Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý khách du lịch

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 8360 lần   |   Lượt tải: 30 lần
VỊ TRÍ CỦA MÔN HỌC

Môn học là một môn cơ sở, cung cấp
cho ngƣời học những hiểu biết về đời
sống tâm lý của con ngƣời trong lĩnh vực
kinh doanh du lịch.
Môn học kết hợp với các môn nghiệp
vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
những ngƣời làm việc trong lĩnh vực kinh
doanh doanh du lịch nâng cao hiệu quả
công tác

MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC
Trang bị cho ngƣời học:
- Kiến thức về tâm lý con ngƣời nói
chung và tâm lý khách du lịch nói riêng
- Kiến thức về giao tiếp trong lĩnh vực
hoạt động du lịch

Chƣơng 1: Khái quát chung về tâm lý học
Chƣơng 2: Các hiện tƣợng tâm lý cơ bản
Chƣơng 3: Các hiện tƣợng tâm lý xã hội trong
du lịch

Chƣơng 4: Các hiện tƣợng tâm lý du lịch cơ bản
Chƣơng 5: Quan hệ giữa ngƣời phục vụ và ngƣời
tiêu dùng du lịch
Chƣơng 6: Những phẩm chất cần có của nhân
viên du lịch

CHƢƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC
BỐ CỤC BÀI HỌC
1. Khái niệm về tâm lý
2. Bản chất của hiện tƣợng tâm lý ngƣời
3. Khái niệm tâm lý học
4. Phân loại hiện tƣợng tâm lý

1. KHÁI NIỆM VỀ TÂM LÝ

Tâm lý là các hiện tượng tinh thần xảy ra
trong đầu óc con người, gắn liền và điều
khiển, điều chỉnh hành động, hoạt động của
con người.

2. BẢN CHẤT CỦA HIỆN TƢỢNG TÂM LÝ NGƢỜI

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng

định: tâm lý người là sự phản ánh hiện thực
khách quan vào não người thông qua chủ
thể, tâm lý người có bản chất xã hội – lịch sử.

2.1. Tâm lý ngƣời là sự phản ánh hiện thực
khách quan vào não ngƣời
Thế giới khách quan tồn tại bằng các thuộc
tính không gian, thời gian và luôn vận động.
Phản ánh là quá trình tác động qua lại giữa
hệ thống này với hệ thống khác, kết quả là để lại
dấu vết (hình ảnh) tác động ở cả 2 hệ thống.

Phản ánh tâm lý là sự tác động của hiện
thực khách quan vào con ngƣời, vào hệ thần
kinh, bộ não con ngƣời – tổ chức cao nhất của
vật chất.
Chỉ có hệ thần kinh và bộ não mới có khả
năng nhận tác động của hiện thực khách quan,
tạo nên trên não hình ảnh tinh thần (tâm lý).
Phản ánh tâm lý tạo ra “hình ảnh tâm lý”
về thế giới mang đầy tính sinh động và sáng
tạo.

2.2. Tâm lý mang tính chủ thể
Tâm lý mang tính chủ thể, mang đậm màu
sắc cá nhân (hay nhóm người
Mỗi chủ thể trong khi tạo ra hình ảnh tâm lý
về thế giới khách quan đã đưa vốn hiểu biết, vốn
kinh nghiệm, cái riêng của mình vào trong hình
ảnh đó làm cho nó mang đậm màu sắc chủ
quan.

Tính chủ thể thể hiện ở chỗ:

+ Cùng nhận sự tác động của cùng một sự
vật hiện tượng khách quan nhưng ở những chủ thể
khác nhau cho những hình ảnh tâm lý với những
mức độ và sắc thái khác nhau.
+ Cùng một hiện t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý khách du lịch - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Tâm lý khách du lịch 9 10 775