Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý xã hội học

Được đăng lên bởi Chung Hoang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ xưa đến nay, dư luận xã hội luôn là một vấn đề chiếm vị trí quan trọng trong việc điều chỉnh các mối
quan hệ xã hội, nó đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử, hình thành, tồn tại và phát triển cùng với quá trình vần
động, phát triển của bản thân xã hội loài người. Dư luận xã hội có sự tác động đối với lĩnh vực pháp luật,
nhưng đồng thời pháp luật cũng có sự tác động trở lại với dư luận xã hội. Nhất là trong tình hình hiện nay, tính
dân chủ, bình đẳng của con người ngày càng được nâng cao và coi trọng, nên các vấn đề dư luận xã hội cũng
ngày càng trở nên phức tạp. Việc nghiên cứu về vấn đề này đã trở nên hết sức cần thiết để có thể hiểu và hoàn
thiện thêm về nó. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Phân tích các bước hình thành và các yếu tố ảnh hưởng đến sự
hình thành dư luận xã hội? cho ví dụ cụ thể? Tác dụng của dư luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật”
B, Giải quyết vấn đề:
I, Định nghĩa dư luận xã hội.
Trên các sách, báo, tạp chí có khá nhiều định nghĩa về dư luận xã hội được nêu ra, nhưng chung quy lại,
ta có thể định nghĩa như sau:
Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội hay
của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút được sự
quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ.
II, Đặc điểm của dư luận xã hội.
Chủ thể của dư luận xã hội không phải là các cá nhân mà là toàn thể xã hội, là quần chúng nhân dân, các
tổ chức của xã hội. vì thế, lập trường giai xấp được xem là cơ sở để xác định chủ thể của dư luận xã hội. Bản
thân dư luận xã hội phản ánh rõ nét vị thế xã hội trong mối tương tác giữa các cá nhân, với các nhóm xã hội
xuất phát từ lợi ích và tương quan xã hội giữa người này với người khác.
Thông thường, khi nghiên cứu về dư luận xã hội, chúng ta thấy nổi lên các đặc điểm sau:
Dư luận xã hội là tập hợp những ý kiến, quan điểm, thái độ mang tính chất phán xét, đánh
giá của nhiều người trước thực tế xã hội nhất định.
Sự phán xét, đánh giá đó chỉ nảy sinh khi trong xã hội có những vấn đề mang tính thời sự,
có liên quan đến lợi ích chung của nhóm xã hội, cộng đồng xã hội.
Vấn đề mang tính thời sự đó phải thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều người, của đa
số các thành viên trong xã hội.
Dư luận xã hội phản ánh một cách tổng hợp ý thức xã hội nhưng dễ thay đổi. Nó luôn gắn
liền với quyền lợi cá nhân và các nhóm xã hội.
III. các bước hình thành dư luận xã hội
Các sự kiện, các hiện tượng xã hội được dư l...
Từ xưa đến nay, dư luận xã hội luôn là một vấn đề chiếm vị trí quan trọng trong việc điều chỉnh các mối
quan hệ xã hội, nó đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử, hình thành, tồn tại và phát triển cùng với quá trình vần
động, phát triển của bản thân xã hội loài người. Dư luận xã hội có sự tác động đối với lĩnh vực pháp luật,
nhưng đồng thời pháp luật cũng có sự tác động trở lại với dư luận xã hội. Nhất là trong tình hình hiện nay, tính
dân chủ, bình đẳng của con người ngày càng được nâng cao và coi trọng, nên các vấn đề dư luận xã hội cũng
ngày càng trở nên phức tạp. Việc nghiên cứu về vấn đề này đã trở nên hết sức cần thiết để có thể hiểu và hoàn
thiện thêm về nó. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Phân tích các bước hình thành và các yếu tố ảnh hưởng đến sự
hình thành dư luận xã hội? cho ví dụ cụ thể? Tác dụng của dư luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật”
B, Giải quyết vấn đề:
I, Định nghĩa dư luận xã hội.
Trên các sách, báo, tạp chí có khá nhiều định nghĩa về dư luận xã hội được nêu ra, nhưng chung quy lại,
ta có thể định nghĩa như sau:
Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội hay
của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút được sự
quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ.
II, Đặc điểm của dư luận xã hội.
Chủ thể của dư luận xã hội không phải là các cá nhân mà là toàn thể xã hội, là quần chúng nhân dân, các
tổ chức của xã hội. vì thế, lập trường giai xấp được xem là cơ sở để xác định chủ thể của dư luận xã hội. Bản
thân dư luận xã hội phản ánh rõ nét vị thế xã hội trong mối tương tác giữa các cá nhân, với các nhóm xã hội
xuất phát từ lợi ích và tương quan xã hội giữa người này với người khác.
Thông thường, khi nghiên cứu về dư luận xã hội, chúng ta thấy nổi lên các đặc điểm sau:
- Dư luận xã hội là tập hợp những ý kiến, quan điểm, thái độ mang tính chất phán xét, đánh
giá của nhiều người trước thực tế xã hội nhất định.
- Sự phán xét, đánh giá đó chỉ nảy sinh khi trong xã hội có những vấn đề mang tính thời sự,
có liên quan đến lợi ích chung của nhóm xã hội, cộng đồng xã hội.
- Vấn đề mang tính thời sự đó phải thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều người, của đa
số các thành viên trong xã hội.
- Dư luận xã hội phản ánh một cách tổng hợp ý thức xã hội nhưng dễ thay đổi. Nó luôn gắn
liền với quyền lợi cá nhân và các nhóm xã hội.
III. các bước hình thành dư luận xã hội
Các sự kiện, các hiện tượng xã hội được dư luận xã hội phản ánh phải diễn ra theo một quá trình k
phức tạp. Trong điều kiện bình thường, quá trình hình thành dư luận xã hội có thể chia thành các bước( các
giai đoạn) sau:
1. giai đoạn hình thành thuộc ý thức cá nhân
Các cá nhân trong cộng đồng xã hội được tiếp xúc, làm quen, được trực tiếp chứng kiến hoặc nghe
kể lại về các sự việc, sự kiện, hiện tượng xảy ra trong xã hội. Họ tìm kiếm, hoặc thu thập thêm thông tin,
trao đổi với nhau về nó, từ đó nảy sinh những suy nghĩ, tình cảm, ý kiến bước đầu về nội dung, tính chất
Tâm lý xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý xã hội học - Người đăng: Chung Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tâm lý xã hội học 9 10 599