Ktl-icon-tai-lieu

Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946

Được đăng lên bởi dothao1912
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946
Kết cấu:
I/Đặt vấn đề
II/Giải quyết vấn đề
1.Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
2.Chủ trương kháng chiến cứu quốc của Đảng
3.Thực hiện sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp
III/Kết thúc vấn đề
Bài làm:
I/Đặt vấn đề
Sau CMT8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, công cuộc xây dựng
và bảo vệ đất nước của nhân dân ta đứng trước bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản,
vừa gặp phải nhiều khó khăn to lớn,hiểm nghèo. Quân địch bủa vây tứ phía, chính quyền
non trẻ trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế đó, Đảng ta đã khéo léo
thực hiện thành công sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp, “chèo lái”con thuyền cách
mạng vượt qua sóng gió.
II/ Giải quyết vấn đề:
1.Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám
1.1.Thuận lợi
-Trên thế giới, hệ thống XHCN do Liên Xô dứng đầu được hình thành
→ Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển
Phong trào dân chủ và hòa bình cũng vươn lên mạnh mẽ
-Trong nước
Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế
độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954)
Kết cấu
1. Hoàn cảnh lịch sử
2. Quá trình hình thành và nội dung đường lối chỉ đạo
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
BÀI LÀM
1. Hoàn cảnh lịch sử
- Tháng 11/1946, quân Pháp mở cuộc tấn công chiếm đóng cả thành phố Hải
Phòng và thị xã Lạng Sơn, đổ bộ lên Đà Nẵng và gây nhiều cuộc khiêu
khích, tàn sát đồng bào ta ở phố Yên Ninh - Hàng Bún (Hà Nội). Đồng thời
Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta, đòi phải tước hết vũ khí của tự vệ Hà
Nội, đòi kiểm soát an ninh trật tự ở Thủ đô.
- Trước tình hình đó, từ ngày 13 đến ngày 22/12/1946 Ban thường vụ trung
ương Đảng ta đã họp tại Vạn Phúc, Hà Đông dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ
Chí Minh để hoạch định chủ trương đối phó. Hội nghị đã cử phái viên đi gặp
phía Pháp để đàm phán, song không có kết quả. Hội nghị cho rằng khả năng
hoà hoãn không còn. Hoà hoãn nữa sẽ dẫn đến hoạ mất nước, nhân dân sẽ
trở lại cuộc đời nô lệ. Do đó, hội nghị đã quyết định hạ quyết tâm phát động
cuộc kháng chiến trong cả nước và chủ động tiến công trước khi thực dân
Pháp thực hiện màn kịch đảo chính quân sự ở Hà Nội. Mệnh lệnh kháng
chiến được phát đi. Vào lúc 20h ngày 19/12/1946, tất cả các chiến trường
trong cả nước đã đồng loạt nổ súng. Rạng sáng ngày 20/12/1946, lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh được phát đi trên Đài tiếng nói Việt

Nam.
• Thuận lợi của nhân dân ta bước vào cuộc k...
 !
"#$%&
'()*$+,
''(-./%0#$+,
12.3454%6787
916:;#<%/%=:).
>1?@4
'''("#A$+,
B7&
'()*$+,
%6CDEFG@H7IJ:6K+FE%KLJ0M?
N.@+$:JMJ+<N=.OPQ%R;N.F
O*.,%PSFT7U1V%J+3N:J0<WFW/%0,
XY#ZJ[4P\1Y#+PF).+]]
?@E4FZU\%0,
78/%4PP1
''(-./%0#$+,&
12.3454%6787
11%R
^#F@=_26HM`^_EM<+a%+
b78.PMJKP+,%@T
MJ:Nc;^787d

)=#=?MJLJ7LJ0M?#
+KMJ:JMJe!fg
"#$%
12.345
91V%KM%+=h+8
>1"#/%.Fij345F%0^JkNl@7
Bm'`mC
12.345
(!F/%J7%K$E#7+P.=2.
3L`8;F+nNK^)HoJ0,%%K^%
WF4+pN=q^H 2BAe2HKg1)p
5=R%W:F+.#cW:?@2
HKF+T74R?:+E1
Y+PFO0>+#099(9(!Br%
;).+l8G8AF2)EM4?::6:32p
6WC+T8+3:;+=P12K3+5^+*
W+T+7F4EP#/%.12K3s.S
E12Q4dMt+#87$FJMJ4d
8%K+E@1I+PFK3+/%0#+38/%0#J7+K
%K#.:+Ku#E?MJ
?@73+.W/%J4?2HK1C@@
#++1GA9v0(9(!F$.#
.++p8n4A1w8409v(9(!F^%l
/%=#:2p6WC++^)u#PG@
Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946 - Trang 2
Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946 - Người đăng: dothao1912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sách lược hòa hoãn với Tưởng và Pháp trong thời kì 1945-1946 9 10 962