Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn lý luận về nhà nước

Được đăng lên bởi haieahuar
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2563 lần   |   Lượt tải: 13 lần
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
1. Hãy phân tích các đặc điểm của xã hội cộng sản nguyên thủy?
2. Hãy chứng minh rằng nhà nước ra đời từ xã hội có giai cấp một cách tất yếu
khách quan.

3. Hãy phân tích các đặc điểm của Nhà nước.
4. Hãy chứng minh rằng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước
dân chủ thực sự .

5. Hãy phân tích bản chất của Nhà nước.
6. Hãy phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước với kinh tế và chính trị.
7. Hãy phân tích mối quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội khác trong hệ
thống chính trị nước ta hiện nay.

8. Hãy phân tích khái niệm và các đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.

9. Hãy phân tích bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
10. Hãy phân tích hình thức nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
11. Hãy phân tích khái niệm và các hình thức nhà nước trong lịch sử?
12. Hãy phân tích nguyên tắc đảm bảo quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

13. Hãy phân tích nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước trong tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
14. Hãy phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

15. Hãy phân tích nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1

Câu 1: Hãy phân tích các đặc điểm của xã hội cộng sản nguyên thủy?
Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế - xã hội đầu tiên trong lịch sử nhân
loại. Đó là một xã hội không có giai cấp, chưa có nhà nước và pháp luật. Nhưng những
nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước lại nảy sinh chính trong xã hội đó. Vì vậy,
việc nghiên cứu các đặc điểm của xã hội cộng sản nguyên thủy sẽ là cơ sở đế giải thích
nguyên nhân làm phát sinh nhà nước.
- Về cơ sở kinh tế:
Cơ sở kinh tế của xã hội cộng sản nguyên thủy là chế độ sở hữu chung về tư liệu sản
xuất và sản phẩm lao động. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, do trình độ phát triển của
lực lượng sản xuất thấp kém, công cụ lao động thô sơ, con người chưa có nhận thức đúng
đắn về thiên nhiên và về bản thân mình, họ luôn luôn trong tâm trạng mềm yếu, hoảng sợ
và bất lực trước những tai họa của thiên nhiên thường xuyên xảy ra, năng suất lao động
thấp… Trong những điều kiện và hoàn cảnh đó, con người không thể sống riêng biệt mà
phải dựa vào nhau, cùng chung sống,cùng lao động và cùng hưởng thụ những thành qu...
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
1. y phân tích các đặc điểm của xã hội cộng sản nguyên thủy?
2. y chứng minh rằng nhà nước ra đời từ hội giai cấp một ch tất yếu
khách quan.
3. y phân tích các đặc điểm của Nhà nước.
4. y chứng minh rằng Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước
dân chủ thực sự .
5. y phân tích bản chất của Nhà nước.
6. y phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nhà nước với kinh tế và chính trị.
7. y phân tích mối quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức hội khác trong hệ
thống chính trị nước ta hiện nay.
8. Hãy pn tích khái niệm các đặc điểm của N nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
9. y phân tích bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
10. y phân tích hình thức nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
11. Hãy phân tích khái niệm và các hình thức nhà nước trong lịch sử?
12. y phân tích nguyên tắc đảm bảo quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
trong tổ chức hoạt động của bộ y nhà ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
13. y phân tích nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nnước trong tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
14. y phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức hoạt động của bộ
y nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
15. y phân tích nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1
tài liệu môn lý luận về nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn lý luận về nhà nước - Người đăng: haieahuar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tài liệu môn lý luận về nhà nước 9 10 889