Ktl-icon-tai-lieu

Sự ra đời của đảng cộng sản

Được đăng lên bởi dohau47
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tâp

: Lịch Sử Đảng.

Sinh viên

: Nguyễn Công Thế Sơn.

Lớp

: K52M.

Câu hỏi: Chứng Minh sự ra đơi của Đảng Cộng Sản Việt Nam(1930) là một tất
yếu lịch sử?
Bài làm:
Mục lục:

Hoàn cảnh lịch sử:
1Tình hình thế giới.
Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc
chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày
càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các
nước thuộc địa.
1

Vào giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa Mác ra đời, về sau được Lênin phát triển
và trở thành chủ nghĩa Mác – Lênin.( Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống lý luận
khoa học với tư cách là vũ khí tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân trong
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.)
Năm 1917, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Tháng
3/1919, Quốc tế cộng sản (Quốc tế III) được thành lập. Nó thúc đẩy sự phát
triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cùng với công
cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên thế giới.
2.Tình hình trong nước.
Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
Về chính trị, thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính
quyền phong kiến nhà Nguyễn.
Về kinh tế, thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt tài nguyên,và xây dựng hệ thống
phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của nước Pháp.
Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa giáo dục thực dân; dung
túng, duy trì các hủ tục lạc hậu…
Đất nước phân hóa thành nhiều giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tư
sản...các giai cấp mâu thuân với nhau nhất là địa chủ và nông dân, tư sản và
công nhân.
Tình hình cách mạng.:
Tình hình cách mạng trước năm 1929 chia làm 2 giai đoạn:
Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản:
Phong trào Cần Vương (1885 – 1896), Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (Bắc
Giang1884-1913Mục tiêu của các cuộc đấu tranh ở thời kỳ này đều hướng tới
giành độc lập cho dân tộc nhằm khôi phục chế độ phong kiến hoặc thiết lập
chế độ quân chủ lập hiến, hoặc cao hơn là thiết lập chế độ cộng hòa tư sản.
2

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản:
Năm 1919 – 1925, phong trào công nhân diễn ra dưới các hình thức đình công,
bãi công, tiêu biểu như các cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn-1925)
và cuộc bãi công của 2500 công nhân nhà máy sợi Nam Định (30/2/1925)
Trong những năm 1926 – 1929, phong trào công nhân được sự lãnh đạo của các
tổ chức như Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.( Mang tính chính trị)
Năm 1929 Việt Nam ra đời 3 tổ chức cộng sản, Đông Dương cộng ...
Bài Tâp : L ch S Đ ng.
Sinh viên : Nguy n Công Th S n. ế ơ
L p : K52M.
Câu h i: Ch ng Minh s ra đ i c a Đ ng C ng S n Vi t Nam(1930) là m t t t ơ
y u l ch s ?ế
Bài làm:
M c l c :
Hoàn c nh l ch s :
1Tình hình th gi iế .
T cu i th k XIX, ch nghĩa t b n đã chuy n sang giai đo n đ qu c ế ư ế
ch nghĩa. Mâu thu n gi a các dân t c thu c đ a v i ch nghĩa th c dân ngày
càng gay g t, phong trào đ u tranh ch ng xâm l c di n ra m nh m các ượ
n c thu c đ a.ướ
1
Sự ra đời của đảng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự ra đời của đảng cộng sản - Người đăng: dohau47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sự ra đời của đảng cộng sản 9 10 836