Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin 2

Được đăng lên bởi linhlonita97
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I lý thuyết
Câu 1:sản xuất hàng hóa là gì ?phân tích điều kiện ra đời cảu sản xuất hàng hóa ?
Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng
nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi mua
bán.
Có 2 điều kiện:
Thứ nhất là phải có sự phân công lao động XH, tức là có sự chuyên môn hoá sản xuất, phân
chia lao động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự phân chia lao động XH sẽ
làm cho việc trao đổi sản phẩm trở nên tất yếu vì khi đó mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất một
hay một vài sản phẩm trong khi họ có nhu cầu sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do
đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán. Sự phân công lao động cũng làm cho năng suất lao
động tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến..
Đây là tiền đề, cơ sở cho sản xuất hàng hoá.
Thứ hai là phải có sự tách biệt tương đối giữa những người sản xuất về mặt kinh tế, tức là
những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất định. Do đó, sản phẩm
làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Trong lịch sử, sự tách biệt này là do chế độ
tư hữu về tư liệu sản xuất quy định còn trong nền sản xuất hiện đại, sự tách biệt này còn do
các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền
sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy định.
Đây là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai điều kiện trên sẽ
không có sản xuất hàng hoá.
Câu 2 : hàng hóa là gì ?phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa ?
Định nghĩa: hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
thông qua trao đổi, mua bán.
Hàng hóa có 3 đặc điểm cơ bản :nó phải là sản phẩm lao động ;nó phải thỏa mãn nhu cầu con
người ,nó phải được trao đổi ,mua bán trên thị trường
Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình ( sắt thép ,lương thực ,thực phẩm ..)hay vô hình (dịch vụ
thương mại ,vận tải ,dịch vụ )và cả 2 loại dề có thuộc tính.
2 thuộc tính của hàng hóa:
*Giá trị sử dụng là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.
Hàng hoá nào cũng có một hay một vài công dụng và cộng dụng đó làm nó có giá trị sử dụng.
Ví dụ như gạo là dùng để ăn, giá trị sử dụng của gạo là để ăn...
Giá trị sử dụng của hàng hoá là do thuộc tín tự nhiên (Lý, hoá, sinh) của thực thể hàng hoá đó
quy định nhưng việc phát hiện ra những thuộc tính có ích đó lại phụ thuộc vào sự phát triển
của XH, của con người. XH càng tiến bộ, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển t...
I lý thuyết
Câu 1:sản xuất hàng hóa là gì ?phân tích điều kiện ra đời cảu sản xuất hàng hóa ?
Sản xuất hàng hoá kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng
nhu cầu của người trực tiếp sản xuất đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi mua
bán.
Có 2 điều kiện:
Thứ nhất phải sự phân công lao động XH, tức sự chuyên môn hoá sản xuất, phân
chia lao động XH vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự phân chia lao động XH sẽ
làm cho việc trao đổi sản phẩm trở nên tất yếu vì khi đó mỗi người khi đó sẽ chỉ sản xuất một
hay một vài sản phẩm trong khi họ nhu cầu sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do
đó, tất yếu dẫn đến trao đổi mua bán. Sự phân công lao động cũng làm cho năng suất lao
động tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và trao đổi sản phẩm ngày càng phổ biến..
Đây là tiền đề, cơ sở cho sản xuất hàng hoá.
Thứ hai phải sự tách biệt tương đối giữa những người sản xuất v mặt kinh tế, tức
những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, độc lập nhất định. Do đó, sản phẩm
làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Trong lịch sử, sự tách biệt này do chế độ
hữu về liệu sản xuất quy định còn trong nền sản xuất hiện đại, sự tách biệt này còn do
các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền
sử dụng đối với tư liệu sản xuất quy định.
Đây hai điều kiện cần đủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai điều kiện trên sẽ
không có sản xuất hàng hoá.
Câu 2 : hàng hóa là gì ?phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa ?
Định nghĩa: hàng hóa sản phẩm của lao động, thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
thông qua trao đổi, mua bán.
Hàng hóa có 3 đặc điểm cơ bản :nó phải là sản phẩm lao động ;nó phải thỏa mãn nhu cầu con
người ,nó phải được trao đổi ,mua bán trên thị trường
Hàng hóa thể dạng hữu hình ( sắt thép ,lương thực ,thực phẩm ..)hay hình (dịch vụ
thương mại ,vận tải ,dịch vụ )và cả 2 loại dề có thuộc tính.
2 thuộc tính của hàng hóa:
*Giá trị sử dụng là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.
Hàng hoá nào cũng có một hay một vài công dụng và cộng dụng đó làm nó có giá trị sử dụng.
Ví dụ như gạo là dùng để ăn, giá trị sử dụng của gạo là để ăn...
Giá trị sử dụng của hàng hoá là do thuộc tín tự nhiên (Lý, hoá, sinh) của thực thể hàng hoá đó
quy định nhưng việc phát hiện ra những thuộc tính ích đó lại phụ thuộc vào sự phát triển
của XH, của con người. XH càng tiến bộ, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển thì số
lượng giá trị sử dụng ngày càng nhiều, chất lượng giá trị sử dụng ngày càng cao.
Tài liệu Mác Lê Nin 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Mác Lê Nin 2 - Người đăng: linhlonita97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 2 9 10 523