Ktl-icon-tai-lieu

Tham khảo tư tưởng hồ chí minh vấn đề về cán bộ

Được đăng lên bởi thientrang140593-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC

______________________________________________________________________

Thuyết trình

TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hải Ngọc
Nhóm 10:
1. Võ Anh Khoa
2. Trần Thế Hùng
3. Mai Thanh Nhật Trường
4. Bùi Thị Thiên Trang
5. Nguyễn Dương Thanh Tiện
6. Dương Hoàng Bích Thuận
7. Trương Hồng Kha

8. Đào Mạnh Khang
9. Nguyễn Mạnh Tiến
10. Đặng Phước Nhật
11. Nguyễn Đình Thi
12. Trần Minh Quân
13. Lê Thanh Nhàn
14. Nguyễn Ngọc Phát

__________Ω__________
TP. HỒ CHÍ MINH 10/2013

Mục lục

1 Phân Công Sơ Bộ Trong Nhóm

2

1.1

Thông báo số 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.2

Thông báo số 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.3

Thông báo số 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.4

Thông báo số 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2 Nội Dung Chi Tiết Báo Cáo

5

Cán bộ theo quan điểm của Hồ Chí Minh là như thế nào? . . . . . . . . . . .

5

Đảng phải làm gì để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ? . . . . . . . . . . . . .

7

Đảng phải nuôi dạy cán bộ, Đảng viên như thế nào? . . . . . . . . . . . . . .

9

Cách đối xử với cán bộ, Đảng viên theo quan điểm Hồ Chí Minh. . . . . . . .

10

Chính sách cán bộ là gì, nội dung ra sao? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Khuyết điểm trong huấn luyện cán bộ là như thế nào? . . . . . . . . . . . . .

12

Tại sao việc gì cũng phải "từ dưới nhoi lên"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3 Phân Công Chi Tiết Thuyết Trình

15

1

1
Phân Công Sơ Bộ Trong Nhóm
1.1

|

Thông báo số 1

a. Cơ bản là sẽ có 3 nhóm con, mỗi nhóm sẽ có 1-2 nhóm trường phụ trách, tương tự
như hồi làm Đường Lối, mỗi nhóm trưởng có nhiệm vụ là phải tổng hợp việc của
nhóm gửi vào email nhóm đúng thời hạn (thông báo vào group sau khi gửi email) đã
giao và chịu trách nhiệm về nội dung, công việc của nhóm mình. Tạm thời sẽ phân
chia nhóm như sau, khi nào có đề tài rồi thì sẽ phân cụ thể hơn (các bạn có tên đặt
trong ngoặc đơn là người chịu trách nhiệm chính).
− Nhóm powepoint và lọc nội dung: (Khoa), Hùng, Nhàn, (Trường)
− Nhóm nội dung chính và sưu tầm tài liệu: A. (Tiện), Thi, Khang // B. (Tiến),
Phát, Quân
− Nhóm thuyết trình: (Trang), Thuận, Kha.
b. Tiền nhóm: 2000 đồng/người cho việc in ấn, photo. Thuận phụ trách thu.
c. Đề nghị mọi người làm việc nhanh và chính xác.

1.2

|

Thông báo số 2

a. Nội d...
ĐẠI HC QUC GIA TP H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HC

______________________________________________________________________
Thuyết trình
TƯ TƯỞNG
H CHÍ MINH
Giảng viên hướng dn: ThS. Nguyn Hi Ngc
Nhóm 10:
1. Võ Anh Khoa
2. Trn Thếng
3. Mai Thanh Nhật Trường
4. Bùi Th Thiên Trang
5. Nguyn Dương Thanh Tiện
6. Dương Hoàng Bích Thuận
7. Trương Hồng Kha
8. Đào Mạnh Khang
9. Nguyn Mnh Tiến
10. Đặng Phước Nht
11. Nguyễn Đình Thi
12. Trn Minh Quân
13. Lê Thanh Nhàn
14. Nguyn Ngc Phát
__________Ω__________
TP. H CHÍ MINH 10/2013
Tham khảo tư tưởng hồ chí minh vấn đề về cán bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham khảo tư tưởng hồ chí minh vấn đề về cán bộ - Người đăng: thientrang140593-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tham khảo tư tưởng hồ chí minh vấn đề về cán bộ 9 10 473