Ktl-icon-tai-lieu

Thái ất thần kinh

Được đăng lên bởi dotuty
Số trang: 468 trang   |   Lượt xem: 6991 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Thái ất
thần kinh
Trạng Trình
Nguyễn Bỉnh Khiêm

TTỦ
ỦS
SÁ
ÁC
CH
H TTỬ
ỬV
VII LLÝ
ÝS
SỐ
Ố
http://www.t u vil yso.com

THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

LỜI NHÀ XUÂT BẢN

T

rải qua 500 năm nay, nhà thơ, nhà triết lý, nhà văn hóa vĩ đại:
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đi vào quần chúng. Nhưng
những cổ thư của ông ở chế độ phong kiến thì chỉ đại gia quyền
quí mới được phép dùng.

Ngày nay, nhà xuất bản, dựa theo ý kiến c ủa giáo sư Hoàng Như Mai trong hội
đồng thẩm định – xin giới thiệu bạn đọc tác phẩm: Thái Ất Thần Kinh của Trạng
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được giáo sư Nguyễn Đoàn Tuân và ông Thái Quang
Việt góp nhiều công sức biên soạn.
Thái Ất Thần Kinh là một công trình nghiên cứu công phu. Nó tổng hợp sức
mạnh chuẩn xác của triết học toán rút ra từ những luồng vũ trụ, là nguồn tri thức
hữu thể để hiện thực mệnh sống của con người với môi trường cảm ứng giữa người
và trời đất cùng vạn vật.
Học “Thái Ất” theo dòng đức Trạng Trình là thông hiểu về vũ trụ và con người
có luồng thông lưu với nhau trong định luật cảm ứng. Bản thân cơ thể con người là
một sinh sơ nhạy bén, quan hệ ba chiều sinh hóa nhiên, với vạn vật và vũ trụ, bằng
cả tượng, cả lý và cả số m à “Thái Ất” gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý Nhân.
Nhân cơ thể là một tiểu thiên thể, tự nó tích lũy những quan hệ hỗ tương thông
tin với vạn vật và vũ trụ - Con người lại vốn có chân tính cầu tiến không ngừng bằng
cách tìm hiểu những thông tin của vạn vật và vũ trụ, với ý hướng thu dụng vật c hất
thiên nhiên, biến chúng thành kho tàng phục vụ đời s ống con người, mà lại đối lập,
lại muốn thống nhất với toàn khối vũ trụ bao la trong sự thông đạt tình vạn vật mà
không còn gì ẩn khuất, dù là quỉ thần... Nay ta gọi là nguồn tri cơ hay dự đoán c ộng
đồng, đòi hỏi một bài toán đa tiêu chuẩn, một nguồn dụng đa năng. Những phương
pháp hiện đại dùng để thông tin như báo chí, điều tra, phát thanh, truyền hình, vệ
tinh, vi tính... nhận thông tin cả vĩ m ô, nhưng chưa vẹn toàn vì nó bị giới hạn tự bản
thân của cơ khí.
Sách Thái Ất Thần Kinh được tái bản lần này được sửa chữa và bổ sung thêm
những phần thiếu sót. Mong ban đọc quan tâm đến vấn đề này, góp những ý kiến
quí báu để chúng tôi bổ sung cho lần tái bản sau.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 – 2002.
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

LỜI MỞ ĐẦU
A. XUẤT XỨ :
Bộ s ách Thái Ất Thần Kinh này được soạn ra từ ba bộ Thái Ất:
1. Thái Ất số thống tông đại toàn...
T
T
h
h
á
á
i
i
t
t
t
t
h
h
n
n
k
k
i
i
n
n
h
h
T
T
r
r
n
n
g
g
T
T
r
r
ì
ì
n
n
h
h
N
N
g
g
u
u
y
y
n
n
B
B
n
n
h
h
K
K
h
h
i
i
ê
ê
m
m
T
T
T
S
S
S
Á
Á
Á
C
C
C
H
H
H
T
T
T
V
V
V
I
I
I
L
L
L
Ý
Ý
Ý
S
S
S
h
h
t
t
t
t
p
p
:
:
/
/
/
/
w
w
w
w
w
w
.
.
t
t
u
u
v
v
i
i
l
l
y
y
s
s
o
o
.
.
c
c
o
o
m
m
Thái ất thần kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thái ất thần kinh - Người đăng: dotuty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
468 Vietnamese
Thái ất thần kinh 9 10 215