Ktl-icon-tai-lieu

sổ giao ca

Được đăng lên bởi Ton Ngo Khong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2225 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG

SỔ GIAO VIỆC
HÀNG NGÀY VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

DỰ ÁN: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CÔNG TRÌNH:

........................................................

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĐỘI TRƯỞNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CBKT PHỤ TRÁCH AT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NĂM ..............

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO VIỆC:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ngày, tháng, năm giao việc.
Tên tổ, người được giao việc:
Tên công việc được giao:
Vị trí cụ thể nơi làm việc:
Quy trình (trình tự thi công công việc):
Những biện pháp kỹ thuật an toàn phải thực hiện:
Các chú ý về an toàn khác, liên quan đến người thứ ba:
Cán bộ giao việc, người nhận việc (ký và ghi rõ họ tên)

NGÀY
THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ
THUẬT AT, VSLĐ, PCCN, VSMT

NGƯỜI GIAO
VIỆC (Ký ghi
rõ họ tên)

NGƯỜI
NHẬN VIỆC
(Ký ghi rõ họ
tên)

NGÀY
THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ
THUẬT AT, VSLĐ, PCCN, VSMT

NGƯỜI GIAO
VIỆC (Ký ghi
rõ họ tên)

NGƯỜI
NHẬN VIỆC
(Ký ghi rõ họ
tên)

NGÀY
THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP KỸ
THUẬT AT, VSLĐ, PCCN, VSMT

NGƯỜI GIAO
VIỆC (Ký ghi
rõ họ tên)

NGƯỜI
NHẬN VIỆC
(Ký ghi rõ họ
tên)

...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG
SỔ GIAO VIỆC
HÀNG NGÀY VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
DỰ ÁN: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . .
CÔNG TRÌNH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĐỘI TRƯỞNG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CBKT PHỤ TRÁCH AT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N Ă M . . . . . . . . . . . . . .
sổ giao ca - Trang 2
sổ giao ca - Người đăng: Ton Ngo Khong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
sổ giao ca 9 10 835