Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Đinh Nữ Diễn Chi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sáng kiến kinh nghiệm
Lăk

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ-Mđrăk-Đăk

MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỘN ĐỀ TÀI
II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Mục đích nghiên cứu
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
III. GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm về số liệu thống kê
2. Ý nghĩa số liệu thống kê
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
III. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG
KÊ
1. Các loại số liệu thống kê
2. Thu nhập số liệu thống kê
3. Các nguồn thu nhập số liệu thống kê
4. Xử lý số liệu thống kê
5. Phân tích số liệu thống kê
IV. SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐỀ GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI ĐỊA
LÝ KINH TẾ XÃ HỘI 10
1. Sử dụng số liệu thống kê riêng biệt
2. Sử dụng số liệu thống kê xếp thành bảng
3. Các loại biểu đồ dùng trong Địa lý 10 – THPT nâng cao
V. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ MINH HỌA

Giáo viên: Đinh Nữ Diễn Chi

1

Sáng kiến kinh nghiệm
Lăk

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ-Mđrăk-Đăk

VI. KẾT LUẬN
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hoạt động tư duy mang lại kết quả mới nhất về chất trong quá trình nhận thức
của học sinh. Nhưng tư duy chỉ đạt được trên cơ sở kiến thức đã học. Vì không có
nội dung, không có kiến thức thì không thể có tư duy. Để lĩnh hội được kiến thức
Địa lí không phải chỉ cần có trí nhớ mà quan trọng hơn là nhận thức chúng trên cơ
sở phân tích tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa các hiện tượng địa lí cụ
thể. Bởi vì Địa lí là môn khoa học tổng hợp.Ngoài kiến thức lí thuyết thì môn Địa
lí còn có hệ thống kênh hình, công thức tính toán, hệ thống số liệu thống kê.
Số liệu thống kê là yếu tố rất quan trọng trong quá trình giảng dạy môn Địa lí.
Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường sử dụng các số liệu thống kê
để minh họa giải thích làm cho bài giảng được sáng tỏ và dễ hiểu. Nhưng cách sử
dụng số liệu thống kê như thế chưa làm cho học sinh phát triển tư duy, mà còn làm
cho học sinh coi nhẹ vai trò của số liệu thống kê. Cũng như bản đồ, biểu đồ thì các
bảng số liệu thống kê cũng là nguồn tri thức, để sử dụng có hiệu quả trong việc dạy
và học, đặc biệt là phát triển tư duy cho học sinh thì cần phải tổ chức, hướng dẫn
có phương pháp nhất định thì mới đem lại hiệu quả cao.
Thực tế giảng dạy ở Trung học phổ thông, việc sử dụng số liệu thống kê và
phương pháp giảng dạy số liệu thống kê của nhiều giáo viên chưa tốt. Nguyên
nhân chính có lẽ một phần do chưa nắm được cơ sở lí luận, các nội dung và hình
thức của việc sử dụng số liệu thống kê trong dạy học bộ môn, cũng như khả năng
ứng dụng nó vào ...
Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Trường Tộ-Mđrăk-Đăk
Lăk
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỘN ĐỀ TÀI
II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Mục đích nghiên cứu
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
III. GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm về số liệu thống kê
2. Ý nghĩa số liệu thống kê
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
III. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG
1. Các loại số liệu thống kê
2. Thu nhập số liệu thống kê
3. Các nguồn thu nhập số liệu thống kê
4. Xử lý số liệu thống kê
5. Phân tích số liệu thống kê
IV. SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỐNG ĐỀ GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI ĐỊA
LÝ KINH TẾ XÃ HỘI 10
1. Sử dụng số liệu thống kê riêng biệt
2. Sử dụng số liệu thống kê xếp thành bảng
3. Các loại biểu đồ dùng trong Địa lý 10 – THPT nâng cao
V. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÍ MINH HỌA
Giáo viên: Đinh Nữ Diễn Chi
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: Đinh Nữ Diễn Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 65