Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập Mác Lênin

Được đăng lên bởi nguyenhongtrang93
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
I. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành
- Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của Lênin; được
hình thành và phát triển dựa trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan,
phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản,
giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản, có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là:
Triết học Mác - Lênin, Kinh tế học trính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
+ Triết học Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội, tư duy; là thế giới quan và phương pháp luận
chung nhất của nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn.
+ Kinh tế học trính trị Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình
ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời của phương thức sản xuất mới - phương thức sản
xuất cộng sản chủ nghĩa.
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và Kinh tế học trính trị Mác Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa - bước chuyển biến
lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản.
2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Điều kiện kinh tế - xã hội:
+ Cuộc cách mạng công nghiệp tư bản và sự bóc lột của tư bản đối với lao động làm thuê.
+ Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhu cầu khách quan của lịch sử.
- Tiền đề lý luận: kế thừa toàn bộ giá trị tư tưởng nhân loại, trực tiếp nhất là từ triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh
và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
- Tiền đề khoa học tự nhiên:
+ Học thuyết về tế bào với tư cách là tính thống nhất của toàn bộ sự sống.
+ Học thuyết về sự tiến hóa của các loài với tư cách là khoa học về quá trình phát triển của sự sống.
+ Học thuyết về tính bảo toàn vật chất và năng lượng với tư cách là khoa học về tính thống nhất vật chất và chuyển hóa của giới tự nhiên.
II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập môn học những nguyên lý ...
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
I. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành
- Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của Lênin; được
hình thành phát triển dựa trên sở kế thừa những giá trị tưởng nhân loại tổng kết thực tiễn thời đại; thế giới quan,
phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng; khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản,
giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành từ ba bộ phận luận bản, mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là:
Triết học Mác - Lênin, Kinh tế học trính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
+ Triết học Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội, tư duy; là thế giới quan và phương pháp luận
chung nhất của nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn.
+ Kinh tế học trính trị Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của hội, đặc biệt những quy luật kinh tế của quá trình
ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời của phương thức sản xuất mới - phương thức sản
xuất cộng sản chủ nghĩa.
+ Chủ nghĩa hội khoa học kết quả của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học Kinh tế học trính trị Mác -
Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trìnhch mạng hội chủ nghĩa - bước chuyển biến
lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản.
2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Điều kiện kinh tế - xã hội:
+ Cuộc cách mạng công nghiệp tư bản và sự bóc lột của tư bản đối với lao động làm thuê.
+ Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhu cầu khách quan của lịch sử.
- Tiền đề lý luận: kế thừa toàn bộ giá trị tư tưởng nhân loại, trực tiếp nhất là từ triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh
và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
- Tiền đề khoa học tự nhiên:
+ Học thuyết về tế bào với tư cách là tính thống nhất của toàn bộ sự sống.
+ Học thuyết về sự tiến hóa của các loài với tư cách là khoa học về quá trình phát triển của sự sống.
+ Học thuyết về tính bảo tn vật chất ng lượng với cách là khoa học về tính thống nhất vật chất và chuyển hóa của giới tự nhiên.
II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
1. Đối tượng, mục đích của việc học tập, nghiên cứu
- Những quan điểm bản, nền tảng mang tính chân bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong phạm vi 3 bộ phận luận
cấu thành của nó.
+ Lý luận triết học: những nguyên lý cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất.
+ Kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin: học thuyết về giá trị, giá trị thặng dư, về chủ nghĩa bản độc quyền và chủ nghĩa
tư bản độc quyền nhà nước.
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
2. Yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu
- Cần phải hiểu đúng tinh thần, thực chất của môn học.
- Mỗi luận điểm cần phải đặt trong mối liên hệ với các luận điểm khác, ở các bộ phận cấu thành khác.
- Phải gắn những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn thời đại.
- Quá trình học tập cũng là quá trình giáo dục, tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện.
- Quá trình học tập đồng thời cũng là quá trình tổng kết, đúc kết kinh nghiệm. Mặt khác cũng cần đặt nó trong lịch sử phát triển tư
tưởng nhân loại.
Phần thứ nhất
Phần thứ nhất
THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
CHƯƠNG I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Khái niệm: Triết học là hệ thống những quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
- Quan điểm của triết học Mác: Triết học nghiên cứu thế giới quan trong tính chỉnh thể và chỉ ra bản chất - quy luật chung nhất.
→ Triết học chỉ nghiên cứu những vấn đề chung nhất, rút ra cốt lõi, bản chất.
1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
- Vấn đề cơ bản của triết học, đặc biệt là triết học hiện đại là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại; giữa vật chất và ý thức.
- Vấn đề cơ bản của triết học có 2 mặt:
1, Giữa ý thức và vật chất cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.
2, Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?
- Việc giải quyết hai mặt vấn đề bản của triết học sở phân chia các trường phái triết học lớn: chủ nghĩa duy vật chủ
nghĩa duy tâm; khả tri luận và bất khả tri luận.
- Chủ nghĩa duy tâm: Bản chất thế giới ý thức, ý thức tính thứ nhất, vật chất tính thứ hai, ý thức quyết định vật chất. Xem
xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức thường gắn với lợi ích của
Tài liệu ôn tập Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập Mác Lênin - Người đăng: nguyenhongtrang93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tài liệu ôn tập Mác Lênin 9 10 984