Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý học phát triển

Được đăng lên bởi tongthiepk7ctxhhcm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU 1 : Đối tượng của tâm lý học phát triển ?
-

-

Động lực phát triển tâm lý theo lứa tuổi của con người
Sự phát tiêrn mang tính cá thể của các quá trình tâm lý và các
phẩm chất tâm lý trong nhân các của con ngường đang phát triển
Đặc điểm của các quá trình, và các phẩm chất riêng lẻ của cá nhân
ở các lứa tuổi khác nhau và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân
trong phạm vi cùng một lứa tuổi.
Những khả năng lứa tuổi trong việc lĩnh hội các tri thức, phương
thức hành động
Các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được phát
triển.

CÂU 2 : Khái niệm qui luật và các loại qui luật?
-

-

Khái niệm qui luật: Qui luật tâm lý là những mối liên hệ, quan hệ
có thực, rát bền vững, được nhắc đi nhắc lại giữa các hiện tượng và
sự kiện tâm lý. Nhờ đó mà các sự kiện, các hiện tượng tâm lý mới
tồn tại và phát triển được.
Các loại qui luật :
+ Các qui luật phổ biến : Đây là các qui luật tác động ở cả tự
nhiên , xã hội và tư duy. Các qui luật này được nghiên cứu trong
phép duy vật biện chứng
+ Các qui luật cơ bản: là các qui luật tác động trong phạm vi hẹp
hơn và được một số bộn môn khoa học nghiên cứu. Qui luật này
mở ra những tiền đề và khả năng phát triển tâm lý.
 Tiền đề sự phát triển tâm lý trẻ em là cơ sở di truyền của cơ thể,
nhưng đặc tính bẩm sinh, nhưng quá trình của sự chin muồi
 Nguồn góc của sự phát triển tâm lý là quá trình đứa trẻ lĩnh hội
những kinh nghiệm xã hội lịch sử.
 Điều kiện của sự phát triển tâm lý lý là dạy học và giáo dục
+ Những qui luật riêng : qui luật này chỉ có tác động trong một
lĩnh vực nào đó, và được 1 môn khoa học chuyên nghành nghiên

cứu. Qui luật này giải thích tính giai đoạn của những hiện tượng
tâm lý riêng biệt của từng đứa trẻ, và sự chuyển tiếp từ giai đoạn
này sang giai đoạn khác.
CÂU 3 : Thế nào là phát triển ? phát triển tâm lý? Phát triển
tâm lý theo lứa tuổi?
Phát triển là gì : Phát triển (development ) là sự tăng lên (về số
lượng, chất lượng), mạnh hơn (cường độ, tốc độ…), đi từ thấp tới
cao, từ ít tới nhiều, từ yếu đến mạnh theo hướng tiến bộ, tích cực.
Phát triển tâm lý là gì : (là sự thống nhất của các mặt đối lập.)
+ ĐN 1: Là sự thay đổi có tính qui luật các quá trình tâm lý, là sự
chuyển động đi lên nội dung cuộc sống tâm lý của đứa trẻ từ thấp
đến cao, là quá trình hình thành nên ý thứ của trẻ
+ĐN2 : Là sự thể hiện tính tích cực của đứa trẻ trong việc phân
chia các quá trình tâm lý, trong việc hình thành những hành động
định hướng và liên kết tính tích cực này
ĐN3: là một quá trình chuyển đổi từ cấp độ n...
CÂU 1 : Đối tượng của tâm lý học phát triển ?
- Động lực phát triển tâm lý theo lứa tuổi của con người
- Sự phát tiêrn mang tính cá thể của các quá trình tâm các
phẩm chất tâm lý trong nhân các của con ngường đang phát triển
- Đặc điểm của các quá trình, các phẩm chất riêng lẻ của nhân
các lứa tuổi khác nhau sự khác biệt của chúng mỗi nhân
trong phạm vi cùng một lứa tuổi.
- Những khả năng lứa tuổi trong việc lĩnh hội các tri thức, phương
thức hành động
- Các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được phát
triển.
CÂU 2 : Khái niệm qui luật và các loại qui luật?
- Khái niệm qui luật: Qui luật tâm là những mối liên hệ, quan hệ
có thực, rát bền vững, được nhắc đi nhắc lại giữa các hiện tượng và
sự kiện tâm lý. Nhđó các sự kiện, các hiện tượng tâm mới
tồn tại và phát triển được.
- Các loại qui luật :
+ Các qui luật phổ biến : Đây các qui luật tác động cả tự
nhiên , xã hội tư duy. Các qui luật này được nghiên cứu trong
phép duy vật biện chứng
+ Các qui luật bản: các qui luật tác động trong phạm vi hẹp
hơn và được một số bộn môn khoa học nghiên cứu. Qui luật này
mở ra những tiền đề và khả năng phát triển tâm lý.
Tiền đề sự phát triển tâm lý trẻ em cơ sở di truyền của cơ thể,
nhưng đặc tính bẩm sinh, nhưng quá trình của sự chin muồi
Nguồn góc của sự phát triển m lý quá trình đứa trẻ lĩnh hội
những kinh nghiệm xã hội lịch sử.
Điều kiện của sự phát triển tâm lý lý là dạy học và giáo dục
+ Những qui luật riêng : qui luật này chỉ c động trong một
lĩnh vực nào đó, được 1 môn khoa học chuyên nghành nghiên
tâm lý học phát triển - Trang 2
tâm lý học phát triển - Người đăng: tongthiepk7ctxhhcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tâm lý học phát triển 9 10 95