Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi manhcuong1996tq
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Triết học mác-lê-nin
Bài thảo luận nhóm 3
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY
LUẬT LƯỢNG CHẤT

Quy luật lượng - chất

 quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng

thành những sự thay đổi về chất và ngược lại là một 
trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
 trong triết học Mác – Lênin
 chỉ cách thức của sự vận động, phát triển
theo đó sự phát triển được tiến hành theo cách thức thay 
đổi lượng trong mỗi sự vật dẫn đến chuyển hóa về chất 
của sự vật và đưa sự vật sang một trạng thái phát triển tiếp 
theo. Ph.Ăng-ghen đã khái quát quy luật này:
Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất
định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất

Chất
Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách 

quan vốn có của sự vật, hiện tượng, đó là sự thống nhất 
hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự 
vật, hiện tượng, nói lên sự vật, hiện tượng đó là gì, phân 
biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác
Có tính khách quan
 Mỗi sự vật có vô vàn chất: vì sự phân biệt giữa chất và 
thuộc tính chỉ có ý nghĩa tương đối, song sự vật có vô vàn 
thuộc tính nên có vô vàn chất

Lượng
Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn 

có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu 
của sự vận động và phát triển
lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí, ý 
thức của  con người.
Trong thực tế lượng của sự vật thường được xác định bởi 
những đơn vị đo lượng cụ thể như : một phân tử nước bao 
gồm hai nguyên tử hydrô liên kết với một nguyên tử oxy ,
…

 Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng 
 Chất và lượng là hai mặt đối lập: chất tương đối ổn định còn lượng thường xuyên 

biến đổi. Song, hai mặt đó không tách rời nhau, mà tác động lẫn nhau một cách 
biện chứng
 Sự thống nhất giữa chất và lượng ở trong một độ nhất định, khi sự vật đang tồn 
tại. 
Độ là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự thống nhất giữa 
lượng và chất, là khoảng giới hạn, mà trong đó sự thay đổi về 
lượng chưa làm thay đổi căn bản về chất của sự vật. Điểm giới hạn khi mà lượ
 Sự thay đổi về chất qua điểm nút được gọi là bước nhảy
 Quy luật lượng - chất đã chỉ rõ cách thức biến đổi 
của sự vật và hiện tượng. Trước hết, lượng biến đổi dần dần và liên tục và khi đạt 
đến điểm nút (giới hạn của sự thống nhất giữa chất và lượng) sẽ dẫn đến bước 
nhảy về chất; chất mới ra đời lại tạo nên sự thống nhất mới giữa chất và lượng. 
Tất nhiên, thế giới sự vật, hiện tượng là đa dạng, phong phú, 
do đó hình thức của các bước nhảy cũng rất đa ...
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY
LUẬT LƯỢNG CHẤT
Triết học mác-lê-nin
Bài thảo luận nhóm 3
Tài liệu Mác Lê Nin - Trang 2
Tài liệu Mác Lê Nin - Người đăng: manhcuong1996tq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 9 10 971