Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hỏi đáp về tín ngưỡng tôn giáo

Được đăng lên bởi vansontrung
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI GIỚI THIỆU
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam có
truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Các dân tộc trong cộng
đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống
kinh tế và tâm linh của mình. Ngày 18-6-2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại
phiên họp thứ 19 khóa XI đã thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 29-62004, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ra đời là
một minh chứng, một bước tiến và một lần nữa tiếp tục khẳng định nguyên tắc nhất
quán trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng tự
do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề tín ngưỡng- tôn giáo. Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai biên soạn tài liệu hỏi đáp tuyên
truyền pháp luật về tín ngưỡng - tôn giáo.

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP
VỀ TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO
Câu 1. Thế nào là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo?
Theo khoản 1, Điều 3 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, hoạt động tín
ngưỡng được hiểu như sau: hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ
tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ
cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân
gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.
Theo khoản 5, Điều 3, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, hoạt động
tôn giáo được hiểu như sau: hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo
lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo.
Câu 2. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo và không có tín ngưỡng, tôn giáo
khác nhau có quyền bình đẳng trước pháp luật không?
Tại Điều 52, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy
định: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Tại Điều 70, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy
định: công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn
giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
1

Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín
ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.
Tại Điều 1, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 quy định: công dân có
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không...
LỜI GIỚI THIỆU
Việt Nam một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân Việt Nam
truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời. Các dân tộc trong cộng
đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống
kinh tế tâm linh của mình. Ngày 18-6-2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại
phiên họp thứ 19 khóa XI đã thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Ngày 29-6-
2004, Chủ tịch nước đã lệnh công bố. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ra đời là
một minh chứng, một bước tiến và một lần nữa tiếp tục khẳng định nguyên tắc nhất
quán trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng t
do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vấn đề tín ngưỡng- tôn giáo. Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai biên soạn tài liệu hỏi đáp tuyên
truyền pháp luật về tín ngưỡng - tôn giáo.
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP
VỀ TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO
Câu 1. Thế nào là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo?
Theo khoản 1, Điều 3 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, hoạt động tín
ngưỡng được hiểu như sau: hoạt động n ngưỡng hoạt động thể hiện sự tôn thờ
tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ
cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân
gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.
Theo khoản 5, Điều 3, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, hoạt động
tôn giáo được hiểu như sau: hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo
lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo.
Câu 2. Công dân tín ngưỡng, tôn giáo không tín ngưỡng, tôn giáo
khác nhau có quyền bình đẳng trước pháp luật không?
Tại Điều 52, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy
định: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Tại Điều 70, Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy
định: công dânquyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn
giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
1
Tài liệu hỏi đáp về tín ngưỡng tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hỏi đáp về tín ngưỡng tôn giáo - Người đăng: vansontrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tài liệu hỏi đáp về tín ngưỡng tôn giáo 9 10 199