…ngày …tháng…năm .…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của
UBND xã (phường, thị trấn)….
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính
phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong
hoạt động của UBND xã (phường, thị trấn)….
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy chế
thực hiện dân chủ trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 3: Văn phòng UBND, các thành viên UBND; cán bộ, công chức, người
làm việc không chuyên trách xã….; các Trưởng, phó thôn dân cư; các tổ chức, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
CHỦ TỊCH
(ký, đóng dấu)

QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN
XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ….
( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND,
ngày… tháng … năm … của UBND xã (phường, thị trấn…)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường,
thị trấn, …(gọi chung là cấp xã) là nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ,
công chức và những người hoạt động không chuyên trách (sau đây gọi chung là
cán bộ, công chức) góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng,
đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của dân. Có đủ phẩm chất, năng lực, làm
việc có năng suất và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. Đồng
thời tham gia tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, gây phiền hà
cho các tổ chức và công dân.
Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo
đảm sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân
chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể
quần chúng.
Điều 3. Thực hiện dân chủ trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật, kiên
quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm hiến pháp và pháp luật và
xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ
quan.
Chương II
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN
A- TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ…
Điều 4. ...
UBND HUYỆN (THỊ, THÀNH…) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số… …ngày …tháng…năm .…
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của
UBND xã (phường, thị trấn)….
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính
phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong
hoạt động của UBND xã (phường, thị trấn)….
Điều 2: Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy chế
thực hiện dân chủ trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 3: Văn phòng UBND, các thành viên UBND; cán bộ, công chức, người
làm việc không chuyên trách xã….; các Trưởng, phó thôn dân cư; các tổ chức,
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
CHỦ TỊCH
(ký, đóng dấu)
quy chế dân chủ ở xã phường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy chế dân chủ ở xã phường - Người đăng: minhvuong232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
quy chế dân chủ ở xã phường 9 10 923