Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi congiovuvo
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ChươngIII:Chủnghĩaduyvậtlịchsử

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội của 
triết học Mác-Lênin, là kết quả của sự vân dụng phương pháp luận của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống 
xã hội và lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong ba bộ phận hợp thành
của triết học macxit, khoa học về những quy luật chung nhất của xã hội, là hai phát kiến
khoa học của Marx đã đặt cơ sở khoa học cho sự tồn tại, phát triển học thuyết củamình.

A.Sựvậndụngquyluậtvềsựphùhợpcủaquanhệsảnxuấtvớitrìnhđộpháttriểncủalựclượngsảnxu
ấtcủaĐảngtatronggiaiđọanđổimớiđấtnướchiệnnay.

1.Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Lực lượng sản xuấtlà tổng hợp các yếu tố vật chất và tinh thần tạo thành sức mạnh thực tiễn cải biến giới tự
nhiêntheo nhu cầu sinh tồn, phát triển của con người.

Quan hệ sản xuấtlà mối liên hệ giữa người với ngườitrong quá
trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội).

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtlà mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và
quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất và mối quan hệ sản xuất là hai mặt cơ bản tất yếu của quá trình sản xuất, trong đó lực
lượng sản xuất là nội dung vật chất của quá trình sản xuất, còn quan hệ sản xuất là “hình thức xã hội” của quá trình đó.

QUAN HỆ SẢN XUẤT
Người<--->Người

PHƯƠNG THỨC
SẢN XUẤT

LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT
Người<--->Tựnhiên

Trongmỗiphươngthứcsảnxuấtkhiquanhệsảnxuấtphùhợpvớitrìnhđộpháttriểncủalựclượngsảnxuấtthìlựclượngsảnxuấtpháttriển.Nếukhôngphùhợpthììmhã
msựpháttriểncủalựclượngsảnxuất.

VậndụngquyluậtvềsựphùhợpcủaquanhệsảnxuấtvớitrìnhđộpháttriểncủalựclượngsảnxuấtcủaĐảngtatronggiaiđọanđổimớiđấtnướchiệnnay.

Trongthời kỳ đầu, sau giải phóng miền Bắc, bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã nhấn mạnh thái quá vai trò “tích cực” của quan hệ sản xuất, dẫn đến chủ trương quan hệ sản
xuất phải đi trước, mở đường để tạo động lực cho sự phát triển lực lượng sản xuất.Đại hội III xác định phải lấy cải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm, nhằm cải tạo những quan hệ sản xuất
không xã hội chủ nghĩa thành quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, mở đường cho sức sản xuất phát triển, đồng thời tiến hành một bước việc xây dựng chủ nghĩa xã hội; khi công cuộc cải tạo
xã hội chủ nghĩa đã giành được thắng lợi có tính chất quyết định thì chuyển sang lấy xây dựng chủ...
ChươngIII:Chủnghĩaduyvtlịchsử
Tài liệu Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Mác Lê Nin - Người đăng: congiovuvo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 9 10 712