Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp cận cộng đồng trong nông nghiệp nông dân nông thôn

Được đăng lên bởi chauspktnn-gmail-com
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Download:: 

Bé N«ng nghiÖp & PTNT ViÖt Nam

Céng ®ång chung Ch©u ¢u

Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N

Tµi liÖu tËp huÊn
Ph−¬ng ph¸p vμ kü n¨ng
tiÕp cËn céng ®ång

Cao b»ng-2004

Download:: 

Bé N«ng nghiÖp & PTNT ViÖt Nam

Céng ®ång chung Ch©u ¢u

Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N

Tµi liÖu tËp huÊn
Ph−¬ng ph¸p vμ kü n¨ng
tiÕp cËn céng ®ång

Cao b»ng-2004

Môc lôc
Lêi giíi thiÖu.................................................................... Error! Bookmark not defined.
i. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn vμ tiÕp cËn céng ®ång....... 9
1.1. kh¸i niÖm vÒ sù ph¸t triÓn..................................................................................... 9
1.2. céng ®ång vμ ph¸t triÓn céng ®ång........................................................... 11

ii. tiÕp cËn céng ®ång vμ sù tham gia cña ng−êi d©n........................ 15
2.1. ng−êi trong cuéc vμ ng−êi ngoμi cuéc .................................................... 15
2.2. Sù tham gia cña céng ®ång-®éng lùc vμ môc tiªu cña ph¸t triÓn
céng ®ång.................................................................................................................... 19
2.3. Mét sè ph©n tÝch vÒ ng−êi d©n......................................................................... 24

iii. Ng−êi lμm c«ng t¸c ph¸t triÓn céng ®ång vμ nh÷ng kü n¨ng
cÇn thiÕt........................................................................................................................ 30
3.1. ng−êi lμm c«ng t¸c ph¸t triÓn céng ®ång ............................................. 30
3.2. Kü n¨ng khuyÕn khÝch, ®éng viªn vμ thóc ®Èy....................................... 32
3.3. Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh vμ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò............................................ 36
3.4. C¸c kü n¨ng tiÕp cËn céng ®ång.................................................................... 38
3.5. Kü n¨ng hç trî l·nh ®¹o ®Þa ph−¬ng.......................................................... 57

iv. mét sè ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn céng ®ång .......................................... 60
4.1. ph©n tÝch “c©y vÊn ®Ò” .......................................................................................... 60
4.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i ABC................................................................................. 61
4.3. VÏ s¬ ®å th«n b¶n .................................................................................................... 63
4.4. BiÓu ®å biÕn ®éng theo thêi gian ..........
Download:: Http://Ariviet.Com
Bé N«ng nghiÖp & PTNT ViÖt Nam
Céng ®ång chung Ch©u ¢u
Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N
Tµi liÖu tËp huÊn
Ph¬ng ph¸p vμ kü n¨ng
tiÕp cËn céng ®ång
Cao b»ng-2004
Tiếp cận cộng đồng trong nông nghiệp nông dân nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp cận cộng đồng trong nông nghiệp nông dân nông thôn - Người đăng: chauspktnn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Tiếp cận cộng đồng trong nông nghiệp nông dân nông thôn 9 10 940