Ktl-icon-tai-lieu

Số Phức

Được đăng lên bởi nguyentronghaic3hd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.

B.

TiÕt 13 «n luyÖn vÒ sè phøc

Môc tiªu
- Häc sinh nhí l¹i ®¬c kh¸i niÖm sè phøc

- RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n ,kÜ n¨ng biÓu diÔn sè phøc
- Gi¸o dôc t duy l« gic ,tÝnh thùc tiÔn
-Gi¸o dôc th¸i ®é tÝch cùc ®èi víi bé m«n

chuÈn bÞ

- Gi¸o viªn : Gi¸o ¸n vµ ®å dïng
- Häc sinh : Häc bµi ,lµm bµi tËp

c.

Ph¬ng ph¸p

D.

TiÕn tr×nh

-thuyÕt tr×nh , vÊn ®¸p gîi më
- Híng dÉn t duy th«ng qua c¸c ho¹t ®éng

- æn ®Þnh
- KiÓm tra bµi cò :
- TiÕn tr×nh
Ho¹t ®éng 1 : nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ sè phøc
Ho¹t ®éng cña ThÇy
Ho¹t ®éng cña Trß
*Thu nhËn th«ng tin ,suy nghÜ ,t×m P/A th¾ng
*Nªu vÊn ®Ò : +®Þnh nghÜa sè phøc
*Tr¶ lêi c©u hái?
+Sè phøc b»ng nhau
*Ghi nhí
+BD h×nh häc
+M«®un
+Sè phøc liªn hîp
VÝ dô : 1. T×m c¸c sè thùc x, y biÕt: x + 2y + (2x-y)i = 2x + y + (x + 2y)i
2. Cho 2 sè phøc x = a + bi vµ y = c +di .T×m ®iÒu kiÖn cña a, b
c , d ®Ó c¸c ®iÓm biÓu diÔn x ; y trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é :
a) §èi xøng víi nhau qua trôc Ox
b) §èi xøng víi
nhau qua trôc Oy
c) §èi xøng víi nhau qua ®êng ph©n gi¸c gãc phÇn t thø nhÊt vµ thø ba d) §èi xøng víi
nhau qua gèc toË ®é O
3. T×m sè phøc z biÕt :
a) z  2 vµ z lµ sè thuÇn ¶o
b) z  10 vµ phÇn thùc cña z gÊp 3 lÇn phÇn ¶o cña nã
*Nªu vÝ dô ,híng dÉn c¸ch gi¶i
*Thu nhËn th«ng tin,suy nghÜ ,t×m P/A th¾ng
1. Hai sè phøc b»ng nhau => ? (hÖ?)
*Gi¶i VD theoHD cña GV
2. C¸ch BD sè phøc trªn MP to¹ ®é
x + 2y = 2x + y
2x – y = x + 2y => x =? ; y =?
3. a) z  a 2  b2  2 vµ a = 0 =>b =?
* 3 .b) T×m a, b b»ng c¸ch gi¶i hÖ
b) z  a 2  b 2  10 vµ a = 3b =>a,b

a

2

 b 2  100

vµ a =3b

Ho¹t ®éng 2

Nªu quy t¾c céng vµ nh©n sè phøc
*Nªu c©u hái ? híng dÉn tr¶ lêi
*thu nhËn th«ng tin ,suy nghÜ t×m P /A th¾ng
Quy t¾c céng trõ c¸c sè phøc ?
+  a  bi    c  di    a  c    b  d  i
Quy t¾c nh©n c¸c sè phøc ?
+  a  bi   c  di    ac  bd    ad  bc  i
vÝ dô : 1.Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh:
a I = (5 + 3i )( 7 - 2i ) + 8( 4 +5i )

17

b) J = ( 1 - 5i )2 + ( 4 + 3i )( 8 – i )
Tµi liÖu «n tèt nghiÖp

2 Gi¶i PT sau ( Trªn tËp sè phøc )
a) ( 5-7i ) + 3 x =( 2 - 5i )( 1 + 3i )
b)
5 - 2Ü x = ( 3 + 4i )( 1 - 3i )
c) ( 5 - 2i )x = ( 3 + 4i )( 1 - 3i )
Nªu ®Ò bµi , híng dÉn c¸ch gi¶i
*Thu nhËn th«ng tin , suy nghÜ t×m P/A th¾ng
1. Thùc hiÖn phÐp nh©n .céng sè phøc
1.b) ( 1 - 5i )2 = ( 1 - 5i )( 1 - 5i )
b) (1-5i)2 =-(24+10i)
= - 24 - 10i
2. a) thùc hiÖn phÐp nh©n
( 4 + 3i )( 8 – i ) =35+20i =>J=11+10i
( 2 - 5i )( 1 + 3i ) sau ®ã chuyÓn 5-7i
 2  5i   1  3i    5  7i 
2. a) x 
Sang vÕ ph¶i => x

3
 3  4i   1  3i...
TiÕt 13 «n luyÖn vÒ sè phøc
A. Môc tiªu
- Häc sinh nhí l¹i ®¬c kh¸i niÖm sè phøc
- RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n ,kÜ n¨ng biÓu diÔn sè phøc
- Gi¸o dôc t duy l« gic ,tÝnh thùc tiÔn
-Gi¸o dôc th¸i ®é tÝch cùc ®èi víi bé m«n
B. chuÈn bÞ
- Gi¸o viªn : Gi¸o ¸n vµ ®å dïng
- Häc sinh : Häc bµi ,lµm bµi tËp
c. Ph¬ng ph¸p
-thuyÕt tr×nh , vÊn ®¸p gîi më
- Híng dÉn t duy th«ng qua c¸c ho¹t ®éng
D. TiÕn tr×nh
- æn ®Þnh
- KiÓm tra bµi cò :
- TiÕn tr×nh
Ho¹t ®éng 1 : nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ sè phøc
Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß
*Nªu vÊn ®Ò : +®Þnh nghÜa sè phøc
+Sè phøc b»ng nhau
+BD h×nh häc
+M«®un
+Sè phøc liªn hîp
*Thu nhËn th«ng tin ,suy nghÜ ,t×m P/A th¾ng
*Tr¶ lêi c©u hái?
*Ghi nhí
VÝ dô : 1. T×m c¸c sè thùc x, y biÕt: x + 2y + (2x-y)i = 2x + y + (x + 2y)i
2. Cho 2 sè phøc x = a + bi y = c +di .T×m ®iÒu kiÖn cña a, b
c , d ®Ó c¸c ®iÓm biÓu diÔn x ; y trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é :
a) §èi xøng víi nhau qua trôc Ox b) §èi xøng víi
nhau qua trôc Oy
c) §èi xøng víi nhau qua ®êng ph©n gi¸c gãc phÇn t thø nhÊt vµ thø ba d) §èi xøng víi
nhau qua gèc toË ®é O
3. T×m sè phøc z biÕt :
a)
2z
z lµ sè thuÇn ¶o
b)
10z
vµ phÇn thùc cña z gÊp 3 lÇn phÇn ¶o cña nã
*Nªu vÝ dô ,híng dÉn c¸ch gi¶i
1. Hai sè phøc b»ng nhau => ? (hÖ?)
2. C¸ch BD sè phøc trªn MP to¹ ®é
3. a)
2 2
2z a b
vµ a = 0 =>b =?
b)
2 2
10z a b
vµ a = 3b =>a,b
*Thu nhËn th«ng tin,suy nghÜ ,t×m P/A th¾ng
*Gi¶i VD theoHD cña GV
x + 2y = 2x + y
2x y = x + 2y => x =? ; y =?
* 3 .b) T×m a, b b»ng c¸ch gi¶i hÖ
2 2
100a b
vµ a =3b
Ho¹t ®éng 2
Nªu quy t¾c céng vµ nh©n sè phøc
*Nªu c©u hái ? híng dÉn tr¶ lêi
Quy t¾c céng trõ c¸c sè phøc ?
Quy t¾c nh©n c¸c sè phøc ?
*thu nhËn th«ng tin ,suy nghÜ t×m P /A th¾ng
+
a bi c di a c b d i
+
a bi c di ac bd ad bc i
vÝ dô : 1.Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh:
a I = (5 + 3i )( 7 - 2i ) + 8( 4 +5i ) b) J = ( 1 - 5i )
2
+ ( 4 + 3i )( 8 i )
Tµi liÖu «n tèt nghiÖp
17
Số Phức - Trang 2
Số Phức - Người đăng: nguyentronghaic3hd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Số Phức 9 10 440