Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chí sinh viên 5 tốt

Được đăng lên bởi Ngọc Chương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN
“SINH VIÊN 5 TỐT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM HỌC 2011 - 2012”
(Kèm theo Quyết định số 183 QĐ/TN - ĐHQGHN ngày 28 tháng 12 năm 2011
của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội)
1. ĐẠO ĐỨC TỐT
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của
Đảng; Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, địa phương
cư trú và những nơi công cộng.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, Tuần sinh hoạt
công dân - sinh viên do đơn vị tổ chức; Có lối sống lành mạnh, văn minh, được
tập thể Chi đoàn/Chi hội tín nhiệm.
- Nhận thức đầy đủ và đúng đắn các chủ trương, chính sách, sứ mạng, chiến
lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của đơn vị; Đi đầu
trong việc thực hiện, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong tập thể, cộng đồng xung
quanh về các chủ trương, chính sách, sứ mạng và chiến lược phát triển nêu trên.
- Điểm rèn luyện năm học 2011 - 2012 đạt từ 80 điểm trở lên.
- Điểm trung bình chung các môn chính trị tư tưởng từ học kỳ I năm thứ
nhất đến hết năm học 2011 - 2012 đạt từ 2.5 trở lên (hệ 4.0) và không có điểm
môn nào dưới C+.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên khác: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:
- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội ( có xác nhận của
Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn/Chi hội ).
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là đoàn viên ưu
tú diện đối tượng kết nạp Đảng.
- Là Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2011.
- Tham gia Hiến máu nhân đạo trong năm học (có bản sao Giấy Chứng nhận
Hiến máu nhân đạo kèm theo).
- Tham gia tích cực vào các đội nhóm hoạt động tình nguyện (có xác nhận
của Câu lạc bộ/Đội/Nhóm kèm theo).
- Là sinh viên tiêu biểu được nêu gương, biểu dương, khen thưởng
trong các lĩnh vực được nhà trường, địa phương, nơi cư trú và các cơ quan,
đơn vị khen thưởng (có bản sao giấy khen) hoặc được nêu gương trên các
phương tiện đại chúng (có bản photo các giấy tờ kèm theo).
1

2. HỌC TẬP TỐT
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Riêng trong năm học 2011 - 2012, điểm trung bình chung học tập đạt từ
2.5/4.0 trở lên, không nợ môn học nào và không có điểm dưới C+. (kèm theo bảng
điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).
- Là hạt nhân trong việc khuyến khích, tạo phong trào thi đua học tập,
nghiên cứu, sáng tạo.
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực; Sẵn sàng và tích cực tham
gia học nhóm, giúp đỡ bạn bè (được thể hiện trong Biên bản bình xét của Chi
đoàn/Chi hội).
* Đối với sinh viên các hệ đào tạo theo chương trình của nước ngoài: căn
cứ theo hệ điểm tương ứ...
TIÊU CHUẨN
“SINH VIÊN 5 TỐT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM HỌC 2011 - 2012”
(Kèm theo Quyết định số 183 QĐ/TN - ĐHQGHN ngày 28 tháng 12 năm 2011
của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội)
1. ĐẠO ĐỨC TỐT
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- lòng yêu nước, trung thành với mục tu, tưởng ch mạng của
Đảng; Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, địa phương
cư trú và những nơi công cộng.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tưởng, Tuần sinh hoạt
công dân - sinh viên do đơn vị tổ chức; lối sống nh mạnh, văn minh, đưc
tập thể Chi đoàn/Chi hội n nhiệm.
- Nhận thức đầy đủ và đúng đắn các chủ tơng, cnh sách, sứ mạng, chiến
c phát triển của Đại học Quc gia Nội (ĐHQGHN) của đơn vị; Đi đầu
trong việc thực hiện, tun truyền, tạo sức lan tỏa trong tập th, cộng đồng xung
quanh về các chủ trương, chính ch, smạng và chiến c pt triển nêu trên.
- Điểm rèn luyện năm học 2011 - 2012 đạt từ 80 điểm trở lên.
- Điểm trung bình chung các môn chính trị tưởng từ học k I năm thứ
nhất đến hết năm học 2011 - 2012 đạt từ 2.5 trở lên (hệ 4.0) không điểm
môn nào dưới C+.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên khác: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:
- Tích cc tham gia các hot đng Đoàn - Hi (có xác nhn ca
Ban Chp hành (BCH) Chi đoàn/Chi hi).
- Là đng viên Đng Cng sn Vit Nam hoc là đoàn viên ưu
tú din đi tưng kết np Đng.
- Là Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2011.
- Tham gia Hiến máu nhân đạo trong năm học (bản sao Giấy Chứng nhận
Hiến máu nhân đạo kèm theo).
- Tham gia tích cực vào các đội nhóm hoạt động tình nguyện (có xác nhận
của Câu lạc bộ/Đội/Nhóm kèm theo).
- sinh viên tiêu biểu được nêu ơng, biểu ơng, khen thưởng
trong c nh vực được nhà tờng, địa phương, nơi cư trú c cơ quan,
đơn vị khen thưởng (có bản sao giấy khen) hoặc được u gương trên c
phương tiện đại cng (có bản photo các giấy tm theo).
1
Tiêu chí sinh viên 5 tốt - Trang 2
Tiêu chí sinh viên 5 tốt - Người đăng: Ngọc Chương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiêu chí sinh viên 5 tốt 9 10 535