Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi môn Xã hội học

Được đăng lên bởi lephuongha.1504
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2080 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Câu 1: Phân tích xã hội học (XHH) là 1 khoa học và vai trò của XHH đối với công
cuộc phát triển của nước ta hiện nay.
Những biến đổi nhanh chóng và phức tạp của xã hội Châu Âu vào cuối thế kỷ 18 đầu thế
kỷ 19 đã đặt ra những yêu cầu thực tiễn mới đối với nhận thức xã hội, từ đó đã thúc đẩy quá
trình hình thành và phát triển một bộ môn khoa học mới – môn xã hội học vào thế kỷ 19.
Thành tựu này có công lao đóng góp của nhiều nhà xã hội học, nhưng tiêu biểu nhất là
A.Côngtơ, H.Spencer, Duychkem, M.Vêbơ và C.Mac.
Xã hội học là khoa học nghiên cứu sự hình thành và phát triển vận hành các nhóm, các
tổ chức, các cộng đồng xã hội, là khoa học nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội với tính cách
là cơ sở tác động qua lại giữa các cá nhân và các nhóm, các cộng đồng xã hội, và là khoa học
về quy luật hành động của quần chúng. Xã hội học ra đời từ những điều kiện, tiền đề về kinh
tế-chính trị và lý luận khoa học.
Điều kiện về kinh tế, đó chính là sự ra đời và phát triển khách quan của chủ nghĩa tư
bản, cuộc cách mạng công nghiệp, đô thị hóa, cách mạng thương mại đã tác động mạnh mẽ dẫn
đến sự thay đổi toàn bộ đời sống xã hội. Sự biến chuyển này làm lay chuyển tận gốc trật tự
kinh tế cũ đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm trước đó. Hình thái kinh tế-xã hội kiểu phong
kiến bị sụp đổ trước sự bành trướng của công nghiệp và thương mại. Kéo theo sự biến đổi
trong đời sống xã hội, hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phá vỡ trật tự xã hội phong kiến.
Hệ thống giá trị, văn hoá của xã hội hiện đại thay thế hệ thống giá trị, văn hoá của xã hội nông
nghiệp truyền thống, các mối quan hệ xã hội đa dạng và trở nên phức tạp hơn. Nhiều vấn đề xã
hội phát sinh cần được giải quyết. Điều kiện như thế đòi hỏi về mặt nhận thức khoa học phải có
một ngành khoa học thích hợp ra đời để giải quyết các vấn đề mới phát sinh, đó chính là xã hội
học.
Điều kiện chính trị, đó chính là những biến động chính trị lớn ở Pháp, Anh, Đức, Ý,…
góp phần làm thay đổi thể chế chính trị, trật tự xã hội Châu Âu, mà điển hình là cuộc Cách
mạng tư sản Pháp năm 1789, đánh dấu cho thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến thay bằng nhà
nước tư sản. Trong thời kỳ này mâu thuẫn về lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, nhất là giai cấp tư
sản và giai cấp công nhân vô sản đã lên đến đỉnh cao, làm bùng nổ cuộc cách mạng vô sản đầu
tiên trên thế giới: Công xã Pari năm 1871. Những biến động trên đã tác động to lớn đến các nhà
xã hội học cũng như nhiều nhà tư tưởng khác đã quan tâm nghiên cứu để tìm cách lý giải phù
hợp nhất trước...
Câu 1: Phân tích hội học (XHH) 1 khoa học vai trò của XHH đối với công
cuộc phát triển của nước ta hiện nay.
Những biến đổi nhanh chóng và phức tạp của xã hội Châu Âu vào cuối thế kỷ 18 đầu thế
kỷ 19 đã đặt ra những yêu cầu thực tiễn mới đối với nhận thức hội, từ đó đã thúc đẩy quá
trình hình thành phát triển một b môn khoa học mới môn hội học vào thế kỷ 19.
Thành tựu này công lao đóng góp của nhiều nhà hội học, nhưng tiêu biểu nhất
A.Côngtơ, H.Spencer, Duychkem, M.Vêbơ và C.Mac.
hội học khoa học nghiên cứu sự hình thành phát triển vận hành các nhóm, các
tổ chức, các cộng đồng xã hội, khoa học nghiên cứu về các mối quan hệ hội với tính cách
sở tác động qua lại giữa các nhân các nhóm, các cộng đồng hội, khoa học
về quy luật hành động của quần chúng. hội học ra đời từ những điều kiện, tiền đề về kinh
tế-chính trị và lý luận khoa học.
Điều kiện về kinh tế, đó chính sự ra đời phát triển khách quan của chủ nghĩa
bản, cuộc cách mạng công nghiệp, đô thị hóa, cách mạng thương mại đã tác động mạnh mẽ dẫn
đến sự thay đổi toàn bộ đời sống hội. S biến chuyển này làm lay chuyển tận gốc trật tự
kinh tế đã tồn tại phát triển hàng trăm năm trước đó. Hình thái kinh tế-xã hội kiểu phong
kiến bị sụp đổ trước sự bành trướng của công nghiệp thương mại. o theo sự biến đổi
trong đời sống hội, hệ thống kinh tế bản chủ nghĩa đã phá vỡ trật tự hội phong kiến.
Hệ thống giá trị, văn hoá của hội hiện đại thay thế hệ thống giá trị, văn hoá của hội nông
nghiệp truyền thống, các mối quan hệ hội đa dạng trở nên phức tạp hơn. Nhiều vấn đề
hội phát sinh cần được giải quyết. Điều kiện như thế đòi hỏi về mặt nhận thức khoa học phải có
một ngành khoa học thích hợp ra đời để giải quyết các vấn đề mới phát sinh, đó chính hội
học.
Điều kiện chính trị, đó chính những biến động chính trị lớn Pháp, Anh, Đức, Ý,…
góp phần làm thay đổi thể chế chính trị, trật tự hội Châu Âu, điển hình cuộc Cách
mạng sản Pháp năm 1789, đánh dấu cho thời kỳ tan của chế độ phong kiến thay bằng nhà
nước tư sản. Trong thời kỳ này mâu thuẫn về lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, nhất là giai cấp tư
sản và giai cấp công nhân vô sản đã lên đến đỉnh cao, làm bùng nổ cuộc cách mạng vô sản đầu
tiên trên thế giới: Công xã Pari năm 1871. Những biến động trên đã tác động to lớn đến các nhà
hội học cũng như nhiều nhà tưởng khác đã quan tâm nghiên cứu để tìm ch giải p
hợp nhất trước những biến đổi của xã hội.
Tiền đề luận khoa học, của hội học chính những thành tựu của khoa học tự
nhiên khoa học hội, những phát minh mới, các quy luật tự nhiên được phát hiện ra, giúp
các nhà hội học thấy được những hình, quan niệm về cách xây dựng thuyết, cách
nghiên cứu quá trình, hiện tượng hội một cách khoa học. Trong khoa học hội giải
hội dựa trên nhiều nhân tố hội mới như địa, môi trường, pháp, kinh tế..., đặc biệt sự
ra đời phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Đây cũng là nhân tố quan trọng cho sự ra đời
và phát triển xã hội học. Các hiện tượng hội, quá trình xã hội, hành động xã hội đã trở thành
đối tượng nghiên cứu khoa học.
Xác định đối tượng nghiên cứu của hội học thì hiện nay vẫn còn vấn đề đang
tiếp tục tranh luận, bởi nhiều cách tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu vào hội, nhưng
tổng hợp các quan điểm. G. V. Ôxipốp đưa ra định nghĩa: hội học khoa học v các quy
luật, tính quy luật hội chung và đặc thù của sphát triển; về sự vận hành của các hệ thống
hội xác định về mặt lịch sử; vcác chế tác động các hình thức biểu hiện của các quy
luật đó trong hoạt động của các cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc.
Tài liệu ôn thi môn Xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi môn Xã hội học - Người đăng: lephuongha.1504
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu ôn thi môn Xã hội học 9 10 555