Ktl-icon-tai-lieu

Thu chi ngân sách ở VN

Được đăng lên bởi Ngáp Ngủ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần


-

-

Thực trạng về thu chi ngân sách ở Việt Nam:
*Thu ngân sách:
K/n: Thực chất, thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước
dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài
chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm
thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước.
Ở Việt Nam, Đứng về phương diện pháp lý, thu NSNN bao
gồm những khoản tiền Nhà nước huy động vào ngân sách để
thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Về mặt bản chất,
thu NSNN là hệ thống những quan hệ kinh tế giữa Nhà nước
và xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước huy động các
nguồn tài chính để hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung của
Nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của mình.
Thu NSNN chỉ bao gồm những khoản tiền Nhà nước huy động
vào ngân sách mà không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàn
trả trực tiếp cho đối tượng nộp. Theo Luật NSNN hiện hành,
nội dung các khoản thu NSNN bao gồm:
+ Thuế, phí, lệ phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy
định của pháp luật;
+ Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước;
+ Các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân;
+ Các khoản viện trợ;
+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Cần lưu
ý là không tính vào thu NSNN các khoản thu mang tính chất
hoàn trả như vay nợ và viện trợ có hoàn lại.
Vì thế, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN (Nghị định
60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và Thông tư
59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính) chỉ tính
vào thu NSNN các khoản viện trợ không hoàn lại; còn các
khoản viện trợ có hoàn lại thực chất là các khoản vay ưu đãi
không được tính vào thu NSNN.[1] kết luận:thu ngân sách
nhà nước là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia giữa nhà
nước với chủ thể trong xã hội dựa trên quyền lực nhà
nước,nhằm giải quyết hài hòa các lợi ích kinh tế,xuất phát từ
yêu cầu tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước cũng như

yêu cầu thực hiện các chức năng nhiệm vụ kinh tế xã hội của
nhà nước. b. Đặc điểm thu ngân sách nhà nước: Thu ngân
sách nhà nước là tiền đề cần thiết để duy trì quyền lực chính
trị và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Mọi
khoản thu của nhà nước đều được thể chế hóa bởi các chính
sách, chế độ và pháp luật của nhà nước. Thu ngân sách nhà
nước phải căn cứ vào tình hình hiện thực của nền kinh tế;
biểu hiển ở các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội GDP, giá cả,
thu nhập, lãi suất, v.v... Thu ngân sách nhà nước được thực
hiện theo nguyên tắc hoàn trả không trực tiếp là chủ yếu. c.
Nội dung thu ngân sách nhà nước
-Thu thuế: Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc cho nhà
nước do luật ...
Thực trạng về thu chi ngân sách ở Việt Nam:
*Thu ngân sách:
- K/n: Thực chất, thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước
dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài
chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm
thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước.
- Ở Việt Nam, Đứng về phương diện pháp lý, thu NSNN bao
gồm những khoản tiền Nhà nước huy động vào ngân sách để
thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Về mặt bản chất,
thu NSNN là hệ thống những quan hệ kinh tế giữa Nhà nước
và xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước huy động các
nguồn tài chính để hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung của
Nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu của mình.
Thu NSNN chỉ bao gồm những khoản tiền Nhà nước huy động
vào ngân sách mà không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàn
trả trực tiếp cho đối tượng nộp. Theo Luật NSNN hiện hành,
nội dung các khoản thu NSNN bao gồm:
+ Thuế, phí, lệ phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy
định của pháp luật;
+ Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước;
+ Các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân;
+ Các khoản viện trợ;
+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Cần lưu
ý là không tính vào thu NSNN các khoản thu mang tính chất
hoàn trả như vay nợ và viện trợ có hoàn lại.
Vì thế, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN (Nghị định
60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và Thông tư
59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính) chỉ tính
vào thu NSNN các khoản viện trợ không hoàn lại; còn các
khoản viện trợ có hoàn lại thực chất là các khoản vay ưu đãi
không được tính vào thu NSNN.[1] kết luận:thu ngân sách
nhà nước là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia giữa nhà
nước với chủ thể trong xã hội dựa trên quyền lực nhà
nước,nhằm giải quyết hài hòa các lợi ích kinh tế,xuất phát từ
yêu cầu tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước cũng như
Thu chi ngân sách ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu chi ngân sách ở VN - Người đăng: Ngáp Ngủ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thu chi ngân sách ở VN 9 10 394