Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu giúp ôn tập chủ nghĩa mác lênin

Được đăng lên bởi tranaikhiem
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
1. Vật chất là gì: là sự vật hiện tượng, nó tồn tại hiện thực khách quan, không mất
đi, mà gây nên cảm giác của con người, thông qua cảm giác của con người, con
người nhìn thấy nó sao chép, chụp lại, phản ánh nó, tồn tại bên ngoài cảm giác của
con người
Hoăc
Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con
người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, phản ánh và tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác
2. Ý thức là gì? Là phản ánh thế giới vật chất vào trong bộ não của con người, là
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
Hoặc
Là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người, là hình ảnh
chủ quan của thế giới khách quan
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của
ý thức, quyết định ý thức, ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động
trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người
-

Vai trò của vật chất đối với ý thức: Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định:
Vật chất có trước ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý
thức vì:
+ Ý thức là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc người nên
chỉ khi có con người mới có ý thức. Trong mối quan hệ giữa con người với thế
giới vật chất thì con người là kết quả quá trình phát triển lâu dài của thế giới
vật chất, là sản phẩm của thế giới vật chất

+Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của ý thức hoặc là
chính bản thân của thế giới vật chất hoặc những dạng tồn tại của vật chất đã
khẳng định vật chất là nguồn gốc của ý thức.
+ Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan về thế giới vật
chất nên nội dung của ý thức được quyết định bởi vật chất.
-

Vai trò của ý thức đối với vật chất
+ Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông
qua hoạt động thực tiễn của con người.
Vì ý thức là ý thức của con người nên nói đến vai trò của ý thức là nói đến vai
trò của con người
+ Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất diễn ra theo hai hướng: tích...

  !
"!#$%&!'() &!'()(
)$(*+,++&-%(&!'
()
.(/
+!0102341"56""7!((
)0(&!"&!'8*++& 
9(&!
: ;<=>+&2?(0(-9@('()
&''2?
.(A
>+&/"9(2?(-9()&
''2?
B CDEF<
G0(!D$0?F<D'
F<$2"HF<F< ((,"9!5"9
0I ("9J'()
K 0L'"D?F<M'N4$-<O"H
0?F<D'F<$2"HF
<
P;<&+Q!'!94R<(-9)%
6()!?F<G0(!DE()?2
?()2&0+05#4'2?
&+Q!'2?
tài liệu giúp ôn tập chủ nghĩa mác lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu giúp ôn tập chủ nghĩa mác lênin - Người đăng: tranaikhiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tài liệu giúp ôn tập chủ nghĩa mác lênin 9 10 598