Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi kenvilchu9x
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 9221 lần   |   Lượt tải: 29 lần
câu 1: trình bày cách hiểu khác nhau về văn phòng. văn phòng có chức năng và nhiệm vụ là gì?
liên hệ thực tế cơ quan anh (chị) công tác hoặc nhận xét chung về việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ đã nêu?
văn phòng là một thuật ngữ đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử, ngay từ thời la mã cổ đại người ta
đã lập nên những văn phòng của những "người biện hộ" với những chức năng, nhiệm vụ có
những điểm tương đồng với văn phòng hiện đại.theo tiến trình lịch sử phát triển kinh tế xã hội
văn phòng ngày càng được nhận diện đầy đủ hơn toàn diện hơn. mối cỏch hiểu về văn phòng ở
mỗi thời đại mang đậm những dấu ấn về lịch sử về hoàn cảnh giao tiếp ngôn ngữ.
khái niệm văn phòng có thể hiểu theo các cách khác nhau: văn phòng là bộ máy làm việc tổng
hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo. cỏc cơ
quan thẩm quyền chung hoặc quy mụ lớn thì thành lập văn phòng, những cơ quan nhỏ thì cú văn
phòng hành chính.
văn phòng được hiểu là trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội, đối
ngoại của cơ quan đơn vị đú.
văn phòng còn được hiểu là nơi làm việc cụ thể của những người có choc vụ, có tầm cỡ như:
nghị sỹ, tổng giám đốc, giám đốc …
văn phòng là một dạng hoạt động trong cơ quan, tổ chức trong đó diễn ra việc thu nhận, bảo
quản lưu trữ các loại văn bản giấy tờ, tức là những công việc liên quan đến công tác văn thư.
nghiên cứu về văn phòng chúng ta cần đề cập đến các chức năng nhiệm vụ của nó đối với cơ
quan tổ chức.
trong một số tài liệu nghiên cứu trước đây người ta cho rằng văn phòng có ba chức năng: tham
mưu hậu cần và quản trị. cho đến nay chức năng của văn phòng được quan niệm bao gồm hai nội
dung cơ bản: tham mưu tổng hợp và hậu cần.
chức năng tham mưu tổng hợp nhìn nhận trên giác độ quan hệ văn phòng và thủ trưởng cơ quan.
trong hoạt động của mình văn phòng phải đóng vai trò tham vấn cho lãnh đạo về tổ chức điều
hành cơ quan. để có thể tham vấn cho thủ trưởng cơ quan có hiệu quả tất yếu phải đặt ra vấn đề
thu thập phân tích và tổng hợp thông tin về những vấn đề cần giải quyết. từ đó có thể thấy được
mối quan hệ giữa tổng hợp và tham vấn và trên thực tế sự tách bạch hai nôị dung này là điều
không cần thiết.
chức năng hậu cần là hình thức biểu hiện của mối quan hệ văn phòng với toàn bộ cơ quan đơn vị.
với chức năng này văn phòng có một vị trí quan trọng trong bảo đảm sự vận hành bình thường
của mọi cơ quan tổ chức. muốn vận hành được các cơ quan tổ chức phải có các phương tiện, điều
kiện vật chất tối thiểu cần thi...
nước thông tin được quan niệm là một tập hợp nhất định các thông tin được quan niệm là một tập
hợp nhất định các thông báo khác nhau về các sự kiện xảy ra trong hoạt động quản lý và trong
môi trường bên ngoài có liên quan đến hoạt động quản lý đó, về những thay đổi thuộc tính của
hệ thống quản lý và môi trường xung quanh nhằm kiến tạo các biện pháp tổ chức các yếu tố vật
chất, nguồn lực, không gian và thời gian đối với các khách thể quản lý.
thông tin trong quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước:
-bảo đảm cho các quyết định quản lý hành chính nhà nước có đầy đủ căn cứ khoa họ cá tính khả
thi, là yếu tố quyết định đối với vấn đề chất lượng quyết định nhà nước.
-thông tin quản lý rất đa dạng trong đó thông tin pháp lý chiếm một vị trí đặc biệt-hành lang pháp
lý cho quản lý nhà nước. nó là những thông tin bổ sung và nâng cao chất lượng của kiểm tra
trong quản lý nhà nước.
-xét về hiệu quả, sử dụng thông tin trong quản lý nhà nước gắn liền với hiệu quả của quản lý. nó
cho thấy năng lực, tính khoa học của quản lý trong thực tiễn.
thông tin có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. để xử lý tốt các thông tin, nâng
cao hiệu quả sử dụng thông tin, cần phải nắm vững kỹ thuật phân loại thông tin một cách khoa
học. việc phân loại thông tin có thể dựa trên các tiêu chí.
1. phân loại theo kênh tiếp nhận.
-thông tin có hệ thống, thông tin có hệ thống là những thông tin được cập nhật theo những chu
kỳ, hệ thống định sẵn. loại quy định thông tin này có đặc điểm là thường được quy định trước về
yêu cầu, nội dung, trình tự hoặc biểu mẫu thống nhất là tuyệt đại đa số là cấp dưới gửi lên cấp
trên.
-thông tin không hệ thống là những thống tin không định kỳ, được cập nhật ngẫu nhiên không có
dự kiến trước về thời gian cũng như về nội dung diễn biến của sự kiện thường liên quan đến
những việc bất ngời xảy ra không thể lường trước được trong quá trình hoạt động song đòi hỏi
phải có sự can thiệp giải quyết của người nhận tin.
2.phân loại theo tính chất, đặc điểm sử dụng thông tin.
-thông tin tra cứu là những thông tin đến cho người quản lý những nội dung tài liệu có tính quy
ứơc, những căn cứ, những kinh nghiệm cho sự hoạt động quản lý của họ.
-thông tin báo cáo là những thông tin về tình hình các sự kiện, các hoạt động đã và đang xảy ra
liên quan đến đối tượng bị quản lý nhằm đảm bảo điều kiện cho họ chủ đông xử lý đúng đắn và
kịp thời tình hình thực tiễn nảy sinh.
3.phân loại theo phạm vi của lĩnh vực hoạt động.
-thông tin kinh tế là những thông tin phản ánh các quá trình hoạt động của mọi mặt của lĩnh vực
hoạt động kinh tế.
-thông tin chính trị-xã hội là những thông tin liên quan đến tình hình văn hóa, y tế, giáo dục..
4.theo tính chất thời điểm nội dung:
-thông tin quá khứ là những thông tin liên quan đến những sự việc đã được giải quyết trong quá
trình hoạt động đã qua của các cơ quan quản lý.
-thông tin hiện hành là những thông tin liên quan đến những sự việc đang xảy ra hàng ngày trong
các cơ quan thuộc hệ thống bộ máy quản lý nhà nước.
-thông tin dự báo là những thông tin mang tính kế hoạch tương lai, các dự báo chiến lược hoạt
6
Tài liệu môn hành chính văn phòng - Trang 7
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn hành chính văn phòng - Người đăng: kenvilchu9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tài liệu môn hành chính văn phòng 9 10 475