Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học

Được đăng lên bởi duyentrann
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3. TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ
1
1

TÌNH CẢM

2
1

Ý CHÍ

1
1

Click to addTÌNH
Title CẢM
1.1

1.2

1.3

1.4

Tình cảm và xúc cảm

Các mức độ của đời sống tình cảm

Vai trò của tình cảm

Các quy luật của đời sống tình cảm

1.1

Tình cảm và xúc cảm
a. Khái niệm tình cảm
Tình cảm là những thái độ, thể hiện sự rung cảm của con
người đối với những sự vật, hiện tượng có liên quan tới
nhu cầu và động cơ của họ.

b. Khái niệm xúc cảm
Xúc cảm là sự thể hiện trực tiếp một loại tình cảm nào đó.

Tình cảm là hình thức phản ánh tâm lý mới- phản ánh
cảm xúc (rung cảm).
Phản ánh cảm xúc có những đặc điểm sau:
NỘI DUNG
PHẢN ÁNH

PHẠM VI
PHẢN ÁNH

PHƯƠNG
THỨC PHẢN
ÁNH

Phản ánh mối Mang tính lựa chọn, Thể hiện thái
quan hệ giữa chỉ có những sự vật
độ của con
các sự vật,
có liên quan đến sự
người bằng
hiện tượng
thoả mãn hay không
cách rung
với nhu cầu,
thoả mãn nhu cầu
cảm.
động cơ của hoặc động cơ của cá
con người.
nhân mới gây nên
tình cảmcó tính lựa
chọn cao hơn so với
nhận thức.

Phân biệt xúc cảm và tình cảm
XÚC CẢM

TÌNH CẢM

Có cả ở người và động vật

Chỉ có ở con người

Có trước

Có sau

Là quá trình tâm lý

Là thuộc tính tâm lý

Có tính nhất thời, biến đổi

Có tính ổn định lâu dài

Xúc động: là một dạng xúc cảm có cường
độ rất mạnh, xảy ra trong thời gian ngắn,
có khi chủ thể không làm chủ được bản
thân
Tâm trạng: là một dạng xúc cảm có
cường độ vừa phải hoặc yếu tồn tại
trong thời gian tương đối lâu dài và có
khi chủ thể không ý thức được nguyên
nhân.

Tình cảm: là thái độ ổn định của con người
đối với hiện thực xung quanh cũng như đối
với bản thân

1.4

Các quy luật của đời sống tình cảm
Thích ứng
Cảm ứng

Hình thành TC
Các quy luật
của
tình cảm

Lây lan

Pha trộn

Di chuyển

Các quy luật của đời sống tình cảm
1.Quy luật lây lan

Xúc cảm, tình cảm của người này có
thể truyền, “lây” sang người khác (vui
lây, buồn lây, thông cảm, đồng cảm)

2. Quy luật thích ứng

Xúc cảm, tình cảm của con người cũng
có hiện tượng thích ứng.

Nguyên nhân
- Sự nhắc đi nhắc lại .
- Sự lặp đi lặp lại.

Chai dạn,nhàm
chán,suy yếu và lắn
xuống.

Quy luật tương phản

VậnSự xuất hiện một xúc cảm, tình
cảm có thể làm giảm hoặc tăng một xúc
cảm, tình cảm xảy ra đồng thời hoặc nối
tiếp dụng:

4. Quy luật di chuyển

5. Quy luật pha trộn
Trong cùng một
lúc xuất hiện hai hay
nhiều xúc cảm, tình
cảm khác nhau, thậm
chí trái ngược nhau
nhưng chúng không
bài xích, loại trừ nhau
mà bổ sung, hỗ trợ
cho nhau.

Quy luật hình thành tình cảm
Tình cảm được hình thành từ những
xúc cảm đồng l...
Ch ng 3. TÌNH C M VÀ Ý CHÍươ
1
TÌNH C M
1
1
Ý CHÍ
2
Tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học - Người đăng: duyentrann
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tâm lý học 9 10 346