Ktl-icon-tai-lieu

Seminar môn Nhà Nước và Pháp Luật

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7279 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Hoï vaø teân: Trònh Thò Kim Anh.
Lôùp: B.30 – Chi 2.
BÀI SEMINAR
Môn: Nhà nước và Pháp luật
Chủ đề 1: Đồng chí hãy trình bày ý kiến của mình về văn bản quy phạm
pháp luật và vấn đề hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện
nay.
BÀI LÀM
Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức của pháp luật, nó được ra đời từ rất
sớm ngay trong các Nhà nước nô lệ, phong kiến. Trong các Nhà nước tư sản, nhất
là các nướv theo hệ thống luật tục, văn bản QPPL được sử dụng rộng rãi, nhiều thể
loại phong phú và được soạn thảo với một trình độ kỹ thuật cao. Hiện nay bên cạnh
việc sử dụng hình thức văn bản QPPL vẫn được thừa nhận và sử dụng các hình
thức khác của pháp luật. Đối với Nhà nước XHCN, văn bản quy phạm pháp luật là
hình thức duy nhất của pháp luật.
1/- Khái niệm:
a- Quy phạm pháp luật (QPPL) xã hội chủ nghĩa là những quy tắc xử sự mang
tính bắt buộc chung do Nhà nước XHCN ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp
cưỡng chế Nhà nước trên cơ sở giáo dục, thuyết phục, nhằm điều chỉnh các quan
hệ xã hội theo định hướng XHCN.
b. Văn bản quy phạm pháp luật:
Hình thức pháp luật XHCN là văn bản quy phạm pháp luật, còn gọi là văn bản
pháp quy. Văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản do cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền ban hành theo những hình thức, trình tự, thủ tục luật định, trong đó chứa
đựng các quy phạm pháp luật XHCN. Văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở pháp lý
của tổ chức và hoạt động của nhà nước và xã hội. Quản lý xã hội bằng pháp luật là
quản lý bằng các văn bản quy phạm pháp luật.
c- Đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật:
Văn bản quy phạm pháp luật có những đặc trưng sau:
- Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
ban hành theo những hình thức, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.
Không phải bất kỳ cơ quan nào trong bộ máy Nhà nước đều có thẩm quyền ban
hành văn bản QPPL, mà chỉ có những cơ quan được pháp luật quy định mới có
được thẩm quyền này. Cơ quan có thẩm quyền ban hành Hiến pháp, Luật, Pháp
lệnh, Nghị quyết là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo quan niệm phổ biến
hiện nay gọi là cơ quan lập pháp; còn các cơ quan ban hành văn bản QPPL khác gọi
là cơ quan lập quy. Thẩm quyền của các cơ quan ban hành văn bản QPPL quyết
định nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh và mức độ điều chỉnh của văn bản. Cơ
chế phân công và phối hợp, phân cấp thẩm quyền cũng như các nguyên tắc tập
trung dân chủ và pháp...
Hoï vaø teân: Trònh Thò Kim Anh.
Lôùp: B.30 – Chi 2.
BÀI SEMINAR
Môn: Nhà nước và Pháp luật
Chủ đề 1: Đồng chí hãy trình bày ý kiến của mình về văn bản quy phạm
pháp luật và vấn đ hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật nước ta hiện
nay.
BÀI LÀM
Văn bản quy phạm pháp luật hình thức của pháp luật, được ra đời t rất
sớm ngay trong các Nhà nước lệ, phong kiến. Trong các Nhà nước sản, nhất
các nướv theo hệ thống luật tục, văn bản QPPL được sử dụng rộng rãi, nhiều thể
loại phong phú được soạn thảo với một trình độ kỹ thuật cao. Hiện nay bên cạnh
việc s dụng hình thức n bản QPPL vẫn được thừa nhận sử dụng c hình
thức khác của pháp luật. Đối với Nhà nước XHCN, văn bản quy phạm pháp luật
hình thức duy nhất của pháp luật.
1/- Khái niệm:
a- Quy phạm pháp luật (QPPL) xã hội chủ nghĩa là những quy tắc xử sự mang
tính bắt buộc chung do Nhà nước XHCN ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp công
nhân nhân dân lao động, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp
cưỡng chế N nước trên cơ sở giáo dục, thuyết phục, nhằm điều chỉnh các quan
hệ xã hội theo định hướng XHCN.
b. Văn bản quy phạm pháp luật:
Hình thức pháp luật XHCN văn bản quy phạm pháp luật, còn gọi văn bản
pháp quy. Văn bản quy phạm pháp luật là những văn bản do quan Nhà nước
thẩm quyền ban hành theo những hình thức, trình tự, thủ tục luật định, trong đó chứa
đựng các quy phạm pháp luật XHCN. n bản quy phạm pháp luật sở pháp
của tổ chức hoạt động của nhà nước hội. Quản hội bằng pháp luật
quản lý bằng các văn bản quy phạm pháp luật.
c- Đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật:
Văn bản quy phạm pháp luật có những đặc trưng sau:
- n bản quy phạm pháp luật n bản do quan Nhà nước thẩm quyền
ban hành theo những hình thức, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.
Không phải bất kỳ quan nào trong bộ máy Nhà nước đều thẩm quyền ban
hành văn bản QPPL, mà chỉ những quan được pháp luật quy định mới
được thẩm quyền này. quan thẩm quyền ban hành Hiến pháp, Luật, Pháp
lệnh, Nghị quyết Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo quan niệm phổ biến
hiện nay gọi là cơ quan lập pháp; còn các cơ quan ban hành văn bản QPPL khác gọi
quan lập quy. Thẩm quyền của c quan ban hành n bản QPPL quyết
định nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh mức độ điều chỉnh của văn bản.
chế phân công phối hợp, phân cấp thẩm quyền cũng như các nguyên tắc tập
trung dân chủ và pháp chế trong tổ chức, hoạt động của cơ quan Nhà nước là yếu tố
quy định sự hình thành một trật tư nghiêm ngặt về hiệu lực pháp lý của các văn bản.
Seminar môn Nhà Nước và Pháp Luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Seminar môn Nhà Nước và Pháp Luật - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Seminar môn Nhà Nước và Pháp Luật 9 10 418