Ktl-icon-tai-lieu

Sổ chủ nguồn thải nước thải

Được đăng lên bởi Hoàng Mạnh Trung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần







HOME
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
HỆ THỐNG XỬ LÝ
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
TIN TỨC

HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN
NƯỚC
Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi
trường, tư vấn môi trường
HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải:
Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện,
khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…đi vào hoạt động có xả nước thải vào nguồn nước cần phải lập hồ sơ xả thải.
Các đối tượng cần lập lại hồ sơ xả thải:
Khi thay đổi hay điều chỉnh các nội dung như sau thì các cá nhân và tổ chức cần phải làm lại hồ sơ xả thải mới:
Tên chủ giấy phép
Nguồn tiếp nhận nước thải
Lượng nước thải vượt quá 25% quy định trong giấy phép
Thay đổi các thông số, nồng độ chất ô nhiễm theo quy định trong giấy phép

Đối tượng không cần xin phép xả thải:

Xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình có quy mô không vượt quá: 10 m3/ngày đêm.

Thời hạn của giấy phép và thời gian gia hạn:
Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia
hạn giấy phép xả thải cũ còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.

Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất
thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi
trường.
- Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
- Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
- Thu mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm
- Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
- Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận
(trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải)
- Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.
- Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.
- Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại
phòng thí nghiệm.
- Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng
nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm
- Đánh ...
HOME
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
HỆ THỐNG XỬ LÝ
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
TIN TỨC
HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN
NƯỚC
Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi
trường, tư vấn môi trường
HỒ SƠ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải:
Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện,
khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…đi vào hoạt động có xả nước thải vào nguồn nước cần phải lập hồ sơ xả thải.
Các đối tượng cần lập lại hồ sơ xả thải:
Khi thay đổi hay điều chỉnh các nội dung như sau thì các cá nhân và tổ chức cần phải làm lại hồ sơ xả thải mới:
Tên chủ giấy phép
Nguồn tiếp nhận nước thải
Lượng nước thải vượt quá 25% quy định trong giấy phép
Thay đổi các thông số, nồng độ chất ô nhiễm theo quy định trong giấy phép
Đối tượng không cần xin phép xả thải:
Sổ chủ nguồn thải nước thải - Trang 2
Sổ chủ nguồn thải nước thải - Người đăng: Hoàng Mạnh Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sổ chủ nguồn thải nước thải 9 10 222