Ktl-icon-tai-lieu

So sánh Thư viện và Thư viện học

Được đăng lên bởi buithiphuocloc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3966 lần   |   Lượt tải: 10 lần
STT

TIÊU CHÍ

1.

Định Nghĩa

2.

Chức Năng

THƯ VIỆN

THƯ VIỆN HỌC

Thư viện không phụ
thuộc vào tên gọi của nó,
là bất cứ bộ sưu tập có tổ
chức nào của sách, ấn
phẩm định kì hoặc các tài
liệu khác, kể cả đồ họa,
nghe nhìn và nhân viên
phục vụ có trách nhiệm tổ
chức cho bạn đọc sử
dụng các tài liệu đó nhằm
mục đích thông tin,
nghiên cứu khoa học,
giáo dục hoặc giải trí.
4 chức năng gồm: Chức
năng văn hóa; Chức năng
giáo dục; Chức năng
thông tin và Chức năng
giải trí.

Thư viện học là khoa học nghiên
cứu các quy luật phát triển, sự
vận động của thư viện, công tác
thư viện, sự nghiệp thư viện như
một hiện tượng xã hội, liên hệ
một cách hữu cơ với những điều
kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, văn
hóa, giáo dục, khoa học, công
nghệ của xã hội.

1. Chức năng văn
hóa:
 Là nơi chứa đựng di
sản văn hóa phi vật
thể.
 Là trung tâm văn hóa,
môi trường sinh hoạt
văn hóa lành mạnh,
nơi giao lưu, trao đổi,
hội nhập văn hóa.
 Là trung tâm mở
mang dân trí, là môi
trường lý tưởng giúp
nâng cao mặt bằng
dân trí và hoàn thiện
nhân cách.

Bao gồm: Chức năng khoa học
và Chức năng xã hội - hay nói
cách khác là Chức năng trực tiếp
và Chức năng gián tiếp.
II. Chức năng xã hội (gián tiếp):
Bao gồm:
1. Chức năng văn hóa.
2. Chức năng giáo dục.
3. Chức năng thông tin hóa xã
hội.
Cụ thể:
1. Chức năng văn hóa:
 Các công trình nghiên cứu về
bảo quản di sản văn hóa phi
vật thể.
 Các kết quả nghiên cứu phục
vụ phân biệt người đọc.
 Đáp ứng các yêu cầu cụ thể
của văn hóa trong từng giai
đoạn lịch sử cụ thể.

2. Chức năng giáo
dục:
 Tham gia vào việc
xóa mù chữ cho nhân
dân.
 Nâng cao trình độ dân
trí, chuyên môn cho
các tầng lớp.
3. Chức năng thông
tin:
 Thư viện phục vụ
thông tin-thư mục
theo phương thức
truyền thống và hiện
đại ngay tại thư viện.
 Tiếp cận qua mạng để
với tới mọi nguồn tin
của các thư viện trong
và ngoài nước.
4. Chức năng giải
trí:
 Thư viện tham gia
vào việc tổ chức sử
dụng thời gian nhàn
rỗi cho nhân dân bằng
cách cung cấp sách
báo, các phương tiện
nghe nhìn để đáp ứng
nhu cầu giải trí.
 Các phương tiện nghe
nhìn ở thư viện nhằm
mục đích giải trí để

2. Chức năng giáo dục:
 Giáo dục văn hóa đọc, văn
hóa nghe nhìn, văn hóa thông
tin cho nhân dân.
 Giáo dục kiến thức thông tin,
định hướng nhu cầu.
 Vai trò của thư viện trong xóa
mù chữ, mù tin…
3. Chức năng thông tin hóa xã
hội:
Chức năng góp phần làm cho
thông tin thực sự trở thành nguồn
lực phát triển quan trọng của xã
hội, phổ cập văn hóa thông tin và
xây dựng xã hội thông tin.

II: Chức năng khoa h...
STT TIÊU CHÍ THƯ VIỆN THƯ VIỆN HỌC
1. Định Nghĩa
Thư viện không phụ
thuộc vào tên gọi của nó,
bất cứ bộ sưu tập tổ
chức nào của sách, ấn
phẩm định hoặc các tài
liệu khác, kể cả đồ họa,
nghe nhìn nhân viên
phục vụ có trách nhiệm tổ
chức cho bạn đọc sử
dụng các tài liệu đó nhằm
mục đích thông tin,
nghiên cứu khoa học,
giáo dục hoặc giải trí.
Thư viện học khoa học nghiên
cứu các quy luật phát triển, sự
vận động của t viện, công tác
thư viện, sự nghiệp thư viện như
một hiện tượng xã hội, liên hệ
một cách hữu với những điều
kiện lịch sử, kinh tế, chính trị, văn
hóa, giáo dục, khoa học, công
nghệ của xã hội.
2. Chức Năng
4 chức năng gồm: Chức
năng văn hóa; Chức năng
giáo dục; Chức năng
thông tin Chức năng
giải trí.
1. Chức năng văn
hóa :
nơi chứa đựng di
sản văn hóa phi vật
thể.
trung tâm văn hóa,
môi trường sinh hoạt
văn hóa lành mạnh,
nơi giao lưu, trao đổi,
hội nhập văn hóa.
trung tâm mở
mang dân trí, là môi
trường tưởng giúp
nâng cao mặt bằng
dân trí và hoàn thiện
nhân cách.
Bao gồm: Chức năng khoa học
Chức năng hội - hay nói
cách khác Chức năng trực tiếp
và Chức năng gián tiếp.
II. Chức nănghội (gián tiếp):
Bao gồm:
1. Chức năng văn hóa.
2. Chức năng giáo dục.
3. Chức năng thông tin hóa xã
hội.
Cụ thể:
1. Chức năng văn hóa:
Các công trình nghiên cứu về
bảo quản di sản văn hóa phi
vật thể.
Các kết quả nghiên cứu phục
vụ phân biệt người đọc.
Đáp ứng các yêu cầu cụ thể
của văn hóa trong từng giai
đoạn lịch sử cụ thể.
So sánh Thư viện và Thư viện học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh Thư viện và Thư viện học - Người đăng: buithiphuocloc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
So sánh Thư viện và Thư viện học 9 10 191