Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của Việt Nam trước và sau đổi mới (1986) ,từ đó rút ra kết luận về sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất ở nước ta

Được đăng lên bởi Thủy Nhỏ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC
Xã hội loài người tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài
,trải qua những thay thế kế tiếp của các hình thái kinh tế - xã hội .Mỗi xã hội
được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất nhất định.Sự thay thế ,phát triển
của lịch sử nhân loại là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội,trong đó
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất là
quy luật cơ bản nhất.Để hiểu rõ hơn bản chất của quy luật này bài luận sẽ nói về
vấn đề :”Thực trạng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của Việt Nam
trước và sau đổi mới (1986) ,từ đó rút ra kết luận về sự vận dụng quy luật quan
hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất ở nước ta “.
II.

NỘI DUNG.
1. Khái niệm lực lượng sản xuất ,quan hệ sản xuất.
1.1. Lực

lượng sản xuất

Lực lượng sản xuất là sự biểu hiện mối quan hệ giữa con người với
giới tự nhiên trong quá trình sản xuất tạo ra của cải vật chất, biểu hiện trình độ
chinh phục giới tự nhiên của con người , là thước đo quan trọng nhất của sự tiến bộ
xã hội.Như vậy ,lực lượng sản xuất chính là toàn bộ những nhân tố vật chất ,kỹ
thuật của quá trình sản xuất ,bao gồm người lao động với kĩ năng lao động của họ
và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao
động của con người và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động, kết hợp với
nhau tạo thành lực lượng sản xuất.Có thể nói lực lượng sản xuất chính là nền tảng
vật chất – kĩ thuật của mỗi hình thái kinh tế - xã hội và là nhân tố quyết định sự
hình thành ,phát triển và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội.
1.2. Quan

hệ sản xuất.

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản
xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: quan hệ về sở
hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lí sản xuất, quan hệ
trong phân phối sản phẩm mà sản xuất tạo ra.
Ba mặt của quan hệ sản xuất trong quá trình sản xuất luôn luôn gắn bó
chặt chẽ với nhau ,tạo thành một hệ thống mang tính ổn định tương đối so với sự
vận động không ngừng của lực lượng sản xuất.Trong ba mặt đó ,quan hệ sở hữu về
tư liệu sản xuất là quan hệ xuất phát ,quan hệ cơ bản ,quan hệ trung tâm ,đặc trưng
cho quan hệ sản xuất trong từng xã hội.Như vậy quan hệ sản xuất chính là tiêu
chuẩn khách quan để phân kỳ lịch sử một cách đúng đắn ,khoa học cũng như để
nhận thức đúng đời sống xã hội.
2. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển
của lực lượng...
MỤC LỤC
Xã hội loài người tồn tại và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài
,trải qua những thay thế kế tiếp của các hình thái kinh tế - xã hội .Mỗi xã hội
được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất nhất định.Sự thay thế ,phát triển
của lịch sử nhân loại là do sự tác động của hệ thống các quy luật xã hội,trong đó
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất là
quy luật cơ bản nhất.Để hiểu rõ hơn bản chất của quy luật này bài luận sẽ nói về
vấn đề :”Thực trạng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của Việt Nam
trước và sau đổi mới (1986) ,từ đó rút ra kết luận về sự vận dụng quy luật quan
hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất ở nước ta “.
II. NỘI DUNG.
1. Khái niệm lực lượng sản xuất ,quan hệ sản xuất.
1.1.Lực lượng sản xuất
Lực lượng sản xuất là sự biểu hiện mối quan hệ giữa con người với
giới tự nhiên trong quá trình sản xuất tạo ra của cải vật chất, biểu hiện tnh độ
chinh phục giới tự nhiên của con người , là thước đo quan trọng nhất của sự tiến bộ
hội.Như vậy ,lực lượng sản xuất chính toàn bộ những nhân tố vật chất ,kỹ
thuật của quá trình sản xuất ,bao gồm người lao động với năng lao động của họ
và tư liệu sản xuất, trước hếtcông cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao
động của con người liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động, kết hợp với
nhau tạo thành lực lượng sản xuất. thể nói lực lượng sản xuất chính nền tảng
vật chất thuật của mỗi hình thái kinh tế - hội nhân tố quyết định sự
hình thành ,phát triển và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội.
1.2.Quan hệ sản xuất.
Thực trạng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của Việt Nam trước và sau đổi mới (1986) ,từ đó rút ra kết luận về sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của Việt Nam trước và sau đổi mới (1986) ,từ đó rút ra kết luận về sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất ở nước ta - Người đăng: Thủy Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thực trạng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của Việt Nam trước và sau đổi mới (1986) ,từ đó rút ra kết luận về sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lượng sản xuất ở nước ta 9 10 798