Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học

Được đăng lên bởi Hồng Phan Nguyễn
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phaàn II

MUÏC TIEÂU
1. Kiến thức
Trình bày được các vấn đề sau:
- Đặc điểm nhận thức, tình cảm và nhân
cách học sinh tiểu học.
- Đặc điểm giao tiếp, đặc điểm nhận thức,
đặc điểm tình cảm và nhân cách học sinh THCS.
- Đặc điểm nhận thức, đặc điểm nhân cách
của học sinh THPT.
- Đặc điểm tâm lý và nhân cách lứa tuổi học
sinh học nghề.

MUÏC TIEÂU
2. Kỹ năng
- Vận dụng những kiến thức đã học để
giải thích nguyên nhân thành công, thất bại
trong giáo dục, dạy học, giao tiếp đối với
các lứa tuổi học sinh.
- Phát hiện được những sai lệch hành vi
tâm lí của học sinh và những biện pháp
giúp trẻ khắc phục sự sai lệch hành vi.

MUÏC TIEÂU
3. Thái độ
- Có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, vận
dụng những hiểu biết về đặc điểm tâm sinh
lí của học sinh phục vụ cho công tác GD .
- Có tình cảm yêu mến học sinh và
nguyện vọng cống hiến công sức của mình
cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ.

CAÁU TRUÙC BAØI GIAÛNG
I. ÑAËC ÑIEÅM TAÂM LYÙ HOÏC SINH TIEÅU HOÏC
II. ÑAËC ÑIEÅM TAÂM LYÙ HOÏC SINH HOÏC THCS .
III. ÑAËC ÑIEÅM TAÂM LYÙ HOÏC SINH HOÏC THPT
IV. ÑAËC ÑIEÅM TAÂM LYÙ THANH NIEÂN HOÏC
SINH CAÙC TRÖÔØNG NGHEÀ

I. ÑAËC ÑIEÅM TAÂM LYÙ HOÏC SINH TIEÅU HOÏC
1. Những điều
kiện của sự phát
triển tâm lý của
học sinh tiểu học
2. Đặc điểm phát
triển tâm lí của
học sinh tiểu học

I. ÑAËC ÑIEÅM TAÂM LYÙ HOÏC SINH TIEÅU HOÏC
1. Những điều kiện của sự phát triển
tâm lý của học sinh tiểu học
Theå löïc

1.1.Söï phaùt trieån cô
Heä
thaàn
kinh
theå cuûa HS tieåu hoïc
Heä tuaàn hoaøn

Ñaëc ñieåm phaùt trieån cô theå:
- Phaùt trieån töông ñoái eâm aû, ñoàng ñeàu.
(Chieàu cao : taêng trung bình 4cm / naêm
Troïng löôïng:
2 kg / naêm)
- Xöông ñang ôû giai ñoaïn cöùng daàn nhöng coøn
nhieàu moâ suïn.
=> GV caàn
- Quan taâm ñeán caùc tö theá vaän ñoäng ôû treû ñeà
phoøng cong veïo xöông ôû treû.
- Traùnh ñeå treû mang vaùc caùc vaät quaù naëng, traùnh
vieát quaù laâu, laøm vieäc quaù meät moûi.

Mang vaùc nặng

Sai tö theá

Cong veïo coät soáng

Heä thaàn kinh: ñang phaùt trieån maïnh.
- Naõo phaùt trieån caû veà khoái löôïng, troïng löôïng, vaø
caáu taïo.
- 9-10 tuoåi heä thaàn kinh caên baûn ñaõ hoaøn thieän.
- Khaû naêng öùc cheá coøn yeáu treû deã bò kích thích.

=> GV caàn :
- Giuùp treû hình thaønh tính töï chuû, loøng kieân trì , bieát
töï kieàm cheá
- Traùnh naït noä laøm toån thöông tình caûm, gaây taùc haïi
ñeán söï phaùt trieån heä thaàn kinh vaø naõo cuûa treû.

Heä tuaàn hoaøn: chöa hoaøn chænh.
+ Tim ñaäp nhanh.
+ Maïch maùu môû roäng.
+ Huyeát aùp ñoäng maïch thaáp
Nh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học - Người đăng: Hồng Phan Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Tâm lý học 9 10 517