Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhµ níc vµ c¸ch m¹ng x· héi.
I. Nhµ níc.
1. Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña Nhµ níc.
a. Nguån gèc Nhµ níc.
§èi lËp víi quan ®iÓm t«n gi¸o, quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan, vµ
quan ®iÓm cña c¸c nhµ x· héi häc tríc M¸c vÒ nhµ níc, chñ nghÜa duy vËt lÞch sö ®· chØ
ra r»ng, nhµ níc lµ mét hiÖn tîng lÞch sö, nhµ níc xuÊt hiÖn g¾n liÒn víi sù tån t¹i cña c¸c
x· héi cã giai cÊp, x· héi kh«ng cã giai cÊp, nhµ níc kh«ng cã c¬ së ®Ó tån t¹i vµ nhµ níc
chØ lµ mét hiÖn tîng lÞch sö chø kh«ng ph¶i lµ mét hiÖn tîng tån t¹i vÜnh viÔn.
Nguån gèc s©u xa dÉn ®Õn sù ra ®êi cña nhµ níc lµ tõ kinh tÕ, mµ cô thÓ lµ tõ sù ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é cã chÕ ®é t h÷u.
Cßn nguån gèc trùc tiÕp dÉn ®Õn sù ra ®êi cña nhµ níc lµ do x· héi cã sù ph©n chia
giai cÊp, cã ®Êu tranh giai cÊp vµ m©u thuÉn vÒ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c giai cÊp ®èi lËp
kh«ng thÓ ®iÒu hoµ ®îc.
b. B¶n chÊt cña Nhµ níc.
Chñ nghÜa DVLS cho r»ng, nhµ níc lµ c«ng cô chuyªn chÝnh cña mét giai cÊp,
kh«ng cã vµ kh«ng thÓ cã nhµ níc ®øng trªn c¸c giai cÊp hay nhµ níc chung cña nhiÒu
giai cÊp. Khi nãi b¶n chÊt giai cÊp cña nhµ níc lµ c«ng cô chuyªn chÝnh cña mét giai cÊp,
Lªnin ®· viÕt víi tinh thÇn lµ: Nhµ níc ch¼ng qua chØ lµ c¬ quan thèng trÞ giai cÊp, mét c¬
quan cña mét giai cÊp nµy dïng ®Ó ¸p bøc mét giai cÊp kh¸c.
Nhµ níc tuy lµ c«ng cô chuyªn chÝnh cña mét giai cÊp, nhng trong x· héi cã ph©n
chia giai cÊp, kh«ng ph¶i giai cÊp bÊt kú nµo còng trë thµnh giai cÊp tæ chøc ra nhµ níc vµ
n¾m quyÒn lùc nhµ níc, mµ chØ cã giai cÊp cã thÕ lùc m¹nh nhÊt vÒ kinh tÕ, tøc giai cÊp
®¹i diÖn cho mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt gi÷ ®Þa vÞ thèng trÞ ë trong mét h×nh th¸i kinh tÕ-x·
héi nhÊt ®Þnh vµ cã chÕ ®é së h÷u t liÖu s¶n xuÊt trong tay, th× giai cÊp Êy míi trë thµnh
giai cÊp n¾m quyÒn lùc nhµ níc. Giai cÊp nµo n¾m ®îc quyÒn lùc nhµ níc, th× nhµ níc
mang b¶n chÊt giai cÊp cña giai cÊp ®ã vµ mang tªn giai cÊp ®ã. Ch¼ng h¹n nhµ níc t s¶n
lµ c«ng cô chuyªn chÝnh cña giai cÊp t s¶n mang b¶n chÊt cña giai cÊp t s¶n vµ mang tªn
giai cÊp t s¶n, cßn nhµ níc chuyªn chÝnh v« s¶n lµ nhµ níc mang b¶n chÊt cña giai cÊp v«
s¶n vµ mang tªn giai cÊp v« s¶n, tøc mang tªn giai cÊp c«ng nh©n.
Trong x· héi cã giai cÊp, nh÷ng giai cÊp kh«ng ®¹i diÖn cho mét ph¬ng thøc s¶n
xuÊt tiÕn bé nµo, ®Òu kh«ng trë thµnh giai cÊp n¾m quyÒn lùc nhµ níc, ®Òu trë thµnh giai
cÊp bÞ trÞ.
2. §Æc trng c¬ b¶n cña nhµ níc.
¡ngghen nhËn ®Þnh r»ng, bÊt kú nhµ níc nµo còng cã ba ®Æc trng:
a. Qu¶n lý d©n c theo l·nh thæ: VÝ dô Nhµ níc PalÐtpin hiÖn na...
Nhµ níc vµ c¸ch m¹ng x· héi.
I. Nhµ níc.
1. Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña Nhµ níc.
a. Nguån gèc Nhµ níc.
§èi lËp víi quan ®iÓm t«n gi¸o, quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan,
quan ®iÓm cña c¸c nhµ héi häc tríc M¸c vÒ nhµ níc, chñ nghÜa duy vËt lÞch ®· chØ
ra r»ng, nhµ níc lµ mét hiÖn tîng lÞch sö, nhµ níc xuÊt hiÖn g¾n liÒn víi sù tån t¹i cña c¸c
x· héi cã giai cÊp, x· héi kh«ng cã giai cÊp, nhµ níc kh«ng cã c¬ së ®Ó tån t¹i vµ nhµ níc
chØ lµ mét hiÖn tîng lÞch sö chø kh«ng ph¶i lµ mét hiÖn tîng tån t¹i vÜnh viÔn.
Nguån gèc s©u xa dÉn ®Õn sù ra ®êi cña nhµ níc lµ tõ kinh tÕ, mµ cô thÓ lµ tõ sù ph¸t
triÓn cña lùc lîng sn xuÊt ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é cã chÕ ®é t h÷u.
Cßn nguån gèc trùc tiÕp dÉn ®Õn sù ra ®êi cña nhµ níc lµ do x· héi cã sù ph©n chia
giai cÊp, ®Êu tranh giai cÊp m©u thuÉn lîi Ých kinh gi÷a c¸c giai cÊp ®èi lËp
kh«ng thÓ ®iÒu hoµ ®îc.
b. B¶n chÊt cña Nhµ níc.
Chñ nghÜa DVLS cho r»ng, nhµ níc c«ng chuyªn chÝnh cña mét giai cÊp,
kh«ng kh«ng thÓ nhµ níc ®øng trªn c¸c giai cÊp hay nhµ níc chung cña nhiÒu
giai cÊp. Khi nãi b¶n chÊt giai cÊp cña nhµ níc lµ c«ng cô chuyªn chÝnh cña mét giai cÊp,
Lªnin ®· viÕt víi tinh thÇn lµ: Nhµ níc ch¼ng qua chØ lµ c¬ quan thèng trÞ giai cÊp, mét c¬
quan cña mét giai cÊp nµy dïng ®Ó ¸p bøc mét giai cÊp kh¸c.
Nhµ níc tuy c«ng chuyªn chÝnh cña mét giai cÊp, nhng trong héi ph©n
chia giai cÊp, kh«ng ph¶i giai cÊp bÊt kú nµo còng trë thµnh giai cÊp tæ chøc ra nhµ níc vµ
n¾m quyÒn lùc nhµ níc, chØ giai cÊp thÕ lùc m¹nh nhÊt kinh tÕ, tøc giai cÊp
®¹i diÖn cho mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt gi÷ ®Þa vÞ thèng trÞ ë trong mét h×nh th¸i kinh tÕ-x·
héi nhÊt ®Þnh chÕ ®é h÷u t liÖu s¶n xuÊt trong tay, th× giai cÊp Êy míi trë thµnh
giai cÊp n¾m quyÒn lùc nhµ níc. Giai cÊp nµo n¾m ®îc quyÒn lùc nhµ níc, th× nhµ níc
mang b¶n chÊt giai cÊp cña giai cÊp ®ã mang tªn giai cÊp ®ã. Ch¼ng h¹n nhµ níc t s¶n
c«ng chuyªn chÝnh cña giai cÊp t n mang b¶n chÊt cña giai cÊp t s¶n mang tªn
giai cÊp t s¶n, cßn nhµ níc chuyªn chÝnh v« s¶n lµ nhµ níc mang b¶n chÊt cña giai cÊp
s¶n vµ mang tªn giai cÊp v« s¶n, tøc mang tªn giai cÊp c«ng nh©n.
Trong héi giai cÊp, nh÷ng giai cÊp kh«ng ®¹i diÖn cho mét ph¬ng thøc n
xuÊt tiÕn bé nµo, ®Òu kh«ng trë thµnh giai cÊp n¾m quyÒn lùc nhµ níc, ®Òu trë thµnh giai
cÊp bÞ trÞ.
2. §Æc trng c¬ b¶n cña nhµ níc.
¡ngghen nhËn ®Þnh r»ng, bÊt kú nhµ níc nµo còng cã ba ®Æc trng:
a. Qu¶n d©n c theo l·nh thæ: N níc PalÐtpin hiÖn nay cha ®îc coi
nhµ níc theo ®óng nghÜa.
tài liệu ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tài liệu ôn thi 9 10 88