Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TRIẾT 2

Được đăng lên bởi Tiểu Nguyên
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 4315 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT 2
Câu 1: Trình bày khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa?
Hàng hóa là sản phẩm của lao động, nó có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó
của con người thông qua trao đổi, mua bán.
Khi nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác bắt đầu bằng sự phân tích
hàng hóa. Điều này bắt nguồn từ các lí do sau:
Thứ 1, hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong xã hội tư bản
Thứ 2, hàng hóa là hình thái nguyên tố của của cải, là tế bào kinh tế trong đó chứa đựng
mọi mầm mống mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Thứ 3, phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá trị - phân tích cái cơ sở của tất cả các
phạm trù chính trị kinh tế học của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Hai thuộc tính của hàng hóa là :
- Giá trị sử dụng:
1. Là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con
người(VD: gạo để ăn, áo để mặc...)
2. Giá trị sử dụng của hàng hóa do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy
định.Nó là một phạm trù vĩnh viễn.
3. Số lượng giá trị sử dụng của một vật không phải ngay một lúc đã phát hiện
ra được hết, mà nó được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của
khoa học – kĩ thuật.
4. Giá trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội
dung vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cải đó như
thế nào.
5. Một vật muốn trở thành hàng hóa thì thì giá trị sử dụng của nó phải là vật
được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị
trao đổi. Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao
đổi.
- Giá trị hàng hóa:
1. Muốn hiểu được giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao
đổi là quan hệ tỷ lệ về số lượng trao đổi các giá trị sử dụng khác nhau. Hai
giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau theo một tỷ lệ nhất
định vì chũng đều là sản phẩm của lao động, đều có cơ sở chung là sự hao
phí sức lao động của con người.
2. Vì vậy người ta trao đổi hàng hóa cho nhau chẳng qua là trao đổi lao động
của mình ẩn giấu trong những hàng hóa ấy.
3. Chính lao động hao phí để tạo ra hàng hóa là cơ sở chung của việc trao đổi
và nó tạo thành giá trị của hàng hóa.
4. Vậy giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh
trong hàng hóa .Chất của giá trị là lao động. Còn lượng của giá trị là số
lượng lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.
5. Giá trị là cơ sở của của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức
biểu hiện của giá trị .
6. G...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT 2
Câu 1: Trình bày khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa?
Hàng hóa là sản phẩm của lao động, nó có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó
của con người thông qua trao đổi, mua bán.
Khi nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác bắt đầu bằng sự phân tích
hàng hóa. Điều này bắt nguồn từ các lí do sau:
Thứ 1, hàng hóa là hình thái biểu hiện phổ biến nhất của của cải trong xã hội tư bản
Thứ 2, hàng hóa là hình thái nguyên tố của của cải, là tế bào kinh tế trong đó chứa đựng
mọi mầm mống mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Thứ 3, phân tích hàng hóa nghĩa là phân tích giá trị - phân tích cái cơ sở của tất cả các
phạm trù chính trị kinh tế học của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Hai thuộc tính của hàng hóa là :
- Giá trị sử dụng:
1. Là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con
người(VD: gạo để ăn, áo để mặc...)
2. Giá trị sử dụng của hàng hóa do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa quy
định.Nó là một phạm trù vĩnh viễn.
3. Số lượng giá trị sử dụng của một vật không phải ngay một lúc đã phát hiện
ra được hết, mà nó được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của
khoa học – kĩ thuật.
4. Giá trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng, nó là nội
dung vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cải đó như
thế nào.
5. Một vật muốn trở thành hàng hóa thì thì giá trị sử dụng của nó phải là vật
được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị
trao đổi. Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao
đổi.
- Giá trị hàng hóa:
1. Muốn hiểu được giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao
đổi là quan hệ tỷ lệ về số lượng trao đổi các giá trị sử dụng khác nhau. Hai
giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau theo một tỷ lệ nhất
định vì chũng đều là sản phẩm của lao động, đều có cơ sở chung là sự hao
phí sức lao động của con người.
2. Vì vậy người ta trao đổi hàng hóa cho nhau chẳng qua là trao đổi lao động
của mình ẩn giấu trong những hàng hóa ấy.
3. Chính lao động hao phí để tạo ra hàng hóa là cơ sở chung của việc trao đổi
và nó tạo thành giá trị của hàng hóa.
4. Vậy giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh
trong hàng hóa .Chất của giá trị là lao động. Còn lượng của giá trị là số
lượng lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.
5. Giá trị là cơ sở của của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức
biểu hiện của giá trị .
6. Giá trị là một phạm trù lịch sử, gắn liền với nền sản xuất hàng hóa.
7. Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.Giá trị hàng hóa biểu hiện mối
quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa.
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TRIẾT 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TRIẾT 2 - Người đăng: Tiểu Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN TRIẾT 2 9 10 612