Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Master Minh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Ban CHTW: Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận
động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá
của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và
noi theo.
Trong hơn 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX,
toàn Đảng, toàn dân ta đã tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư
tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt học tập đã thu được nhiều kết quả tốt.
Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung
ương khoá IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn trong toàn Đảng về vấn
đề này sau Đại hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay,
vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên cơ sở những kinh nghiệm thu được qua đợt làm điểm ở một số cơ quan Trung ương và địa phương, cùng
với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động "Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng (0302-2007) tới hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng.
1- Mục đích
Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức
và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên,
thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
2- Yêu cầu
- Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng, thiết thực, hiệu quả
trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô trương, hình thức.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc...
TÀI LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Ban CHTW: Chỉ thị của Bộ Chính trị về t chức cuộc vn
động "Học tp làm theo tấm gương đạo đức HChí Minh":
Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là s kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoan hoá
của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân n ta, tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và
noi theo.
Trong hơn 3 m qua, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX,
toàn Đảng, toàn dân ta đã tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo
ởng của Người trongng cuộc đổi mới, xây dựng bảo vTổ quốc. Đợt học tập đã thu được nhiều kết qutốt.
Trước u cầu tăng cường ng tác ởng trong nh nh mới, Hội nghị lần th 12 Ban Chấp hành Trung
ương khoá IX đã quyết định trin khai chỉ đạo điểm cuộc vận động "Học tậpm theo tấm gương đạo đức H Chí
Minh" trongn bộ, đảng vn và nn dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến nh cuộc vận động lớn trong tn Đảng về vấn
đề này sau Đại hội X của Đảng. Đây là một chtrương lớn, vừa mang tính cp bách trong bối cảnh tình hình hin nay,
vừa có ý nga u dài đối với snghip y dựng bảo vTổ quốc.
Trên cơ sở những kinh nghiệm thu được qua đợt làm điểm một số cơ quan Trung ương và đa phương, cùng
với vic triển khai thực hiện Nghquyết Đại hội X của Đảng, Bộ Cnh trquyết định tổ chức cuộc vận động "Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân từ ngày kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng (03-
02-2007) tới hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng.
1- Mục đích
m cho toàn Đảng, toàn dân nhn thứcu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức
tấmơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ vý thức tu dưỡng, n luyện và làm theo tấm gương
đạo đức H Chí Minh u rộng trong toàn hội, đặc biệt trong n bộ, đảng viên, ng chức, viên chức, đoàn viên,
thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí ng tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư
ởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn hội, p phần thực hiện thắng lợi Nghquyết Đại hội X của Đảng.
2- Yêu cầu
- Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng, thiết thực, hiệu quả
trong chệ thống chính trvà trong toàn xã hội, kng phô tơng, hình thức.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ C Minh gắn lin với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động y dựng, chnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống ng phí và đẩy
mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, vớic phong to thi đuau nước.
- Gắn nh tự giác học tập, n luyện của mỗi nhân với s đôn đốc, kim tra, giám sát của tổ chức đảng
nhân n.
3- Nội dung cuộc vận động
- Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trongc tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chnghĩa cá nhân", "Di chúc" và tấmơng đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất "cần, kim,
liêm, chính, chí công vô tư", ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống ch
nghĩa cá nhân, quan lu, tham nhũng, lãng p.
- Mỗi người tliên hệ, tự phê nh, kiểm điểm cá nhân; tổ chức để quần chúngnơing c nơi cư trúp ý
cho cán bộ, đảng viên.
- Các cơ quan, đơn vị xây dựng tu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng vn, ng chức để phấn đấu thực
hin phù hợp với tìnhnh từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu t, khuyết điểm, yếu kém; xử các sai phạm được pt hin theo đúng kỷ luật
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tin tng tin đại cng về cuộc vận động.
4- Tổ chức thực hiện
- Phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, tn dân,
bắt đầu từ ngày 03-02-2007 tổng kết vào ngày 03-02-2011, có sơ kết hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19-5).
1
TÀI LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Master Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TÀI LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 173