Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp cải các hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 12987 lần   |   Lượt tải: 40 lần
I. Lời Nói Đầu
Vấn đề cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách hệ thống hành chính Nhà nước từ
Trung ương đến địa phương đã trở thành một vấn đề hết sức cấp bách và trọng
yếu của đất nước trong công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh
đạo, trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.
Trong nhiều năm nay, để tăng cường năng lực quản lý của nhà nước trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế
quốc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, toàn
diện.Cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch,
vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở đó làm cho bộ máy nhà nước
thực hiện tốt nhiệm vụ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tổ chức tốt
việc điều hành, quản lý đất nước thông suốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế nhiều
thành phần phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng, an
ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Đây là việc làm không đơn giản, đòi hỏi trong quá trình cải cách hành chính phải
tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn chính xác tập trung giải quyết từng bước các vấn đề
để tạo sự chuyển biến vững chắc theo chiều sâu.
Với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20012010, lần đầu tiên trong quá trình cải cách, Chính phủ có một chương trình có
tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 4 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, cải
cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công
chức và cải cách tài chính công, định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác
định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách.
Chương trình tổng thể sẽ là công cụ quan trọng để Chính phủ chỉ đạo các bộ,
ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh cải cách hành
chính.
II) tổng quan về chương trình tổng thể cảI cách hành chính
1.nội dung của cảI cách hành chính
a) cải cách thể chế hành chính
Những năm qua, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể
chế phục vụ trực tiếp cho cải cách hành chính. Chú trọng xây dựng luật, pháp
lệnh và ban hành số lượng lớn nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.
Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI đến hết tháng 4-2005, Chính phủ đã
trình Quốc hội 49 dự án luật, qua đó đã tạo cơ sở vững chắc cho cải cách thể
chế, kết hợp giữa cải cách lập pháp và cải cách hành chính. Các luật đã thể hiện
rõ các quan điểm, các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, tạo sự bình
đẳng giữa các thành phần kinh t...
I. Lời Nói Đầu
Vấn đề cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách hệ thống hành chính Nhà nước từ
Trung ương đến địa phương đã tr thành một vấn đề hết sức cấp bách trọng
yếu của đất nước trong công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh
đạo, trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.
Trong nhiều năm nay, để tăng cường năng lực quản lý của nhà nước trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế
quốc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành chính một ch mạnh mẽ, toàn
diện.Cảich hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch,
vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Trên sở đó làm cho bộ máy n nước
thực hiện tốt nhiệm vụ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tổ chức tốt
việc điều hành, quản đất nước thông suốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế nhiều
thành phần phát triển, giải quyết tốt các vấn đề hội, củng cố quốc phòng, an
ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Đây việc làm không đơn giản, đòi hỏi trong quá trình cải cách hành chính phải
tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn chính xác tập trung giải quyết từng bướcc vấn đề
để tạo sự chuyển biến vững chắc theo chiều sâu.
Vi Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-
2010, lần đầu tiên trong quá trình cải cách, Chính phủ một chương trình
tính chiến lược, dài hạn, xác định 4 lĩnh vực cải cách cải ch thể chế, cải
cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công
chức cải cách tài chính công, định c mục tiêu, nhiệm vụ cải cách xác
định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách.
Chương trình tổng thể sẽ công cụ quan trọng đ Chính phủ chỉ đạo các bộ,
ngành Trung ương chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh cải cách hành
chính.
II) tổng quan về chương trình tổng thể cảI cách hành chính
1.nội dung của cảI cách hành chính
a) cải cách thể chế hành chính
Những năm qua, Chính phủ tập trung chỉ đạoy dựng hoàn thiện thể
chế phục vụ trực tiếp cho cải cách hành chính. Chú trọng xây dựng luật, pháp
lệnh và ban hành số ợng lớn nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.
Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI đến hết tháng 4-2005, Chính phủ đã
trình Quốc hội 49 dự án luật, qua đó đã tạo sở vững chắc cho cải cách thể
chế, kết hợp giữa cải cách lập pháp cải cách hành chính. Các luật đã thể hiện
các quan điểm, các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, tạo sự nh
đẳng giữa các thành phần kinh tế, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước,
giảm sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính của các cơ quan nhàớc vào
các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại hoạt động của các doanh nghiệp,
1
Thực trạng và giải pháp cải các hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp cải các hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp cải các hành chính ở các địa phương trong giai đoạn hiện nay 9 10 569