Ktl-icon-tai-lieu

tâm lí học

Được đăng lên bởi cuong-vu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
8

ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I

BỘ MÔN TÂM LÍ HỌC SỨC KHOẺ

MÔN TÂM LÍ

(Đề thi có 03 trang, gồm 20 câu)

Hình thức thi trắc nghiệm

K3

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

by
Mi
ền
Cá
tT
rắn
gY
D1

Mã đề thi 02
Họ và tên sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chọn một câu đúng

Câu 1. Tác giả nói về vai trò của stress trong phát sinh và phát triển bệnh tâm thần là
A. Mecurial.
B. Van Gehmont.
C. Platon.

D. Alkemeon.

Câu 2. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa các trường phái duy tâm và duy vật máy móc trong tâm lý y
học xảy ra vào
A. Thế kỉ thứ XVII.

B. Thế kỉ thứ XVIII.

C. Thế kỉ thứ XIX.

D. Thế kỉ thứ XX.

Câu 3. Phạm vi nghiên cứu của tâm lý y học đại cương là nghiên cứu
A. Bệnh nhân thần kinh,tâm thần.
B. Vệ sinh tâm thần.
C. Ung thư.

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 4. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc phạm vi nghiên cứu của y học chuyên biệt ?
A. Tâm lí bệnh nhân ung thư.
B. Vệ sinh tâm thần.
C. Tâm lí bệnh nhân nội khoa.

D. Tâm lí bệnh nhân nhi khoa.

Câu 5. Cơ sở sinh lý của mầm móng tư duy (tư duy cụ thể) của một số động vật bậc cao đó chính
là hệ thống
A. Tín hiệu thứ nhất.

B. Tín hiệu thứ hai.

C. Thần kinh thực vật.

D. Vỏ não.

Câu 6. Lời nói muốn trở thành "tín hiệu" của tín hiệu thì phải tác động vào
A. Vùng dưới đồi của vỏ não và rèn luyện.
B. Vỏ não người cùng với tín hiệu thứ hai.
C. Vỏ não người cùng với tín hiệu thứ nhất.

D. Vùng dưới đồi.

Câu 7. Qúa trinh hưng phấn và quá trình ức chế thường xuyên tác động lẫn nhau theo quy luật
quá trình này trong khi xuất hiện thì tạo ra hoặc tăng cường quá trình kia.Thì đó là
A. Quy luật lan toả và tập trung.
B. Quy luật cảm ứng qua lại.

T
EX

C. Quy luật hoạt động theo hệ thống.

D. Quy luật thay đổi giai đoạn trong hoạt động
của vỏ não.

Câu 8. Cảm giác phản ánh
1

B. Khi các sự vật hiện tượng tác động vào giác

8

A. Trọn vẹn các thuộc tính của sự vật hiện tượng.
C. Sự vật hiện tượng chưa từng có trong đời sống.

K3

quan.

D. Thuộc tính bên trong của sự vật và hiện tượng.

Câu 9. Khi ta thấy tờ giấy trắng bị xé làm đôi nhưng ta vẫn biết đó là tờ giấy.Qui luật nào của tri
giác ?
A. Tính đối tượng.

by
Mi
ền
Cá
tT
rắn
gY
D1

B. Tổng giác.

C. Tính ý nghĩa của tri giác.

D. Tính ổn định của tri giác.

Câu 10. Tri giác phản ánh sự vật và hiện tượng
A. Trên từng t...
T
E
X by Miền Cát Trắng YD1 K38
ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG
BỘ MÔN TÂM LÍ HỌC SỨC KHOẺ
(Đề thi có 03 trang, gồm 20 câu)
ĐỀ THI GIỮA HỌC I
MÔN TÂM
Hình thức thi trắc nghiệm
đề thi 02
Họ và tên sinh viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
MSSV: . . . . . . . . . . . . . . ................................
Chọn một câu đúng
Câu 1. Tác giả nói về vai trò của stress trong phát sinh và phát triển bệnh tâm thần
A. Mecurial. B. Van Gehmont.
C. Platon. D. Alkemeon.
Câu 2. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa các trường phái duy tâm và duy vật máy móc trong tâm y
học xảy ra vào
A. Thế kỉ thứ XVII. B. Thế kỉ thứ XVIII.
C. Thế kỉ thứ XIX. D. Thế kỉ thứ XX.
Câu 3. Phạm vi nghiên cứu của tâm y học đại cương nghiên cứu
A. Bệnh nhân thần kinh,tâm thần. B. V sinh tâm thần.
C. Ung thư. D. Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 4. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc phạm vi nghiên cứu của y học chuyên biệt ?
A. Tâm bệnh nhân ung thư. B. V sinh tâm thần.
C. Tâm bệnh nhân nội khoa. D. Tâm bệnh nhân nhi khoa.
Câu 5. sở sinh của mầm móng duy (tư duy cụ thể) của một số động vật bậc cao đó chính
hệ thống
A. Tín hiệu thứ nhất. B. Tín hiệu thứ hai.
C. Thần kinh thực vật. D. V não.
Câu 6. Lời nói muốn trở thành "tín hiệu" của tín hiệu thì phải tác động vào
A. Vùng dưới đồi của v não và rèn luyện. B. V não người cùng với tín hiệu thứ hai.
C. V não người cùng với tín hiệu thứ nhất. D. Vùng dưới đồi.
Câu 7. Qúa trinh hưng phấn và quá trình ức chế thường xuyên tác động lẫn nhau theo quy luật
quá trình này trong khi xuất hiện thì tạo ra hoặc tăng cường quá trình kia.Thì đó
A. Quy luật lan toả và tập trung. B. Quy luật cảm ứng qua lại.
C. Quy luật hoạt động theo hệ thống. D. Quy luật thay đổi giai đoạn trong hoạt động
của v não.
Câu 8. Cảm giác phản ánh
1
tâm lí học - Trang 2
tâm lí học - Người đăng: cuong-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tâm lí học 9 10 408